Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Správna reakcia keď nám je ublížené

Jakub 5:7-9  Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.  8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.  9 Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi.

–––––––––––––––––––- 

Jedna z najdôležitejších a zároveň najužitočnejších lekcií kresťanského života je, že počas skúšok sa učíme, ako máme správne reagovať, keď sa stretneme s krivdou, ktorá sa nás môže hlboko dotknúť. Reagujeme ako deti, alebo ako dospelí vo viere? Sklamania sa môžeme dočkať aj od tých najbližších, od tých, ktorým sme dôverovali a dokonca aj od tých, ktorým sme nezištne pomáhali! Sklamať vás môže manželský partner, váš kazateľ, vaši priatelia v zbore. Situácia môže byť taká vážna, že vás napadne, či ešte môžete niekomu dôverovať?! A o reakciách na takéto situácie je práve dnešná relácia.

  

Citované verše sú pokračovaním predchádzajúceho programu, ktorý poukazoval na nástrahy bohatstva a sebestačnosti. Teraz nám Jakub hovorí, aj keď v živote poznáte neprávo, krivé obvinenia, utrpíte straty, aj keď sa stane to najhoršie, buďte trpezliví a neprepadajte malomyseľnosti. Boh bude súdiť každú neprávosť sám.

Aký postoj zaujať v takýchto situáciách?

  1. Ak vám niekto ublíži alebo vás sklamú veriaci, nesťažujte sa, ale trpezlivo čakajte na Božie vedenie. To sa ľahšie hovorí ako robí, obzvlášť ak sa to týka spravodlivých, ktorí trpia nie z vlastnej viny a trpezlivo očakávajú na Božiu pomoc, ktorá sa zdá byť v nedohľadne.
  2. Trpezlivosť si vyžaduje opakovanú snahu a sebaovládanie. Ako poznáme netrpezlivosť? Je to ten, kto sa nedokáže ovládať, koho rozčuľujú pomalí vodiči, kto je nedočkavý, nie je trpezlivý. Kto rýchle odsudzuje jednanie druhých, kto vidí ich nedokonalosť, nie je trpezlivý. Kto trestá svoje deti za každú maličkosť, je netrpezlivý. Biblická trpezlivosť je tolerantná k nedostatkom, priestupkom a inakosti ostatných. Ponúka ostatným možnosť, čas a priestor, aby mohli nie len robiť chyby, ale aj zmeniť sa. Apoštol Pavol považuje trpezlivosť za najdôležitejšiu kvalitu lásky:

1 Kor 13:4-8Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,  nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,   neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.   Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.  Láska nikdy nezanikne.

 

Kto nie je trpezlivý, chýba mu láska. Trpezlivosť je potrebné sústavne pestovať, pretože nie je našou prirodzenosťou, ale je výsledkom dlhodobého pôsobenia Božej výchovy:

 Galatským 5:22-23 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,  miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

To znamená, že ani najspravodlivejšia inštitúcia súdov neprevýši lásku a trpezlivosť Božiu. Trpezlivosť je Božia vlastnosť, ktorú apoštol Peter vysvetľuje slovami vo svojom 2. liste 3 kap. 9. v.:

 Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Božia trpezlivosť nesúdi tak rýchle, ako by sme si často priali. Keby Boh nebol trpezlivý, zmiatol by hriešnikov z povrchu zeme už dávno. Boh ale nepotrebuje zabiť každého hriešnika. Jeho zhovievavosť a trpezlivosť s hriešnikmi vedie k pokániu a to vedie k zmiereniu. Preto aj my máme byť trpezliví s ostanými, aby mohli dôjsť k spaseniu.

–––––––––––––––––––– 

  1. Trpezlivosť je skúškou našej viery v Božie zasľúbenie, že sa vráti. Kritici môžu namietať, čo to je za zasľúbenie? Očakávať niečo až po smrti je absurdné. Kresťanská viera by bola skutočne nezmyselná, pokiaľ by to, čo Boh hovorí o večnosti nebola pravda. Preto apoštol Pavol hovorí:

1 Kor 15:19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

 Narodenie Krista – teda Jeho prvý príchod je súčasťou zmluvy o tom, že naša viera a nádej nie je márna. Tak, ako je prvý príchod minulosťou, druhý príchod, po Jeho vzkriesení,  je budúcnosťou. V Novej zmluve nájdeme viac než 300 odkazov na Ježišov druhý príchod. Štatisticky to znamená, že každý 13. verš hovorí o tejto nádeji. Ak neveríme vzkrieseniu a večnému životu, nebudeme veriť ani druhému príchodu. Potom by sme mohli hodiť vieru za hlavu, ako hovorí apoštol Pavol v 1.liste Korintským 15:32b:

  Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.

