Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. apríl - Dva spôsoby, ako mať na pamäti Ježiša

Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia. (2.Tim.2:8)

Pavol sa zmieňuje o dvoch spôsoboch, ako mať na pamäti Ježiša Krista: Pamätaj na neho, ako na vzkrieseného z mŕtvych. A pamätaj na neho ako na potomka Dávida.

Prečo spomína tieto dve veci o Ježišovi? Pretože ak vstal z mŕtvych, je živý a je víťaz nad smrťou - vrátane našej smrti! „Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.“ (Rim. 8:11)

Znamená to, že bez ohľadu na to, akým utrpením prechádzame, najhoršie, čo sa môže na tejto zemi stať je, že zomrieme. Ale  Ježiš zničil moc smrti. On žije. A budeme  nažive aj my. „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle.“ (Matúš 10:28).

Ale viac než to, Ježišovo vzkriesenie nebolo náhodným vzkriesením. Bolo to vzkriesenie Syna Dávida. „Pamätaj na Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva." Prečo to Pavol hovorí?

Pretože každý Žid vedel, čo to znamená. Znamenalo to, že Ježiš je Mesiáš (Ján 7:42). A to znamenalo, že toto vzkriesenie bolo vzkriesením večného Kráľa. Vypočujte si, čo povedal anjel Márii, Ježišovej matke: „Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lukáš 1: 31–33)

Pamätajte teda na Ježiša, toho, ktorému slúžite a kvôli ktorému trpíte. Nielen, že vstal ako živý z mŕtvych, ale je živý ako Kráľ, ktorý bude vládnuť naveky – a jeho kráľovstvo nebude mať koniec. Nech sa vám stane čokoľvek, nemusíte sa báť. Zase budete žiť. A budete s ním kraľovať.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345