Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. február - Konečné a úplné ospravedlnenie

Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. (Rim.8:33)

Pavol tu mohol povedať: „Kto vznesie obvinenie proti vyvoleným Bohom?“ a potom odpovedal: „Nikto! Sme ospravedlnení“. To je pravda. Ale to nie je to, čo povedal. Jeho odpoveď namiesto toho bola: „Boh je ten, kto ospravedlňuje.“ Dôraz sa nekladie na čin, ale na vykonávateľa.

Prečo? Pretože vo svete súdov a zákonov, z ktorých toto vyjadrenie pochádza, môže byť ospravedlnenie sudcu vyvrátené vyšším nariadením. Čo v prípade, že vás miestny sudca oslobodí, keď budete vinní a krajský súd vznesie proti vám nové obvinenie? Čo v prípade, keď vás krajský súd oslobodí, keď ste vinní, ale obviní vás generálny prokurátor? A v tom  je podstata: Nad Bohom neexistujú vyššie súdy. Ak je Boh ten, kto ťa oslobodí - vyhlási ťa za spravodlivého v jeho očiach - nikto sa nemôže odvolať; nikto nemôže podať sťažnosť proti jeho rozhodnutiu. Božie rozhodnutie je konečné a definitívne.

Počujte všetci, ktorí veríte v Ježiša, ste s ním zjednotení vo viere a patríte medzi vyvolených: Boh je ten, ktorý vás ospravedlňuje. Nie ľudský sudca. Nie nejaký veľký prorok. Nie archanjel z neba, ale Boh, Stvoriteľ sveta, Vlastník všetkých vecí a Vládca vesmíru a každej molekuly a človeka. Boh je ten, ktorý ťa ospravedlňuje.

V tomto spočíva podstata: vaša bezpečnosť v Bohu je neotrasiteľná napriek všetkému zlu a utrpeniu, ktoré je okolo vás. Ak je Boh za nás, nikto nemôže byť úspešný proti nám. Ak Boh dal za nás svojho Syna, dá nám všetko to najlepšie čo potrebujeme. Ak je Boh ten, kto nás ospravedlňuje, nemôže byť proti nám vznesené žiadne obvinenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345