Presne tak žijú neveriaci. Tým, ktorým bolo zjavené Božie tajomstvo a veria v druhý príchod, tí môžu žiť v nádeji, že sa všetko vyplní tak, ako je napísané:

1 Kor 15:58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Niektorí kritici však môžu nasledovne namietať: „V Novej zmluve je tiež napísané, že Kristov príchod je blízko, a nepominie toto pokolenie (Lk 21:32, Mk 13:30), než sa to stane.“ Mýlia sa pisatelia listov cirkvi a cirkev samotná? Všetci vieme, že sa Ježiš za života vtedajšej generácie nevrátil. Ako budete na takúto námietku reagovať? Výraz pokolenie sa v Písme nachádza asi 270 krát a väčšinou  sa týka rôznych skupín ľudí. Blízkosť Pánovho príchodu je podmienená množstvom udalostí, mnohé sa už naplnili, ďalšie sa napĺňajú, ale pre očakávanie druhého príchodu nie sú určujúce. Je napísané, že nikto nevie, kedy sa to stane. Takže blízkosť posledných dní sa vzťahuje k celému obdobiu – od prvého do druhého príchodu Krista. Blízkosť druhého príchodu by sme mali chápať skôr vo vzťahu k histórii spasenia. Z hľadiska pozemského času, dĺžku ani blízkosť druhého príchodu nikto neurčí ani neodhadne. Pominuteľnosť života a pozemské meranie časov večnosť nepriblíži, neurýchli ani nezastaví. Písmo nám pripomína, že každé pokolenie má iba obmedzený čas na spasenie. Božie zasľúbenie i varovanie platilo a platí pre každú generáciu a pre každého jednotlivca – teda aj pre naše pokolenie. Preto majú byť veriaci pripravení a trpezlivo očakávať druhý príchod nášho Pána.

  1. Trpezlivosť posilňuje naše srdce pred Bohom. Trpezlivosť je otázkou nášho vnútra pred Bohom. Duchovný tréning v skúškach posilňuje naše srdce a vytrvalosť, preto sa máme držať viery uprostred akejkoľvek neprávosti. Teraz vás iste napadne: „ a to sa ako kresťan nemôžem proti zlu brániť, alebo nemôžem brániť svoje práva? „ Najprv si musíme uvedomiť, že Písmo za každých okolností neodporúča brať odplatu do vlastných rúk:

Rim 12:19  Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: "Mne patrí pomsta, ja sa odplatím," hovorí Pán.

Skôr ako budeme reagovať, je dôležité, aby sme skúmali čo sa deje v našom srdci, konfrontovali sebectvo a lásku v nás, predtým ako budeme čokoľvek riešiť s ostanými. Pokiaľ je obranná reakcia motivovaná túžbou po odplate alebo inými sebeckými záujmami, máme zlý dôvod. Pokiaľ iný kresťan zneužije vašu dôveru alebo dobrotu,  pokúste sa najprv o zmierenie v rámci zboru. Pavol napomína Korintských, aby neťahali bratov vo viere pred svetské súdy, aby vyriešili ich spory (1 Kor 6:8). Pokiaľ sa previnilý kresťan odmietne podvoliť cirkevných autoritám, môže poškodená strana hľadať právnu pomoc a ochranu, ale nie je to vždy najmúdrejšie riešenie. Boh ustanovil vlády a vládcov, ktorí majú moc vynášať tresty a trestať tých, ktorí sa zákonmi danej krajiny neriadia. Aj svetská vláda má za úlohu chrániť práva svojich občanov (– pozri R 13:1-7, 1Pt 3:14.) Jakub nám dáva za príklad prorokov , ktorí verejne a bez bázne vystupovali proti neprávostiam a zlu v spoločnosti.

