Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. marec - Výkričník v modlitbe

Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“; a preto prostredníctvom neho znie aj „amen“ Bohu na slávu skrze nás. (2.Kor.1:20)

Modlitba je odpoveďou na zasľúbenia, to znamená uistenie o Božej budúcej milosti.

Modlitba pramení z účtu, kde Boh uložil všetky svoje zasľúbenia o budúcej milosti.

Modlitba nepramení z hmlistej neistoty, že tam niekde by mohol byť Boh s dobrými úmyslami. Modlitba čerpá z banky Božích  zasľúbení, chodí tam  každý deň a čerpá zo zásob milosti potrebnej pre daný deň.

Nenechajte si ujsť spojenie medzi dvoma polovicami tohto dôležitého verša. Všimnite si spojku „preto“: „Všetky Božie zasľúbenia v Kristovi sú Áno a preto sa prostredníctvom neho modlíme Amen na Božiu slávu.“

Aby sme sa presvedčili, že to vidíme, otočme obe polovice verša: Keď sa modlíme, hovoríme Amen Bohu prostredníctvom Krista, pretože Boh povedal rozhodujúce Amen  pre všetky jeho zasľúbenia v Kristovi. Modlitba je dôverná prosba, aby Boh splnil svoje sľuby o budúcej milosti - kvôli Kristovi. Modlitba spája našu vieru v budúcu milosť s podstatou toho všetkého, s Ježišom Kristom.

Toto nás privádza k záverečnému bodu: „Amen“ je naplňujúce a vzácne slovo pre modlitbu. Neznamená to iba: „Áno, teraz som povedal túto modlitbu.“ Znamená to predovšetkým: „Áno, Boh dal všetky tieto zasľúbenia.“ Amen znamená: „Áno, Pane, ty to dokážeš.“ Znamená to: „Áno, Pane, si mocný. Áno, Pane, si múdry. Áno, Pane, si milosrdný. Áno, Pane, všetka budúca milosť pochádza od teba a bola potvrdená v Kristovi“.

„Amen“ je výkričníkom nádeje a uistením na konci  modlitby o pomoc.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345