Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Úskalia bohatstva bez Boha

Jakub 5: 1-6  „A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás!  Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.  Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.  Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.“

––––––––––––––––––––-

     Kto z nás by nechcel byť bohatý? Celé generácie ľudia snívajú o tom, aby mohol byť každý primerane bohatý a spokojný, ale ešte sa to nikomu nepodarilo. V taký ideálny stav môžu dúfať len tí, ktorí sa nestretli s hlbokými pravdami Písma, ktoré sú overené generáciami ľudí žijúcich pred nami. Ale, bohatstvo samé o sebe, ako mnohí poznali, ich ešte neurobilo spokojnými. Mnohí, ktorí dosiahli určité postavenie, spomínajú v dobrom na čas, keď bohatstvo ešte nemali.

Pozrime sa na to, prečo človek zostáva nespokojný, aj keď má všetko:

V 1. liste Timoteovi 6: 9-10 je napísané:

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.  Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Väčšina ľudí je presvedčená, že by svoju situáciu zvládli, že im nič podobného nehrozí. Ak by mali iba o niečo viac peňazí, o niečo viac času, nemuseli by riešiť mnoho problémov. Avšak ten, ktorý sa cieľavedome vydá na cestu za finančnou istotou, zistí, že sa mu šťastie a spokojnosť vzďaľujú. Zhon okolo bohatstva prinesie človeku viac bezsenných nocí, ako pokoja. Preto nás Písmo varuje:

  1. Bohatstvo sa môže stať nebezpečnou pascou, ktorá povedie človeka do večnej záhuby. Písmo nehovorí, že peniaze sami o sebe sú zlé. Peniaze sú pracovný nástroj, dokonca veľmi užitočný, pokiaľ ich používame s rozvahou. Všetci poznáme príbeh bohatého mládenca, ktorý mal všetko, ale chýbala mu istota večného života. Spoliehal na svoju pracovitosť a dobré skutky, ale tušil, že mu ešte niečo chýba. Keď dostal odpoveď na svoju otázku, smutne odišiel, lebo mal veľký majetok:

 A Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.  Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." Matúš 19: 22, 23-24

Dodnes sa ľudia čudujú, že nie je v ľudských silách získať spásu. Spasení sme Božou mocou, nie mocou nášho postavenia, bohatstva a zásluh.

–––––––––––––––- 

Z toho pre náš vyplýva nasledovné:

  1. Byť bohatý bez Boha je krátkozrakosť vo svetle večnosti. Jakub hovoril k ľuďom, ktorí boli väčšinou chudobní a utláčaní. Mnohí z nich si mysleli, prečo máme žiť spravodlivým životom, ktorý vedie len k útlaku a súženiu? Prečo sa radšej nevydať cestou bohatstva a radovánok, prečo sa nepotešiť? Jakubova odpoveď je – pretože každého z vás čaká súd, pamätajte že do hrobu si nikto z nás nič nevezme. Bohatstvo pominie, šatstvo sa rozpadne, vaše zlato a striebro bude pre vás bezcenné. Čo počas života prácne budujete a zhromažďujete, mole, hrdza a zlodeji zničia. Takže ten, kto sa sústredí len na svoju kariéru, bohatstvo a pôžitky  tohto života bez toho, aby boli jeho životné hodnoty a prednosti uprené na Boha, žije ako blázon. Zhromažďovanie majetku a svetská sláva sú z hľadiska večnosti bezpredmetné. A nielen to, Matúš 6:24 hovorí

Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.

V biblických dobách boli známe tri druhy bohatstva a Jakub poukazuje na ich dočasnosť a pominuteľnosť. Prvými boli sýpky plné obilia – ale obilie môže splesnivieť. Ďalej to bolo zlato a striebro, a Jakub dobre vedel, že ich hrdza nezničí, ale v živote môžu nastať situácie, kde človeku ani zlato ani striebro nepomôže. Vojny, krízy, menové reformy, konfiškácie, vyvlastňovanie majetku, ... to všetko sú pohromy, pred ktorými nemôže byť nikto s istotou zachránený.  Pohromy dopadajú na ľudstvo od počiatku a budú dopadať až do konca ľudskej histórie, teda do druhého príchodu Pána Ježiša Krista, kedy bude súdený celý svet.  Tretím druhom bohatstva boli truhlice plné šatstva. Čím dlhšie ležia v truhliciach, tým rýchlejšie ich mole zničia.

