Rádio LOGOS na Facebook-u

Evanjelizácia

Pán Ježiš nás učí ako evanjelizovať II.

Vitajte, milí poslucháči při ďalšom pokračovaní našich spoločných úvah na tému evanjelizácia, ktorých autorom je Steve Cole.     
V minulej relácii sme zamerali našu pozornosť na Jánovo evanjelium, 4. kapitolu, kde je opísané Ježišovo stretnutie so ženou Samaritánkou. Pripomeňme si  dnes 10 užitočných rád, ktoré sa týkajú evanjelizácie tých, s ktorými sa môžeme stretnúť v každodennom živote:

  1. Staňte sa iniciátormi rozhovoru.
  2. Akýkoľvek spoločný záujem alebo potreba je vhodná pre prvotný kontakt
  3. Premýšľajte o tom, ako obrátiť obyčajnú situáciu v duchovnú aplikáciu.
  4. Nebojte sa prekročiť spoločenské zvyky a predsudky.
  5. Duchovnú tému môžete predstaviť za bežných okolností a situácie.
  6. Snažte sa poslucháča zaujať tak, aby sa chcel dozvedieť niečo nové.
  7. Použite ilustráciu prirodzeného pôsobenia na vysvetlenie nadprirodzeného.
  8. Neočakávajte, že počúvajúci okamžite pochopí všetky súvislosti.
  9. Nezdráhajte sa hovoriť o príčinách a následkoch hriechu.
  10. Nevyvolávajte hádky a spory, pretože v nich nejde o fakty, ale prvé miesto zaujíma urazená ješitnosť a osobná pýcha.

V každom rozhovore je najdôležitejšie to, aby rozhovor smeroval k osobe Ježiša Krista. Skôr, než sa zameriame na osobu Pána Ježiša Krista, doplníme ešte niekoľko praktických rád uplatniteľných počas evanjelizácie:

11. Nezdráhajte sa položiť otázku, kto Ježiš je a čo povedal sám o sebe. Jánovo evanjelium je svedectvom o tom ako Ježiš pristupoval k obyčajným ľuďom. Žene Samaritánke povedal, nielen to, že jej môže dať živú vodu po ktorej už nebude nikdy smädná, ale potvrdil, že práve On je očakávaný Mesiáš. Pán Ježiš neváhal položiť identifikačnú otázku aj svojim učeníkom:

Matúš 16:13-17  A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka? 14  A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. 15  Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16  A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! 17  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

12. Vierohodný svedok uctieva Boha Otca. Najpresvedčivejšie svedectvo viery vychádza zo srdca, ktoré preteká úctou k Bohu. Nemáme mať iný cieľ, ako robiť to, čo najviac oslávi Boha. Kto však len odháňa hriech a robí to čo musí, neuctieva Boha, ale ide o obyčajnú vypočítavosť a servilnosti, ktorá nikoho nepriťahuje ani nepresvedčí. Život veriacich by mal byť ako magnet a životodárná vôňa, ktorá priťahuje ostatných ku Kristovi. Uctievanie boha podľa vlastných predstáv, nie je nič iného, než modlárstvo a nezáleží na tom, o ako úprimnú vieru ide. Ten, kto uctieva Boha v pravde vyznáva, že zvrchovaný Boh je nielen svätý, ale aj spravodlivý a bude súdiť svet. Preto nie je na mieste, aby sme kohokoľvek chlácholili tým, že Božia spravodlivosť, skrze všeobjímajúcu lásku, preukáže všetkým určitú mieru zhovievavosti.

13. Ktokoľvek, kto sa stretol s Ježišom, môže byť použitý ako svedok. Ako príklad vidíme nedostupnú Samaritánku, ktorá ešte nemala čas a príležitosť aby svoje spolužitie s mužom, s ktorým žila na kôpke, zodpovedajúcim spôsobom napravila. Aj keď jej Ježiš počas stretnutia zďaleka nepovedal všetko, čo o nej vedel a čím sa previnila, považovala ho za vševediaceho. To v nej zanechalo tak hlboký dojem, že všetko nechala a bežala všetko oznámiť ostatným. Ženino svedectvo je pre nás príkladom, ako môže Boh použiť každého z nás. Keby prišla medzi svoj ľud a s istotou im oznámila, že sa pri studni stretla s Mesiášom, zrejme by sa jej kde kto vysmial. Samaritánka nikoho neodhovárala, ale povedala čo sa jej prihodilo:

Ján 4:29-30  Poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. 30  Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu.

