Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ PÄTNÁSTY

IZAIÁŠ 43: 14-21
14 Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejov zmením na nárek. 15 Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. 16 Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, 17 ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. 18 Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. 19 Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. 20 Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. 21 Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.

NOVÉ ZAČIATKY

Nové začiatky sú možné. Len sa spýtajte Brayana, mladého muža, ktorý sa pripojil ku gangu na základnej škole. Brayan utiekol, keď mal 12 rokov a 3 roky bol stratený v gangu a drogovom živote. Hoci opustil gang a vrátil sa domov, bolo to pre neho ťažké, pretože bol vylúčený zo školy za predaj drog. Avšak keď sa zapísal na novú strednú školu, učiteľ ho inšpiroval a povzbudzoval, aby radšej písal o svojich skúsenostiach než ich znovu robil. Prijal túto výzvu a teraz prežíva nový začiatok.

Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? IZAIÁŠ 43,19 

Boh cez proroka Izaiáša povzbudzoval židovských vyhnancov, aby premýšľali o novom začiatku. Boh povedal: “Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte.“ (Izaiáš 43:18). Povedal im, aby prestali prebývať na svojom treste a dokonca aj na Jeho prejavení moci prostredníctvom pôvodného exodu z Egypta. Chcel, aby upriamili svoju pozornosť na Boha, ktorý im chce dať nový začiatok tým, že ich privedie späť domov z Babylona cez nový exodus (v.19).
S Bohom sú možné nové začiatky v našich srdciach. On nám môže pomôcť opustiť minulosť a začať sa pridŕžať Jeho. Vzťah s Ním dáva novú nádej všetkým, ktorí Mu dôverujú.

Marvin Williams

Pamätajme si:
Boh dáva nové začiatky, ktoré pramenia z premeny nášho vnútra.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345