  1. Byť bohatý bez Boha človeku poskytuje dočasný komfort a úľavu v dlhodobej mizérii. Jakub upozorňuje na mizériu pre tých, ktorí nebudú pripravení na posledný súd. Všetko, čo človeku dáva istotu a pohodlie sa môže kedykoľvek obrátiť proti nemu. Strata majetku je vždy bolestivá. Písmo nás nabáda, aby sme neboli ľahkomyseľní a nežili iba sami pre seba:    1.list Timotejovi  5:8

  "Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel  vieru a je horší ako  neveriaci.“

Písmo nenamieta nič proti tomu, aby sme žili bez veľkej námahy. Kto nemusí bojovať o holé prežitie, môže pre Božie kráľovstvo vykonať omnoho viac. To všetko nám umožňujú nové technológie a vynálezy, ktoré človeku uľahčujú dennú drinu a námahu. Nie je nič zlé na tom, používať pračku, umývačku riadov, sekačku na trávu, počítač, vlastné auto, mobilný telefón, to všetko nám uvoľňuje ruky a otvára možnosti ako môžeme slúžiť ostaným. Ale každá z týchto vymožeností sa môže stať prekliatím. Počítač je iste užitočná vec, ani na televízii nie je nič zlého, pokiaľ nezačne kontrolovať náš všetok voľný čas,  ktorý máme. Ak budeme zanedbávať čas strávený s Bohom, rodinou, s tými, s ktorými by sme mali mať obecenstvo,  upadneme do pasce márnotratnosti času.

  1. Život v bohatstve bez Boha môže prinášať dočasné výhody, ale dlhodobo sa môžu stať nenahraditeľnou stratou.  Bohatstvo prináša moc, moc korumpuje a absolútne bohatstvo a absolútna moc korumpuje absolútne. Prípady najrôznejších diktátorov a mocipánov z histórie sú príkladom  toho, že aj keď pre seba, ale aj svoju rodinu zhromažďujú nepredstaviteľné bohatstvo a moc, môžu prísť o všetko. Stačí jeden štátny prevrat. Jakub varuje pred bezbožným životom pre moc, slávu a bohatstvo a pripomína, že nikto neunikne Božiemu súdu.  Preto majme na pamäti, čo hovorí Daniel v 2:21:  

„On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. „

––––––––––––––––––-  

Preto:

  1. Máme byť opatrní, aby sme bohatstvo nepoužívali bezbožným spôsobom. Zneužívanie bohatstva môže človeka zaviesť až samé dno, kde bude plač a nárek, ktoré na takýchto ľudí čakajú. Jakub poukazuje na štyri spôsoby ako nakladať nesprávne s bohatstvom: Chamtivosť, podvody, život v luxuse bez ohľadu na ostatných, vykorisťovanie a poškodzovanie ostatných ľudí,  na úkor ktorých človek bohatne.  

      Preto:

Buďme opatrní, aby nás neposadla chtivosť hromadenia bohatstva (5:2-3). Jakub hovorí o ľuďoch, ktorí majú všetkého nadbytok, ktorý neprináša úžitok ostatným – preto hovorí o práchnivení, hrdzi a moliach. Samozrejme, že sa máme starať o normálne potreby, ale kde je hranica medzi normálnosťou a hromadením? Ťažko povedať. Každý má iné potreby, žijeme v inom prostredí, máme rôzne zárobkové možnosti, ale všeobecne môžme povedať, že väčšina z nás má nadbytok vecí, ktoré ničomu a nikomu neslúži. Nejde teda o potreby, ale o márnotratnosť, zhromažďovanie zbytočností, ktoré nepotrebujeme. Míňame rozumne? Akým spôsobom si zarábame na živobytie?  Žijeme a pracujeme tak, aby sme sa za svoje podnikanie nemuseli pred nikým hanbiť? Sme dobrými hospodármi?

