Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. január - Ako slúžiť zlému pánovi

Ochotne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. (Efez.6:7-8)

Zvážte týchto päť vecí z citovaného textu Efezanom 6:7–8 v súvislosti s vašou prácou.

1) Výzva k životu zameraného na službu Pánovi Ježišovi.
To je úplne odlišné v porovnaní s tým, ako obvykle žijeme. Pavol hovorí, že všetko, čo robíme by sme mali robiť ako pre Pána, nie pre ľudí. „Ochotne pracujte ako Pánovi, a nie ako človeku.“
To znamená, že budeme myslieť na Pána v tom, čo robíme. Pýtame sa: Páčilo by sa to Pánovi robiť takto? Ako by sa mu to páčilo? Kedy by to Pán chcel urobiť? Pomôže mi v tom Pán? Ako bude tým oslávený Pán? Inými slovami, centrom života a práce kresťana má byť Pán.

2) Výzva byť dobrým človekom.
Život zameraný na Pána znamená byť dobrým človekom a robiť dobré veci. Pavol hovorí: „...každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána...“ Ježiš povedal, že keď necháme svietiť svoje svetlo, ľudia uvidia naše „dobré skutky“ a vzdajú slávu nášmu nebeskému Otcovi. „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Matúš 5:16).

3) Sila k robeniu dobrej práce pre nezodpovedných pozemských zamestnávateľov.
Pavlovým cieľom je povzbudiť kresťanov, aby s motívmi zameranými na Pána pokračovali v konaní dobra pre zamestnávateľov, ktorí nie sú ohľaduplní. Ako sa vám darí v práci, keď vás šéf ignoruje alebo dokonca kritizuje? Odpoveď Pavla je: prestať myslieť na svojho šéfa ako na svojho hlavného nadriadeného a pracovať pre Pána. Robte to v rámci povinností, ktoré vám dáva váš pozemský nadriadený.

4) Povzbudenie, že nič dobré sa nerobilo zbytočne.
Azda najúžasnejšia veta zo všetkých je táto: „...každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána.“ To je úžasné. Niečo! "Nech niekto urobí čokoľvek dobré." Každú maličkosť, ktorú robíš dobre Pán vidí, ohodnotí a odmení.
A on vám to odplatí. Nie v tom zmysle, že ste si niečo zarobili - akoby ste ho mohli dostať do dlhov z výplaty. Vlastní vás a všetko vo vesmíre. Nezostáva nám nič dlžný. Ale on sa slobodne a milostivo rozhodol odmeniť nás za všetky dobré veci vykonané vo viere.

5) Povzbudenie, že aj bezvýznamný skutok vykonaný na zemi, nebráni veľkej odmene v nebi.
Pán odmení každú dobrú vec, ktorú urobíš - „či si sluha, alebo je slobodný“. Váš nadriadený si môže myslieť, že ste nikto - takpovediac bezvýznamný sluha. Alebo dokonca ani nemusí vedieť, že existuješ. To nevadí. Pán vie, že existuješ. A nakoniec žiadna verná služba nebude márna, či zbytočná.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345