Rádio LOGOS na Facebook-u

Evanjelizácia

Ako získať pre Krista ostatných

Vitajte, milí poslucháči při ďalšom pokračovaní našich spoločných úvah na tému evanjelizácia, ktorých autorom je Steve Cole.     

Ako sme si v predchádzajúcich reláciách povedali, každý, kto chce evanjelizovať, mal by si s rozvahou rozmyslieť postup a spôsob, čo a ako povedať, aby sa príjemca slov necítil našimi slovami ohrozený, ale aby bol ochotný počúvať. Obsah rozhovoru sa môže týkať osobného života a správania, ktoré s prezentáciou evanjelia súvisí. Nemôžeme zabudnúť spomenúť kríž len preto, že spočiatku vyvoláva v mysli pyšného hriešnika nesúhlas. Nemali by sme svojimi výrokmi nikoho urážať a obzvlášť nie tému týkajúcu sa zvyklostí, kultúry a prostredia v ktorom žijeme. Apoštol Pavol na túto tému hovorí:

1 Korintským 9:19-23  Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. 20Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). 21Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu). 22Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. 23A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl.

Z kontextu môžeme vyčítať, že apoštol Pavol usmerňuje korintských spolubratov, ktorí kládli dôraz na svoje práva spojené s kázňou evanjelia a nabáda ich, aby kvôli ostatným odložili svoje zvyklosti stranou, tak ako ich odložil on sám. Náš cieľ je niesť dobrú novinu o Kristovi ostatným s vedomím, že pre spasenie nestačí aby bol viditeľný len náš príkladný spôsob života a správania sa. Preto máme odložiť všetky kultúrne bariéry, ktoré zbytočne odvádzajú pozornosť iným smerom. Dôležité je evanjelium a ostatné môžeme zatiaľ nechať stranou.

1. Získať ostatných pre Krista vyžaduje prezentáciu evanjelia strateným ľuďom. Boh si mohol vyvoliť rad iných metód a spôsobov ako medzi ľuďmi rozširovať evanjelium. Keby túto službu zveril anjelom, iste by odviedli lepšiu prácu, ako ktokoľvek z nás. Ale Boh sa rozhodol používať spasených jednotlivcov, aby dobrú novinu odovzdali ešte nespaseným. Ale skôr, ako ju môžeme niekomu odovzdať, musíme ju sami vlastniť.

 Ďalej: Musíme mať cieľ a tým je niekoho spasenie. Apoštol Pavol hovorí, že chce získať pre evanjelium aspoň niektorých. Spasenie druhých nie je len cieľ apoštolov, kazateľov, misonárov alebo obdarovaných evanjelistov, ale má byť cieľom všetkých veriacich. A pretože máme byť ako Pán Ježiš, myslime na to, čo nám povedal:

1. Korintským 10:33, 11:1  tak ako sa i ja ľúbim všetkým vo všetkom nehľadajúc svojho vlastného užitku, ale užitku mnohých, aby boli spasení.  Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov.

Aj keď máme všetci rôzne obdarovania, máme ich používať tak, aby sme viedli nespasených ku krížu Pána Ježiša Krista, aby aj oni mohli počuť dobrú novinu spasenia. Pozrime sa na štyri aspekty tohto cieľa:

 (1) Spasenie je realistický cieľ. Ani Pavol, na to ako bol obdarovaný, nepočítal s tým, že budú všetci spasení. Jeho cieľ sa tým nijako neznehodnotil, pretože aj keď budú spasení len niektorí, vďaka nim môžu byť spasení ďalší. Apoštol si je vedomý, že evanjelium neprijmú všetci, ale dôležité je, aby sme svoje poslanie splnili:

2 Korintským 2:15-16  Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú, 16  ktorým vôňou smrti na smrť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

Kto je a kto bude spasený nie je naša starosť. Naša starosť je, aby všetci mohli počuť dobrú novinu. Nikto z nás nevie, kto bude spasený a kto nie, ale to neznamená, že sa pod „ťarchou úlohy musíme zrútiť“. Možno, že nás Boh použije ako svoj nástroj na spasenie jednotlivcov. Niekomu dá príležitosť osloviť stovky, niekomu tisíce. Ale jedno je isté, modlime sa za príležitosti,  aby sme mali s kým evanjelium zdieľať a prosme Boha, aby nás k svojmu cieľu použil.

(2) Spasenie je úctyhodný cieľ. Nič nie je tak dôležité, ako ochota pomôcť ľuďom, aby našli správny vzťah k Bohu. Nič nepomôže svetu viac, ako keď povedieme neveriacich ku spásonosnej  viere v Ježiša Krista. Prostredníctvom tých, ktorí sa stali súčasťou Božej rodiny sa môžu zmeniť rodiny, medziľudské vzťahy v spoločnosti i náš svet, v ktorom žijeme.

 (3) Spasenie je dôležitý cieľ. Čo môže byť dôležitejšie, než spasenie? Keď človek spasený nie je, je stratený. Iná možnosť klasifikácie neexistuje, pretože nehovoríme o dočasnom, ale o večnom stave človeka. Mali by sme vedieť, že na svete sú len dva druhy ľudí: detí Božie a deti toho zlého. Ak veríme Písmu, to čo sme práve povedali vo svojich dôsledkoch znamená, že ten, kto neverí v Boha a nenasleduje Pána Ježiša Krista, je na tej najhoršej ceste do večnej záhuby. Miesto večnej záhuby opisuje Pán Ježiš ako miesto neuhasiteľného ohňa, kde bude plač a škrípanie zubov. Keď hovoríme o spasení ľudí, nemáme na mysli, že im máme pomôcť ako sa zbaviť svojho nízkeho sebavedomia, alebo ako  aby sme im pomohli vyriešiť neľahké životné problémy a pády. Podstatou spasenia nie je vylepšenie človeka, ale záchrana pred Božím spravodlivým hnevom.

