Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. február - Boh otvára srdce

Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. (Skutky 16:14)

 Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch (Efezanom 2: 1, 5) uverili a niektorí neuverili?

Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že „...Slovo odmietli“ (Skutky 13:46). Posolstvo evanjelia bolo „bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť“. „Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne (1. Korintským 2: 14). Myseľ tela „je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaďuje Božiemu zákonu; v skutočnosti nemôže.“ (Rimanom 8:7)

Každý, kto počúva a odmieta evanjelium, „nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli odhalené jeho skutky“ (Ján 3:20). Zostávajú „so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca“.(Efezanom 4:18). Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, „...ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde“. (Rimanom 1:18).

Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi.

Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili: „Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život“. (Skutky 13:48).

Ďalším spôsobom, ako odpovedať, prečo niektorí veria, je, že Boh udeľuje  pokánie. Keď svätí v Jeruzaleme počuli, že pohania, nielen Židia, odpovedajú na evanjelium, povedali: „Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život“. (Skutky 11:18).

Ale najjasnejšia odpoveď na otázku, prečo človek uverí v evanjelium, je že Boh otvára srdce. Lýdia je najlepším príkladom. Prečo uverila? Skutky 16:14 hovoria: „Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol“.

Ak veríte v Ježiša, stalo sa vám toto všetko: Boli ste určení k tomu, aby ste uverili; bolo vám udelené pokánie; a Pán otvoril vaše srdce. Zvyšok života by ste mali prekypovať úžasnou vďačnosťou za zázrak viery.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345