Povedať, čo sa prihodilo nám, akým spôsobom sme uverili a ako sa zmenil náš život, býva presvedčivejší ako teologická rozprava o tom, prečo máme toľko denominácií, keď je len jeden Boh.

14. Majte otvorené oči pre nečakanú duchovnú úrodu. Nezabúdajme, že môžeme zberať na poliach, kde sme nezasievali, len preto, že pole je zrelé na úrodu, aj bez nášho pričinenia. Niekto pred nami pôdu pripravil, zasial, obrábal a čakal, koho Pán pošle, aby zbierali tam, kde nepracovali. "Kresťanskí ženci začínajú svoju prácu tým, že sa pozerajú po známkach viery v Krista. Nikto z nás presne nevie, kedy príde pravý čas rozsievania a žatvy. Iste každý z nás sa stretol alebo pozná rad ľudí, o ktorých si hovoríme: "tak toto je najmenej pravdepodobný kandidát viery, toho nikto do cirkvi nedostane. Sami seba uisťujeme, že určite nechce počuť to, čo by sme mu mali povedať ". Ale ako to vieme? Nikto z nás nevidí do srdca druhého človeka. Je to Boh kto pripravuje a premieňa kamenné srdcia na úrodnú pôdu, aby aj tam mohlo vzklíčiť semienko viery. Preto musíme byť neúnavní, trpezliví, pracovití a vytrvalí, aby sme dobrú novinu dokázali zdieľať is tými, ktorí podľa nás žiadny záujem neprejavujú.

15. Sejba predchádza úrodu. Tento jednoduchý princíp často zabúdame a očakávame, že môžeme zberať bez toho aby sme rozsievali a pracovali. Potom sa čudujeme, že nikto nový do cirkvi neprichádza! Ak vám Boh dopraje tú radosť a potešenie, že privediete niekoho ku spásonosnej  viere v Pána Ježiša Krista, majte vždy na pamäti, že nie ste prvý, kto evanjelium s dotyčným zdieľal. Podľa štatistík je dokázané, že neveriaci počuje evanjelium najmenej 7x, než pozitívne zareaguje na dobrú novinu,  ktorej neoddeliteľnou súčasťou je osoba Pána Ježiša Krista. On je hlavnou postavou Starého i Nového zákona. On jediný je Spasiteľom sveta a práve preto musia byť naše duchovné rozhovory zamerané  na Neho. Aby sme sa od evanjelia neobracali inam, pripomeňme si sedem skutočností, ktoré nám pomôžu ukázať, že bez Krista nehovoríme o spasení, ale iba o neurčitej náboženskej potrebe ľudí. Takýto ľudia  majú o "bohu na obláčikoch" svoje vlastné predstavy, ktorý by im mal pomôcť vyriešiť ich životné problémy:

1. Ježiš Kristus bol plne človekom. V dnešnej dobe mnohé kulty skôr popierajú Ježišovo božstvo, než jeho človečenstvo, ale v prvotnej Cirkvi sa objavila práve opačná heréza, ktorá popierala Jeho človečenstvo. Z Písma vieme, že Ježiš mal rovnaké potreby a pocity ako každý prirodzený človek: bol unavený, mal hlad a smäd. Tí, ktorí jeho človečenstvo popierali, tvrdili, že sa ako človek len javil. Hlavným argumentom bolo učenie, že ľudské telo ovládajú zlé sily a mocnosti, preto Ježišovo telo nemohlo byť ľudské. Ten, kto popiera Ježišovo človečenstvo, popiera že prišiel ako Mesiáš a Spasiteľ. Aby mohol Ježiš niesť naše hriechy na kríži a byť za ne spravodlivo potrestaný, hoci bol sám bez hriechu, musel byť plne človekom, ktorý dokonale rozumel našim zápasom a potrebám. To nám dáva vieru a nádej, že s Jeho pomocou a skrze Jeho moc, obstojíme v každom teste. O Jeho ľudskosti je napísané:

Židom 4:14-16  Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. 15Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.

