Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

Prechodné nebo I. časť

NEBO Rozdiel medzi nebom stvoreným - nebom súčasným, ale prechodným, a nebom budúcim- nebom večným.

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami božieho Slova. Cieľom dnešného zamyslenie je, aby sme správne rozlišovali rozdiel medzi nebom súčasným a budúcim, a  večným nebom a zemou.

Radi uvítame Váš osobný názor na túto náročnú tému.

Keď hovoríme o nebi, predstavujeme si zvyčajne miesto, kde prebývajú alebo budú prebývať veriaci po smrti. Dôležité je, aby sme rozlišovali stvorené nebo a budúce nové nebo a zem, pretože súčasné nebo ešte nie je nebo večné. Obe miesta môžeme pomenovať ako "nebo" pretože ide o miesto, kde prebýva Boh, ale je medzi nimi kvalitatívny rozdiel. Pre niekoho môže byť táto informácia trochu mätúca, pretože rovnakým slovom vlastne označujeme dva druhy zasľúbenia a dve rôzne miesta, ktoré majú veľa spoločného.

Ak všetko správne pochopíme, budeme prejavovať ešte väčší obdiv a úctu k Bohu, pretože si uvedomíme, akú úžasnú cestu do večnosti nám Pán pripravil od samého počiatku podľa svojho jedinečného zámeru. V žiadnom prípade dočasnosť súčasného stvoreného neba nie je pre veriacich zlou správou, ale je to ešte lepšia a radostnejšia dobrá novina!

V biblii nájdeme viac než 600 odkazov na nebo. To by nám malo pomôcť objasniť základné doktríny učenia o nebi. Aj keď vieme, že súčasné nebo je úžasné a dokonalé miesto plné Božej slávy, že ide o príbytok Boží pre jeho ľud, kde v spoločenstve s Kristom v sláve očakávajú vykúpenie svojich tiel, ide len o prechodné miesto pobytu. Večné nebo sa stane realitou až v posledný deň, kedy budú vzkriesení všetci mŕtvi a až potom budú duše a telá spasených premenené a uvedené do oslávenej reality večnej existencie. Pokúsme sa ozrejmiť si, ako Písmo opisuje premenu tých, ktorí prebývajú v súčasnom stvorenom nebi. Po smrti je telo človeka uložené do hrobu:

Kazatel 12:7  a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Tieto verše nám hovoria,  že kto sa navráti k Bohu, prebýva vo stvorenom nebi. Z toho vyplýva, že:

Prechodné - stvorené nebo je len dočasné miesto – a ako všetko stvorené má počiatok i koniec. 

Skutočnosť, že nebo bolo stvorené, ešte neznamená, že je nedokonalé, nemenné a večné. Čokoľvek stvorené má svoj počiatok; a čo má počiatok, má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Preto môžeme povedať, že stvorené nebo je dočasné miesto, ktoré je prechodnou stanicou pre zosnulých, ktorí očakávajú telesné vzkriesenie. Nezabúdajme na to, že duše veriacich ešte nedosiahli stav osláveného tela, ale to v žiadnom prípade nenaznačuje, že ich súčasný stav je nejakým spôsobom nedokonalý, ani to, že súčasné nebo nie je prekrásne miesto. Dočasnosť prechodného neba by nemala nikoho znepokojovať. Netreba klesať na mysli, že sa niečo nepodarilo, ani to, že v tomto nebi chýba Božie požehnanie a sláva, ktorá nás bude sprevádzať až na večnosť.

 Pozrime sa najskôr na kvality súčasného neba:

- V súčasnom nebi prebývajú veriaci v prítomnosti Boha
- Nie je tam žiadny hriech
 - Moc a prekliatie hriechu pominulo§
 - Veriaci sú prebudení k dokonalému uctievanie§
 - Veriaci sú v úžase nad Božou slávou§
 - Radujú sa v prítomnosti Pána Ježiša Krista§
 - Radujú z obecenstvo s ostatnými spasenými§
 - Nie je tam žiadne fyzické utrpenie ani zármutok§

Aby sme každé z týchto tvrdení o súčasnom nebi podporili Písmom, pripomeňme si slová apoštola Pavla, ktoré sa týkajú odchádzania z tohto sveta a bytia doma u Pána, a pokračovanie vedomej existencie v nebi. Je napísané:

