Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. január - Päť účelov utrpenia

Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. (Rim.8:28)

Málokedy poznáme detaily príčin nášho utrpenia, ale Biblia nám objasňuje  hlavné príčiny, vďaka ktorým utrpenie môže povzbudiť našu vieru.

Je dobré  poznať, a zapamätať si  niektoré z týchto povzbudení , aby sme si v prípade, že nás utrpenie  postihne,  alebo keď máme možnosť  pomôcť iným v ich utrpení , spomenuli  si na niektoré pravdy, ktoré nám Boh dal, aby sme nestratili nádej.

Predkladám vám niekoľko hlavných  argumentov pre pochopenie božích zámerov v utrpení. Sú obsiahnuté v týchto textoch:

Pokánie: Utrpenie je napomenutím pre nás všetkých, aby sme sa odvrátili od toho, aby sme si na zemi vážili niečo viac ako Boha.  (Lukáš 13: 4–5):

" Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema?  Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“  

Spoliehanie sa: Utrpenie je výzvou k tomu, aby sme dôverovali  a spoliehali sa na  Boha a nevkladali svoju nádej do klamlivých  istôt  tohto sveta.  (2. Korinťanom 1: 8–9):

„Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojím životom.  Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych.“

Spravodlivosť: Utrpenie je spôsob výchovy   nášho milujúceho nebeského Otca ,  aby sme sa mu podobali- mali účasť na jeho  spravodlivosti a svätosti.  (Hebrejom 12: 6, 10–11):

"Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. . . Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne, no on nás vychováva na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svätosti.  Pravda, nijaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká; neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“

Odmena: Prekonávaním  utrpenia si pripravujeme veľkú odmenu v nebi, ktorá  mnohokrát vynahradí  každú pozemskú stratu. (2. Korinťanom 4:17):

„Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy.“

Prečisťovanie: Utrpenie nám pripomína, že Boh poslal svojho Syna na svet, aby trpel namiesto nás, aby naše utrpenie nebolo Božím trestom, ale spôsobom nášho prečisťovania“.  (Filipanom 3:10-11):

„...aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych.“

Je pochopiteľné, že kresťanovo srdce môže v utrpení volať  „Prečo?“, keďže často nepoznáme väčšinu príčin nášho utrpenia - prečo teraz, prečo práve takto, prečo tak dlho? Ale nedovoľte, aby vám  neznalosť  nepodstatných  príčin  vášho utrpenia spôsobila, že prehliadnete  obrovskú pomoc,  ktorú poskytuje Boh v jeho Slove tým že nám v ňom povie  o podstatných  dôvodoch nášho utrpenia.     

„Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý.“ (Jakub 5:11).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345