Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. máj - Nebezpečný motív

Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. (Rim.11:35-36)

 Pokiaľ sa jedná o  poslušnosť, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad: „Pozri sa, koľko toho pre teba Boh urobil. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť omnoho viac? “ Alebo: „Dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? “

Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie.

Po prvé-  je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11: 35–36 hovorí: „Kto dal [Bohu] dar, aby mu to musel vrátiť?“ [Odpoveď: Nikto!] Lebo od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky.“ Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní - vrátane všetkého nášho úsilia.

Po druhé -  aj keby sa nám podarilo splatiť mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu láskavosť tým, že vás pozve na večeru, a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný  obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa chce v nej osláviť. (Efezanom 1: 6, 12, 14).

Po tretie -  zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti - či už o päť minút, alebo o päť storočí - a cíti nádej. „Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme.“ (Hebrejom 11: 1).

Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu  väčšiu milosť - budúcu milosť - a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub: „Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Jozue 1: 9). „Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345