Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. apríl - Kľúč k bezpodmienečnej láske

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. (Mat.5:11-12)

Jednou z otázok, ktoré som si položil pri kázaní o láske k našim nepriateľom podľa Matúša 5:44, bolo: Ako milujete ľudí, ktorí vás unesú a potom zabijú?

Ako to môžeme dokázať? Odkiaľ pochádza sila k takejto láske? Aké to môže byť úžasné, keď sa objaví takáto láska! Môže niečo ukázať viac na pravdu, moc a realitu Krista viac ako toto? Verím, že Ježiš nám dáva kľúč k tejto bezpodmienečnej, obetavej láske, ktorá je opísaná v Matúšovi 5:44.

V Matúšovi 5: 11–12 sa hovorí o prenasledovaní, rovnako ako v Matúšovi 5:44: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.“ Na týchto veršoch je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že sme schopní nielen znášať všetko zlé  od nepriateľov, ale aj sa z toho radovať. „Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a ohovárajú. Radujte sa a buďte veselí...“

To sa zdá byť ešte viac nad naše možnosti, ako sa modliť za našich nepriateľov alebo robiť im dobre. Keby som mohol urobiť túto ľudsky nemožnú vec - radovať sa z prenasledovania -, mohol by som milovať aj svojich nepriateľov. Ak by sa mohol stať zázrak mať radosť uprostred hrôzy nespravodlivosti, bolesti a straty, mohol by sa stať aj zázrak lásky k nepriateľom.

Ježiš dáva kľúč k radosti v týchto veršoch. Hovorí: „Radujte sa a tešte sa, pretože vaša odmena v nebi  je veľká.“ Kľúčom k radosti je viera v budúcu Božiu milosť - to znamená byť spokojný s tým, čo Boh prisľúbil, že dostanete. Hovorí: „Radujte sa, lebo vaša odmena je veľká v nebi.“ Naša radosť z prenasledovania je radosť, ktorá prúdi z neba do tejto chvíle hrôzy a dáva nám slobodu milovať. Táto radosť je oslobodzujúcou silou milovať svojich nepriateľov, keď nás prenasledujú.

Ak je to pravda, potom príkaz milovať je vlastne príkazom, aby sme upriamili svoju myseľ na veci, ktoré sú nad nami – na všetko, čo nám Boh sľubuje, že nám dá - nie na veci, ktoré sú na zemi (Kolosanom 3: 2). Príkaz milovať svojho nepriateľa je príkazom nájsť našu nádej a uspokojenie svojej duše v Bohu a v jeho odmene – v jeho budúcej milosti. Kľúčom k bezpodmienečnej láske je viera v budúcu milosť. Uprostred našich zápasov musíme byť presvedčení, že Božia láska je „lepšia ako život“ (Žalm 63: 3). Nie milovať svojich nepriateľov nám získa odmenu v nebi. Radosť z očakávanej nebeskej odmeny nám umožňuje bezpodmienečne milovať svojich nepriateľov.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345