Mali by sme byť opatrní, aby sme nikoho neoklamali a nepripravili ho o jeho zaslúženú mzdu (5:4). Jakub poukazuje na tých, ktorí nevyplácajú mzdu za vykonanú prácu. Takéto spôsoby boli bežné. Dokonca platilo, že denná mzda má byť vyplatená v ten istý deň, kedy bola práca vykonaná. A dodnes platí, že pripraviť kohokoľvek o mzdu je nečestné.

Mali by sme žiť bez zbytočného luxusu a užívania si (5:5).  

Nič netrvá naveky, všetko sa môže zmeniť. Každý by sa mal nad svojim životným štýlom zamyslieť, aby sme nepatrili k tým, ktorých Jakub varuje. Nemáme si vykrmovať svoje srdcia na deň porážky, deň  Božieho súdu príde.  Verím, že máme žiť skromne, hospodáriť tak, aby sme nebudovali raj na zemi bez Boha. O to sa pokúšali rôzni idealisti, ktorých názvy politických strán končili na najrôznejšie –izmy a koniec koncov sa zvrhli v tie najhroznejšie systémy útlaku. Žime teda tak, aby pre nás platilo: 1.Kor 6:12:

  Všetko smiem." Ale nie všetko osoží. "Všetko smiem." Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

Preto:

Mali by sme byť opatrní, aby sme nikomu neublížili v honbe za ziskom (5:6). Nesmieme využívať diery v zákonoch, nemali by sme sa riadiť svetským, “čo nie je zakázené, je dovolené”. V tomto živote sa niekedy zdá, že nečestným ľuďom všetko prejde, a poctiví doplácajú na svoju čestnosť.

  1. Našou zodpovednosťou  je zostať verný Bohu aj v otázkach finančne-majetkového spravovania. Tento život nie je pre nikoho konečnou stanicou. Buď dôverujeme majetku, ktorý viditeľne spravujeme, alebo dôverujeme svojmu Pánovi, ktorý nevideteľne riadi náš život. Ten, kto si uvedomuje, že Boh je vlastníkom všetkého a s vedomím, že skôr, či neskôr bude zo všetkého, čo mu Boh zveril, skladať účty, môže byť lepším hospodárom a správcom toho, čo mu je dočasne zverené do správy. Niekto vie hospodáriť s málom lepšie než druhý s omnoho väčším majetkom, ale to je medzi nami a Bohom. Iste by ste si spomenuli na mnohé biblické podobenstvá na témy o štedrosti a majetku. Jeden verš hovorí za všetky: Lukáš 16:10

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. „

––––––––––––––––––

     Záverom niečo na zamyslenie: Podnikateľ sa stretol s anjelom, ktorý mu sľúbil splniť jedno prianie. Muž si prial, aby mu ukázal stránku burzových kurzov na celý  rok. Ako tak študoval stĺpce pohybu cien akcií, radoval sa ako v krátkej dobe zbohatne, pretože vie dopredu, aký pohyb kurzov nastane. Len na sekundu skĺzol jeho zrak na vedľajšiu stránku a tam uvidel svoj čierno orámovaný obrázok a úmrtné oznámenie.  Hneď bolo po radosti. Predstava novo nadobudnutého bohatstva stratila akúkoľvek príťažlivosť. Na čo je dobré človeku bohatstvo, keď stojí tvárou tvár smrti? Takže buďme vernými služobníkmi, štedrými darcami – inými slovami, prostriedky, ktoré získame poctivou prácou nezabudnime investovať tak, aby mohli ďalší ľudia počuť evanjelium. Aj tieto rozhlasové relácie prichádzajú za vami len preto, že ochotní darcovia investujú svoje úspory, aby sa evanjelium dostalo do každej domácnosti. To je bohatstvo, ktoré má trvalú hodnotu. Veríme, že aj vy, milí poslucháči,  ste jednými z nich.

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345