Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. jún - Závislosť na pozemských potrebách

Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. (Mat.6:33)

Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je „princíp viery“, ktorým sa  riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory Hudsona Taylora a Georgea Muellera, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom.

James H. Taylor, pravnuk zakladateľa OMF (Overseas Missionary Fellowship-Zámorské Misijné Spoločenstvo) vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch prejavenej milosti, oslavuje Boha:

„Naším východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba prostredníctvom Ježiša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho Duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v Neho vďaka historickej skutočnosti  vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych: veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať Mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. OMF vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil, že sa stará o také svetské potreby, ako sú letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako sto rokov.“

To, čomu sa OMF venuje, je oslava Božej vernosti - v ich posolstve a v  spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto: „Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne, a urobí všetko, čo sľúbil.“

Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345