Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. máj - Svetlo za svetlom

Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. (Kol. 3:1-2)

Ježiš Kristus osviežuje. Preto hľadajte veci, ktoré sú hore. Nezamieňajte si Krista s prázdninovými hračkami.  Útek od Krista k voľnému času bez Krista robí dušu vyprahnutou. Spočiatku to môže byť pocit slobody a zábavy, keď nevenujete čas modlitbe a zanedbáte Jeho slovo. Ale potom za to zaplatíme povrchnosťou, bezmocnosťou, zraniteľnosťou voči hriechu, zaneprázdnením bezvýznamnými  maličkosťami, povrchnými vzťahmi a stratou záujmu o Boha a veci Ducha. Nedovoľte, aby príchodom  leta  vaša duša vyprahla. Boh urobil leto ako predzvesť neba, nie ako jeho náhradu.

Ak vám poštár prinesie ľúbostný list od snúbenca, nezamilujete sa do poštára. Nezamilujete sa do krátkej ukážky videa, kým nezistíte, o čom film je. Ježiš Kristus je osviežením  leta. Je vynikajúci spoločník pri všetkých činnostiach (Kol. 1:18), vrátane  dovoleniek,  piknikov,  softbalu,  dlhých letných prechádzok, aj pri varení. Aj toto leto nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok.“ (Matúš 11:28).

Túžime po tom? To je otázka. Kristus sa nám dáva v takej miere,  v akej túžime po jeho  občerstvení. „Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.“ (Jeremiáš 29:13).

Apoštol Peter sa nám prihovára slovami: „Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš.“ (Skutky 3: 19–20). Pokánie nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale aj obrátenie sa k Pánovi s očakávajúcim a poddajným srdcom.

 O čom je vlastne toto letné zamyslenie? Jeho motto je vyjadrené v liste Kolosanom 3: 1–2: „Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.“

Zem patrí Bohu! Je to film  o realite toho, aké bude večné leto, keď „...mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.“ (Zjavenie 21:23).

Letné slnko je iba slabá ukážka slnka, ktorým bude Božia sláva. Leto je na to, aby sme sa na to slnko pozreli a predstavili si ju. Chcete mať oči, aby ste ju videli? Pane, daj, aby sme videli  svetlo, ktoré svieti za slnečným svetlom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345