 (4) Spasenie je neodkladný cieľ. Keďže ide o úplne zásadný plán, musí ovládnuť celý náš život. Apoštol Pavol vymenoval rad jednotlivých skupín ľudí, ktoré chcel získať na Kristovu stranu, či šlo o Židov či  zákonníkov. Skrátka pre všetkých sa stal všetkým, len aby mohli byť aspoň niektorí zachránení. Túžba kázať evanjelium bola, ľudsky povedané,  tak neodbytná a neodolateľná, až sa stala jeho posadnutosťou.
Keby nešlo o apoštola Pavla a inšpirované Božie slovo, niektorí ľudia by mohli na jeho horlivosť reagovať slovami:

"Pavel, vari nevieš, že nemôžeš nikoho zachrániť? Spasiť a zachrániť môže len Boh! "Ale majme na pamäti, Boh používa obyčajných mužov a ženy, ktorým leží osud druhých na srdci, aby im nebol nikto ľahostajný a aby mali na srdci spásu a záchranu druhých. Mali by sme byť pre vec zapálení rovnako ako apoštol Pavol.

To, aby sme niekoho získali pre Krista, neznamená, že sa musíme naučiť nejakú špeciálnu presvedčovaciu techniku podľa vzoru úspešných obchodníkov. Všetko, čo potrebujeme je evanjelium najprv pochopiť a potom ho vedieť zrozumiteľným spôsobom podať ďalej. Každý z nás by mal byť schopný vysvetliť evanjelium v skratke do jednej minúty. Evanjelium v skratke si môžeme pre lepšie zapamätanie rozdeliť do troch častí:

Po prvé, všetci máme jeden problém a to je hriech voči Bohu, ktorý nás stvoril na svoj účel:

Rímskym 3:23  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.

Pretože sme všetci zhrešili, sme od svätého Boha oddelení:

Rímskym 6:23  Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Po druhé: Pretože sme všetci hriešni a od Boha oddelení, teda prichádzame na svet duchovne mŕtvi, Boh zoslal svojho Syna v ľudskom tele, aby nám ukázal Božiu svätosť a sám seba ponúkol ako dokonalú obeť za naše hriechy, aby sme mohli byť s Ním opäť zmierení:

1 Petrova 2:24  ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení.

Pretože Boží syn je svojou podstatou rovný Bohu, má jeho smrť moc. Boh Otec vzkriesil Syna na znamenie toho, že Jeho smrť za naše hriechy je prijateľná a dostatočná:

2 Korintským 5:21  Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.

Po tretie: aby sme mohli byť zachránení a spasení, musíme veriť, že Kristova smrť za naše hriechy bola Bohom Otcom prijatá, preto sa odvrátime od našich hriechov, od našej minulosti a dôverujeme Kristovi, nie sami sebe. Zdrojom večného života nie je nič a nikto iný, ako Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý sa stal Pánom nášho života:

Ján 3:16  Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ježišovi Kristovi musíme dôverovať a veriť bez výhrad, podobne ako dôverujeme pilotovi lietadla, s ktorým doletíme na miesto určenia. Veriť Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi znamená, že Jeho smrť a vzkriesenie je našou jedinou nádejou ako byť ospravedlnený pre večný život. Kto chce niekoho pre Krista získať musí mať túto jednoduchú, ale dobrú novinu vrytú do vlastného srdca a vo vhodnej chvíli ju vedieť podať ďalej.

2. Získať ostatných pre Krista vyžaduje prezentovať evanjelium strateným tak, aby sme ich zbytočne neurážali. Apoštol Pavol šiel dokonca tak ďaleko, že hovorí:

 (9:19) všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo najviacerých.

Služobník alebo otrok sa nad toho, komu slúži nemá povyšovať. Nemyslí  na seba, ale na toho, komu slúži. Apoštol Pavol sa stal otrokom tým, ktorí boli bez Krista, pretože mu na nich záležalo a dúfal, že niektorí budú skrze jeho službu zachránení pre večnosť.

Preto by sme sa nemali na neveriaci pozerať ako na nepriateľov s ktorými musíme bojovať, alebo ich vnímať ako duchovných ignorantov, ale mali by sme hľadať príležitosť, ako im poslúžiť. Veď práve medzi nimi sú aj naši najbližší v rodinách,  susedia a spolupracovníci. Premýšľajte o tom, ako reagujete na hrubosť a nezdvorilosť, ktorá sa obracia proti vám zo strany neveriacich. Ste nahnevaní alebo ste ochotní preukázať láskavosť aj im?

Matúš 5:46-48  46Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?  48Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Každá preukázaná láskavosť nie je len výsledkom slušného vychovania, ale presvedčenie, že reprezentuje Boha a kresťanskú vieru pre záchranu neveriaceho človeka.  Každý z nás by mal v modlitbách prosiť Pána, aby naše srdce horelo pre stratených.  Nevyhýbajme sa tým, ktorí nežijú podľa našich predstáv. Vyhľadávajme príležitosti, ako im slúžiť a premýšľajme o tom, ako im prejavíme láskavosť a zhovievavosť, ak patria k tým, ktorí ešte dobrú novinu nepočuli. Pán Ježiš bol známy ako priateľ hriešnikov, ale nikdy neporušil svoju svätosť. Práve tak by sme sa mali správať a konať aj my. Nech Vám Boh k tomu dá silu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345