Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

1. marec - Kde je prameň nášho pokoja?

Pilát znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal: „Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať?“ Ježiš mu odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. (Ev. Jána 19:9-11)

Pilátova autorita Ježiša ukrižovať Ježiša nezastrašila. Prečo?

Nie preto, že by Pilát klamal. Nie preto, že nemal autoritu ukrižovať Ježiša. On to aj urobil.

Táto autorita Ježiša nezastrašila, pretože nebola jeho vlastná. Ježiš povedal: „Bolo ti to dané zhora.“ Pre Ježiša bolo smerodajné to, čo Pilátovi bolo dané zhora. Nič menej, nič viac.

Prečo ho to teda nezastrašilo? Pilát mal nielen ľudskú autoritu zabiť Ježiša,  ale mal aj Bohom dané oprávnenie zabiť ho.

To Ježiša nezastrašuje, pretože Pilátova autorita nad Ježišom je podriadená Božej autorite nad Pilátom. Ježiš má v tomto okamihu  pokoj nie preto, že by bol Pilát bezmocný, ale preto, že Pilátova vôľa je usmerňovaná. Preto nemá strach pred Pilátom, pretože Ježiš nie je v rukách Piláta, ale preto, že je v rukách Ježišovho Otca. Znamená to, že náš pokoj  nepramení z bezmocnosti našich nepriateľov, ale zo zvrchovanej vlády nášho Otca nad ich mocou.

Toto je témou  listu Rimanom 8: 35–37. „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?  Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval“.

Pilát (a všetci Ježišovi protivníci - aj naši) zamýšľali zlé. Ale Boh to zamýšľal na dobré. (Genesis 50:20). „Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať.“ (Skutky 4:28). Zhrešili. Ale skrze ich hriešny čin Boh mal plán zachraňovať.

Nenechajte sa preto zastrašiť svojimi protivníkmi, ktorí môžu zabiť iba telo (Matúš 10:28). Nielen preto, že to je všetko, čo môžu urobiť (Lukáš 12: 4), ale aj preto, že sa to deje pod bdelou rukou vášho Otca.

" Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda.  Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.“ (Lukáš 12: 6–7)

Pilát má autoritu, Herodes má autoritu, vojaci majú autoritu, Satan má autoritu. Žiadny však nie je nezávislý. Celá ich autorita je podriadená. Všetko je to podriadené Božej vôli. Neboj sa. Si vzácny pre svojho zvrchovaného Otca. Oveľa vzácnejší ako vtáky, na ktoré Boh nezabúda.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345