Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. marec - Ježiš dokončí poslanie

A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.(Mat.24:14)

 Nepoznám nijaký viac motivujúci prísľub pre misijnú prácu, ako tieto Ježišove slová.

Nehovorí: Toto evanjelium by sa malo kázať.

Nehovorí: Toto evanjelium by sa mohlo kázať.

Ale hovorí: Toto evanjelium bude kázané.

Toto nie je veľké poverenie ani veľké prikázanie. Tieto slová hovoria o veľkej istote, veľkej dôvere. Kto sa môže odvážiť takto rozprávať? Ako vie, že to bude tak? Ako si môže byť istý, že cirkev nezlyhá vo svojom misijnom poslaní?

Odpoveď: Milosť konať misijnú prácu je rovnako neodolateľná ako milosť znovuzrodenia. Kristus môže urobiť takéto prehlásenie, pretože je zvrchovaný. Pozná budúci úspech misií, pretože je tvorcom budúcnosti. Všetky národy to budú počuť! „Národy“ to nie sú  moderné „štáty“. Keď Starý zákon hovoril o národoch, hovoril o skupinách ako Jebuzejci a Periziti, Hiviti, Amorejci, Moabiti, Kanaánci a Filištínci. „Národy“ sú etnické skupiny, ktoré majú svoj jazyk a kultúru. Žalm 117: 1 hovorí: „Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia...!“ Národy sú ľudia - skupiny ľudí, podľa ich mien.

Ako zvrchovaný Boží Syn a Pán cirkvi Ježiš prijal toto Božie poslanie a prehlásil to ako absolútnu istotu: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom“ (Matúš 24: 14). Misijná práca vo svete je absolútne istá úspechom. Nemôže zlyhať. Nie je to dôvod, aby sme sa modlili s veľkou vierou, aby sme pracovali  s veľkou dôverou a aby sme kráčali s pocitom istého víťazstva?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345