Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. marec - Desať dôsledkov vzkriesenia

Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. (1.Kor.15:17)

Predkladám vám desať úžasných vecí, ktorým vďačíme za Ježišovo vzkriesenie:

1) Spasiteľ, ktorý už nikdy znova nemôže zomrieť. „Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje...“ (Rimanom 6:9).

2) Pokánie. "Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov“. (Skutky 5: 30–31).

3) Nové narodenie. „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej“. (1. Petra 1:3).

4) Odpustenie hriechov.Ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a stále ste vo svojich hriechoch.“ (1. Korinťanom 15:17).

5) Duch Svätý. „Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete“. (Skutky 2: 32–33).

6) Žiadne odsúdenie pre vyvolených.Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás“. (Rim.8:34).

7) Ježišovo osobné spoločenstvo a ochrana. „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“. (Matúš 28:20).

8) Istota budúceho súdu. „Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych“.   (Skutky 17:31).

9) Záchrana pred budúcim Božím hnevom. „...a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu“. (1. Tes.1:10; Rimanom 5:9).

10) Naše vlastné vzkriesenie z mŕtvych. „Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami“. (2. Korinťanom 4:14; Rimanom 6: 4; 8:11; 1. Korinťanom 6:14; 15:20).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345