Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. január - Božia vôľa je, aby sme sa k nemu približovali

Pristupujme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Židom 10:22

Príkaz, ktorý nám je daný v tejto pasáži, je blížiť sa k Bohu. Veľkým cieľom pisateľa knihy Hebrejom je, aby sme sa priblížili k Bohu, aby sme s ním mali spoločenstvo, aby sme sa neuspokojili s kresťanským životom vzdialeným od Boha.

Toto priblíženie nie je fyzickým aktom. To nie sú vaše úspechy , ktorými staviate babylonskú vežu, aby ste sa dostali do neba. Nemusíte nevyhnutne ísť do kostola, alebo kráčať dopredu k oltáru. Je to neviditeľný akt srdca. Môžete to robiť keď ležíte na nemocničnom lôžku, alebo vo vlaku, keď cestujete do roboty.

Toto je jadrom evanjelia - o tom je záhrada Getsemane a Veľký piatok - o tom, že Boh vykonal vzácny a drahocenný čin, aby nás priblížil k sebe. Poslal svojho Syna, aby trpel a zomrel, aby sme sa skrze neho mohli priblížiť k nemu. Všetko to urobil vo svojom veľkom pláne vykúpenia. A to, že môžeme byť v jeho blízkosti, je pre našu radosť a pre jeho slávu.

On nás nepotrebuje. Ak sa nebudeme držať v jeho blízkosti, nie je ochudobnený o svoju slávu.
Nepotrebuje nás k tomu, aby bol šťastný v spoločenstve Trojice. Ale svoje milosrdenstvo dokazuje tým, že nám dáva cez svojho Syna slobodný prístup k sebe samému, napriek nášmu hriechu. Pretože iba on môže úplne a navždy uspokojiť potreby nášho ducha. „Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Žalm 16:11).

Toto je Božia vôľa pre nás a preto Kristus zomrel, aby sme sa mohli blížiť k Bohu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345