2. Ježiš je plne Boh. V učení najrôznejších kultov a falošných náboženských smerov je používaný často argument, že Ježiš sám nikdy netvrdil, že je Boh. V Jánovom evanjeliu je na tému podobných bludov a nevery napísané:

Ján 5:26-27, 37-44  Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka. ... 37Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti. 38A nemáte jeho slova zostávajúceho v sebe, lebo tomu, ktorého on poslal, vy neveríte. 39Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. 40Ale nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život. 41Chvály od ľudí neprijímam, 42ale som vás poznal, že lásky Božej nemáte v sebe. 43Ja som prišiel v mene svojeho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo svojom vlastnom mene, toho prijmete. 44Jako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chvály od samého, jediného Boha nehľadáte?!

Pravdou je, že nad akúkoľvek pochybnosť vieme, že každý a nezáleží na tom ako slávny, mocný, rešpektovaný a vzdelaný človek je, potrebuje Spasiteľa. Každý jednotlivec porušil zásady svojho svedomia. Jedného dňa bude stáť pred Bohom sudcom, kde sa bude zodpovedať za vlastné hriechy, prečiny, slová, myšlienky a skutky. Pretože mzdou hriechu je smrť a všetci umierame. Je nad akúkoľvek pochybnosť, že všetci zhrešili a previnili sa proti svätému Bohu. Preto potrebuje každý Spasiteľa, skrze ktorého je pred Bohom ospravedlnený. Nikto z nás sa nemôže skryť pred Pánom. Pred Ježišom nezostane skrytý ani jeden hriech. Máte na výber: svoje hriechy vyznať a získať odpustenie alebo čakať na súdny deň, kedy bude každý hriech potrestaný.

3. Ježiš sa zaujímal o tých, ktorými väčšinová spoločnosť opovrhuje. Židia opovrhovali Samaritánmi a boli presvedčení, že vyučovať ženy duchovným pravdám bolo proti dobrým mravom. Ježiš nedbal na kultúrne zmýšľanie a preukázal súcit s opovrhovanou ženou. Kto rastie vo viere k podobnosti svojmu Spasiteľovi, porastie v ňom súcit a láska k strateným ľuďom.

4. Ježiš môže zmeniť náš pozemský i večný život. Len Boh potvrdil Ježišovo tvrdenie o živej vode a večnom živote. Preto povzbuďte tých, ktorým svedčíme, aby si sami prečítali Jánovo evanjelium, aby sa mohli zamyslieť nad úžasnými vyhláseniami, ktoré Ježiš sám o sebe povedal.  

5. Ježiš je Mesiáš. Ježiš toto tajomstvo zjavil  žene Samaritánke, ktorá si Jeho pozornosť ničím nezaslúžila. Viac ako 300 proroctiev Starého zákona sa naplnilo:

Ján 20:31  Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene.

6. Ježiš bol poslaný na zem z Božej vôle, aby dokončil Jeho dielo. Žiadny obyčajný človek nemohol povedať, že bol Otcom zoslaný z neba, aby činil jeho vôľu, aby sa stal obetným Baránkom za náš hriech. To je tá dobrá novina, ktorú potrebuje počuť každý hriešnik.

7. Ježiš je Spasiteľom sveta. Aj keď ho Jeho vlastní neprijali, opovrhovaní Samaritáni spoznali, že je očakávaným Mesiášom, teda aj Spasiteľom sveta. Apoštol Ján chce, aby všetci vedeli, že nie je len Spasiteľom Židov, je tiež Spasiteľom najrôznejších rás a národov, teda kohokoľvek kto uverí, že práve v Ňom je večný život. Možno, že ste vyrástli v inom kultúrno náboženskom prostredí ako Samaritánka. Možno máte za sebou naozaj hriešnu minulosť, alebo máte za sebou niekoľké manželstvá, neveru, či spolužitie s partnerom, ako Samaritánka. Napriek tomu môže byť Pán Ježiš aj vaším Spasiteľom. Chcete uveriť aj vy takému zasľúbeniu dobrej noviny evanjelia? Prečítajte si Jánovo evanjelium, premýšľajte o tom, čo je napísané, modlite sa a nezabudnite počúvať ďalšie pokračovanie tohto programu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345