Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. apríl - Ako reagovať, keď zlyháme

Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. (Rim.7:19)

My kresťania nie sme vždy iba porazení. Ale nežijeme ani  v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7: 13–25 poukazuje na dobrý spôsob, akým by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom.

Mali by sme vyznať:

  1. Milujem Boží zákon. (verš 22)
  2. Neznášam to, čo som práve urobil. (verš 15)
  3. Som úbohý človek! Kto ma vyslobodí z tela tejto smrti? (verš 24)
  4. Vďaka Bohu! Víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho Pána. (verš 25)

Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť  porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo. Žiadne pretvarovanie sa. Žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných.

Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru apoštola Pavla! "Som úbohý človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! “ (Rimanom 7: 24–25).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345