Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. január - Ako vyznávať

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.(1.Jána 1:9)

Zlý pocit z toho, že ste zlý človek, nie je to isté ako obvinenie z  hriechu. Uvedomenie si  svojej skazenosti  nie je to isté ako pokánie.

Dnes ráno som sa začal modliť a cítil som sa nehodný  rozprávať  sa so Stvoriteľom vesmíru. Bol to neurčitý pocit nehodnosti. Tak som mu to povedal. A čo teraz?

Nič sa nezmenilo, až kým som nezačal  vyznávať svoje hriechy.  Zlé  pocity môžu byť užitočné, ak vedú k presvedčeniu o konkrétnych  hriechoch.  Hmlisté  pocity o tom, že som zlý  človek však zvyčajne nie sú veľmi užitočné. Hmlistý pocit nehodnosti  sa musí vyformovať do jasných tmavých stĺpov  hriechu. Potom naň môžete poukázať a robiť z neho pokánie, požiadať o odpustenie a so  zbraňou  Evanjelia sa zamerať na jeho zlikvidovanie.

Začal som si preto pripomínať  prikázania, ktoré často porušujem. Na myseľ mi prišli tieto: .

  • „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ (Matúš 22:37) Milovať nie na 95%, ale úplne, na 100%.
  • „Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“. (Matúš 22:39) Snažte sa o dobro svojho blížneho tak, ako sa snažíte o svoje vlastné dobro.
  • „Všetko robte bez reptania a pochybovania.“ (Filip. 2:14). Žiadne reptanie ani navonok, ani vo vašom vnútri.
  • „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ –aby vás už viac neťažili. (1.Petra 5:7)
  • „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť“- najmä vašim najbližším. (Efez.4:29)
  • „Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ (Efez.5:16) Nepremárnite čas, ktorý vám bol daný.

Na základe týchto požiadaviek  nemôžem predstierať, že som veľmi svätý. Som na dne.  To je horšie, ako mať neurčité, mrzuté pocity. Nepriateľ je však odhalený. Hriechy sú definované. Vyšli z úkrytu. Vidím ich zoči-voči. Nezakrývam,  že sa cítim biedne. Vyznávam  Kristovi , že som nesplnil jeho požiadavky. Som zlomený a hnevám sa na svoj hriech. Chcem ho zabiť-umŕtviť, nie však seba. Nie som samovrah. Nenávidím  hriech a chcem ho umŕtviť.  „Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.“ (Kolosanom 3: 5)   „...ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.“ (Rim. 8:13)   Chcem žiť. Preto som vrah - svojho hriechu!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345