Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. apríl - Objímajúci Ježiš

Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké.  Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. (1.Jána 5:3-4)

Milovať Boha neznamená iba dodržiavať jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však  túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. Vzápätí  hovorí: „Pretože“ – a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké- „každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet“. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania.

A na záver Ján dodáva: „A toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera.“ Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenia sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha.

Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru: „Spasiteľná viera vyvoláva....lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní - čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu jej účinky sú veľké.“ Myslím, že Edwards má pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí.

Ďalším spôsobom, ako to povedať je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. „Pravá viera zahŕňa Krista  všetkými spôsobmi, ktorými ho Písmo ponúka úbohým hriešnikom.“ - to je ďalší citát z Edwardsa. Toto „zahrnutie“ je jedným druhom lásky ku Kristovi – tej, ktorá si ho cení nadovšetko.

Preto nie je rozpor medzi veršom 1. Jána 5: 3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom.

Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaďuje ako „tú, ktorá verí, že Ježiš je Boží Syn“ (1. Jána 5: 5). Táto viera „zahŕňa“ Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je- Boží Syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží Syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. "Vykríkli:, Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom?“ (Matúš 8:29). Viera v to, že Ježiš je Boží Syn, znamená „prijať“ význam tejto pravdy - hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to byť spočinutý v Kristovi ako v Božom Synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. „Boží Syn“ znamená, že Ježiš je popri svojom Otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto  všetko, čo učil je pravdou a všetko, čo sľúbil sa naplní  a jeho veľkosť v napĺňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení.

Viera v to, že Kristus je Božím Synom, je preto istotou, ktorá nás napĺňa uspokojením v ňom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345