2. Korintským 5:8-11  Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána.

9  A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. 10  Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé. 11  Znajúc tedy bázeň Pánovu presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní

Apoštol Pavol nemá zo smrti žiadne obavy. Môžeme povedať, že na pozemskom živote netrvá a dokonca, ako sám hovorí, teší sa "domov", do neba:

Filipským 1:21-24  Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. 22  Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. 23  Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, 24  ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Nebeská realita stvoreného a dočasného neba je miestom najvyššej slávy - je to miesto naplnené dokonalosťou a  radosťou v prítomnosti nášho Pána a Spasiteľa.

*          Prechodné nebo nie je konečné miesto večného života
Súčasné, dočasné nebo je niečo ako prestupná stanica, ktorá vedie k Božiemu cieľu, o ktorom sa rozhodlo ešte pred založením tohto sveta. Veriaci sú vyvolení a predurčení k životu v novom nebi a na novej zemi. Budú žiť večným životom v mieste, ktoré je podobné súčasnej krajine, ale bez dôsledkov prekliatia hriechom. Sám Pán Ježiš hovorí:

Matouš 24:35  Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

V Písme v knihe Zjavenia je napísané, že prvé nebo a prvá zem pominú. Hospodin stvorí všetko nanovo, nové nebo a novú zem. Z neba zostúpi príbytok Boží, kde bude zhromaždená sláva a česť národov (pozrite si Zj. Jána 21. kap.) Tam budú žiť všetci vzkriesení svätí večným životom v Božej prítomnosti.

*          Dočasné nebo bude zmenené
To, že stvorené nebo a zem zaniknú nijako neskresľuje, alebo nespochybňuje súčasné nebo, ale predstavuje dokončenie Božieho dielo vykúpenia ľudstva a celého stvorenia. Dokonca aj peklo bude premenené vo večné miesto označené ako horiace jazero:

Zjevení Janovo 20:13-15  A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. 14  A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. 15  A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Zjevení Janovo 21:1-5  A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo. 2  A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi. 3  A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4  A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly. 5  A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.

Biblické proroctvá odhaľujú mnohé skutočnosti o druhom príchode Pána Ježiša Krista a ukončení tejto histórie. Na tejto strane kríža, teda v dobe milosti a pred druhým príchodom Krista, veriaci, nech živí alebo mŕtvi, očakávajú určité udalosti a nevyhnutné zmeny.Napríklad:

Očakávajú telesné vzkriesenie§
 Očakávajú konečný Boží súd§
 Očakávajú konečné víťazstvo Boha nad satanom§
 Očakávajú stvorenie nového neba a zeme§
Posledný súd sa týka všetkých neveriacich počas celej ľudskej histórie, ktorí zomreli a nie sú v "dočasnom" nebi, ale prebývajú vo vedomom stave v ríši mŕtvych:

Zjevení Janovo 20:11-15  A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo najdené. 12  A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. 13  A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. 14  A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. 15  A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Veriaci by mali vedieť, že na každého čakajú dva súdy:
P
rvý súd rozhodne o tom, kam človek pôjde v okamihu smrti - kto je ospravedlnený vierou v zástupnú smrť Pána Ježiša Krista, vstupuje do večného života. Ježišova smrť na kríži sa stala zmierovacou obeťou za všetky naše hriechy. Každý veriaci je pred Bohom dokonale a plne ospravedlnený. Kto ospravedlnený nie je, zostáva od Boha oddelený a už sa naň nevzťahuje žiadna všeobecná milosť, ktorú mohol zažiť počas pozemského života. 

Korintským 5:10  Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.

Súd bude úplne spravodlivý, lebo Boh vidí do srdca človeka a pozná jeho motiváciu:

Římanům 14:10-12  A ty prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohŕdaš svojím bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. 11  Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha. 12  Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet.

1 Korintským 3:10-15  Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia. 11  Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. 12  A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - 13  jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. 14  Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; 15  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.

Prajeme Vám, milí poslucháči, aby Vás Boh našiel verných a aby dielo vašej viery obstálo v ten deň, keď sa postavíte pred božiu tvár.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345