Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. apríl - Knihy pri súde

Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života Baránka zabitého od založenia sveta. (Zjav. Jána 13:8)

Spása je zabezpečená pre všetkých, ktorí sú zapísaní v knihe života.

Dôvod, prečo zápis v knihe života zaisťuje našu spásu, je ten, že  kniha sa nazýva „knihou života zabitého Baránka“. Mená v tejto knihe nie sú zapísané na základe našich skutkov. Sme  zachránení na základe Kristovej obete.

Ale Ján v Zjavení 20:12 hovorí: „Videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a knihy boli otvorené. Potom sa otvorila ďalšia kniha, ktorá je knihou života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa toho, čo robili.“ Ako teda môže byť časť záznamu o našich životoch obsiahnutý v „knihách“ podľa ktorých budeme súdení podľa skutkov, ak sme spasení na základe Kristovej obete? Odpoveďou je, že knihy, ktoré zaznamenávajú naše skutky, obsahujú dostatok dôkazov na to, že patríme Kristovi, aby fungovali ako verejné potvrdenie našej viery a nášho spojenia s Kristom.

Zamyslime sa nad Zjavením 21:27: „[Do Nového Jeruzalema] nevojde nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života....“ Výsledkom toho, že ste boli zapísaní v „knihe života“ , je nielen to, že nebudete odsúdení, ale tiež nebudete páchateľmi ohavností a hriešnych skutkov.

Zvážte napríklad zlodeja na kríži. Ježiš povedal, že vojde  do raja (Lukáš 23:43). Aký však bude jeho rozsudok, keď sa knihy otvoria? Viac ako 99,9% svojho života prežil v hriechu.

Jeho spasenie bude zabezpečené Kristovou krvou, nie jeho skutkami. Jeho meno bude v knihe života Baránka, ktorý bol obetovaný.

Potom Boh otvorí knihy. Najprv použije celoživotný záznam o hriechoch, aby vynikla  obeť jeho Syna. Ďalej Boh prečíta poslednú stránku, kde je zaznamenaná dramatická premena zlodeja na kríži. Toto Božie dielo v jeho živote, zaznamenané v knihách o jeho poslednom dni bude verejným potvrdením viery zlodeja a jeho zjednotenia s Kristom. A Kristus bude základom jeho spásy, nie jeho skutky.

Preto keď hovoríme, že to, čo je uvedené v knihách, je verejným potvrdením našej viery a spojenia s Kristom, neznamená to, že záznam bude obsahovať viac dobrých ako zlých skutkov. Myslím tým, že tam bude zaznamenaný život v Kristovi o skutočnej viere – o skutočnom obnovení a zjednotení s Kristom.

Takto začíname každý deň ako kresťania: veríme, že naše odsúdenie je  minulosťou: “A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi“. (Rímskym 8: 1). Veríme že naše meno je zapísané v knihe života a ten, kto v nás začal dobré dielo, ho aj dokoná v Kristov deň.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345