Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. máj - Sedem zdrojov radosti

Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. (2.Kor.7:4)

 Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo?

V prvom rade  - sa to naučil od Ježiša: „Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.  Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena.“(Lukáš 6: 22–23). Utrpenie pre Ježiša zväčšujú  náš záujem o nebo - ktoré trvá nekonečne dlhšie ako Zem.

Po druhé -  pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstáv alebo rodinnej výchovy. „Ovocie Ducha je... radosť.“ (Gal. 5:22). „...keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo.“ (1.Tes. 1: 6).

Po tretie -  pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. „Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim.14:17).

Po štvrté -  vychádza to z viery, teda z viery v Boha. „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere“ (Rimanom 15:13). „Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery.“ (Filip.1:25).

Po piate -  pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. „Radujte sa vždy v Pánovi“ (Filip.4: 4).

Po šieste -  pochádza od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. „...ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne.“ (2. Kor.1:24).

Po siedme -  pochádza to z posväcujúcich účinkov utrpenia. „No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,  vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji.“ (Rim.5: 3–4).

Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí: „Prekypujem radosťou,“, tak nás volá: „Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!“ (1.Kor.11: 1). A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe. Pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345