  1. Trpezlivosť vyžaduje zaujať voči Božím zámerom postoj s dlhodobou perspektívou.

Len tak môžeme spoznávať každý deň Božiu vernosť (pozri Dt 11:14, Jr 5:24, Hos 6:3, Joel 2:23, Zch 10:1) Nezabúdajme, že

Božie zámery sú uskutočňované dlhodobo. Ako Boží služobníci máme pred sebou ťažkú službu, ktorá nemusí vždy prinášať viditeľné úspechy. To ale nie je dôvod k malomyseľnosti. Duchovný rast a zrenie sa rovnako ako úroda nedá urýchliť.

Kazateľ 3:1, 14: Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. …všetko, čo robí Boh, má večnú platnosť; k tomu nemožno už nič pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. Boh to tak urobil, aby (ľudia) mali bázeň pred jeho zjavom.

–––––––––––––––-

Aj keď sa musíme snažiť a tvrdo pracovať, úroda je závislá na Božom dovolení a požehnaní.

Ako ilustrácia nám poslúži práca roľníka. Ten musí najprv pripraviť pôdu a zasiať semeno v pravý čas. To všetko si vyžaduje dôkladnú prípravu a skúsenosť. Roľník musí myslieť na sejbu už v dobe predchádzajúcej žatvy. Úrodu rozdelí na dve časti – časť pre vlastnú obživu  a časť pre sejbu. Behom doby, keď čaká na úrodu, nezaloží ruky v bok. Po zasiati je treba zavlažovať, obrábať, chrániť úrodu pred škodcami, zlodejmi a trpezlivo čakať na obdobie žatvy.  Každá dlhodobá záležitosť vyžaduje trpezlivosť. Máme byť trpezliví ako roľníci, ktorí musia pracovať a čakať než zožnú úrodu, ani oni nemajú budúcnosť a žatvu zaistenú. Žiadny roľník neseje s predstavou, že bude zbierať úrodu o  týždeň. Nezabúdajme, že je to Boh, kto zosiela vlahu, bez ktorej žiadna žatva nenastane. Podobne je tomu aj v duchovnom živote. Preto musíme rozsievať s mocou Ducha:

Gal 6:7-10   Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.  Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.   Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.  Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Možno si hovoríte, že to všetko je tak vzdialené. Je to také ťažké, nevidím žiadne výsledky, alebo či môžem žiť v sebazaprení pre tak vzdialený cieľ? Má to vôbec zmysel? Áno, má!

Budúca úroda stojí za trpezlivosť. Keď bude Boh zbierať úrodu nášho spasenia. Keď nás bude odmeňovať za všetko dobré , čo sme v živote pre Jeho kráľovstvo vykonali, akákoľvek  námaha a sebazaprenie budú zabudnuté.  

2 Kor 4:17-18 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy,  ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.  

––––––––––––––––––––––-

Takže aj keď zažijete v živote ujmy a krivdy, neklesajte na Duchu, neustávajte v službe, ktorú pre vás Boh pripravil.

Ak vám ublíži samotný veriaci, buďte trpezliví, váš spor rozsúdi najlepšie Boh sám. On bude súdiť i vaše motívy. Nie je ľahké obstáť v každej stresovej situácii. Je ľahké vyliať si zlosť na niekom, kto za nepríjemnú situáciu nemôže. Ak máte nepríjemného šéfa, ak prežívate ťažké chvíle v manželstve, nerozumiete si s deťmi, je ľahké reagovať v hneve i kvôli maličkostiam.  Vaše vnútorné napätie a nevyjadrené pocity celú situáciu môžu len zhoršovať. Ten, kto používa ostrý jazyk ako zbraň voči ostatným, bude na úrodu čakať márne! Nereptajte a nesťažujte sa na ostatných, ale skúmajte sami seba, možno vám chýba trpezlivosť s ostatnými. Nie je na nás, aby sme proti dokonalému naplánovaniu Božích zámerov a dopustení reptali, pretože takýmto postojom reptáme proti Bohu. Preto majte vždy na pamäti slová apoštola Pavla Filipským 2:14-16:

   Všetko robte bez šomrania a pochybovania,   aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete   tým, že sa držíte slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345