Rádio LOGOS na Facebook-u

POSLEDNÉ ZAMYSLENIE

AKO BUDOVAŤ SVOJ VZŤAH S BOHOM

Vzťahy sa budujú cez komunikáciu a obojsmerná komunikácia je tá lepšia komunikácia.

Boh k nám hovorí cez Bibliu. V minulosti Boh hovoril priamo k svojmu ľudu. Dnes komunikácia s Bohom prichádza hlavne cez Bibliu a Duch Svätý osvieti vašu myseľ, keď ju budete čítať.

Keď prejdete určitú časť Biblie, pomocou Ducha Svätého sa pýtajte: “Čo to znamená?” V danom úseku je základná duchovná pravda, ktorá má zmysel pre všetky vekové kategórie. Usilujte sa objaviť odkaz, ktorý pre vás obsahuje. Potom sa spýtajte: „Ako to mám uplatniť vo svojom živote?“ Duch môže zmeniť vaše myšlienky, reč a správanie, keď Mu dovolíte, aby vás formoval podľa princípov Božieho slova. Otázku sa môžete spýtať aj inak: “Akým spôsobom by sa mal môj život zmeniť v dôsledku štúdia tejto pasáže?“

Odpovedajte Bohu na modlitbe. Keď sa modlíte, Bohu môžete slobodne povedať o všetkých veciach, ktoré vás trápia. Ale v Biblii sa môžete dozvedieť aj to, čo trápi Jeho. Vo vašich odpovediach na prečítaný biblický text si:

  • Nájdite si čas zamyslieť sa a odpovedať na to, čo ste práve čítali.
  • Ďakujte Mu za Jeho zasľúbenia.
  • Chváľte Boha za radu, ktorú ste práve dostali cez prečítaný text
  • Buďte vnímaví na zmeny, ktoré Duch Svätý od vás chce, aby ste urobili.
  • Vyznajte Bohu svoje hriechy v modlitbe
  • Požiadajte Ho o hlbšie a jasnejšie pochopenie toho, čo pasáž znamená a ako vám môže pomôcť stať sa viac podobnými Ježišovi.

Zapíšte si vaše odpovede. Zaznamenajte si, čo objavíte, keď trávite čas čítaním Božieho slova a modlením sa. Váš zápisník vám pomôže zistiť, ako rastiete vo viere. Pomôže vám zapamätať si, čo ste sa naučili a udržať to sviežim vo vašej mysli, aby ste tým mohli byť ovplyvňovaní po celý zvyšok dňa.

Budovanie dobrých vzťahov nie je ľahké. Vyžaduje to usilovnosť, disciplínu, komunikáciu, trpezlivosť, dôveru a čas. Vzťah s Bohom nie je žiadnou výnimkou. Trávte čas s Ním v Jeho Slove a modlitbe. Rozprávajte sa s Ním v každej časti vášho každodenného života. Nechajte Ho hovoriť k vám a aj vy hovorte k Nemu. Keď to budete robiť, váš život s Bohom sa bude rozvíjať a prehlbovať a vy uvidíte, že výsledky budú stáť za vynaložené úsilie.

 

Dennis Fisher - Autor Chlieb náš každodenný,

Preklad: Edita Masná

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345