Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. máj - Prečo máme milovať svojich nepriateľov

Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. (Luk.6:27)

 Existujú dva hlavné dôvody, prečo by kresťania mali milovať svojich nepriateľov a robiť im dobre. Jedným z nich je, že tým odhaľujeme Božie vlastnosti. Boh je milosrdný.

  • Necháva vychádzať slnko nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých a nespravodlivých. (Matúš 5:45)
  • Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. (Žalm 103: 10)
  • Buďte k sebe láskaví, nežní, odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. (Efezanom 4:32)

Keď ako kresťania žijeme z Božej moci takýmto spôsobom, ukazujeme, aký je Boh.

Druhým dôvodom je, že srdcia kresťanov sú uspokojené v Bohu a nie sú poháňaní túžbou po pomste, povyšovaní, alebo honbe za peniazmi alebo pozemskými istotami. Boh sa stal našim všetko uspokojujúcim pokladom, a preto s našimi protivníkmi nezaobchádzame podľa nášho vlastného pocitu potreby a neistoty, ale z našej plnosti uspokojenia sa Božou slávou.

Hebr.10:34: „Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, [to znamená, že ste sa neodplatili svojim protivníkom], lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok.“ To, čo nás oslobodzuje od pomsty, je naša hlboká dôvera, že tento svet nie je našim domovom a že Boh je našou úplnou, istou a všetko uspokojujúcou odmenou. Vieme, že máme „lepší a trvalejší domov“.

Takže v obidvoch týchto dôvodoch prečo milovať svojich nepriateľov vidíme to hlavné: Boh sa prejavuje taký, aký v skutočnosti je, ako milosrdný a ako slávny všetko uspokojujúci Boh.

Sila byť milosrdní pramení z toho,  že sme uspokojení Božím milosrdenstvom voči nám. A hlavným dôvodom nášho milosrdenstva je osláviť Boha, to znamená pomôcť druhým, aby ho mohli zvelebovať pre jeho milosrdenstvo. Chceme tým ukázať, že Boh je úžasný. Túžime po tom, aby naša láska, ktorú máme z Božej  milosti, spôsobila, že Boh bude v očiach ľudí vyvýšený.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345