Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ TRINÁSTY

1 TIMOTEJOVI 1:12-20
12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, 13 mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 15 Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. 16 Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. 17 Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Dávam ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, 19 aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. 20 Medzi nimi je Hymeneus a Alexander, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať.

ZDIEĽAJ SVOJ PRÍBEH

Michael Dinsmore, bývalý väzeň a pomerne nový kresťan, dostal príležitosť hovoriť vo väznici o tom, ako Boh zmenil jeho život. Neskôr k nemu prišli niekoľkí väzni a povedali: “Toto je najvzrušujúcejšie stretnutie, na akom sme kedy boli!” Michael bol udivený, že Boh konal úžasné veci cez jeho jednoduchý príbeh.

Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov, a ja rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. ŽALM 145:6

V 1. liste Timotejovi, potom ako Pavol poveril Timoteja hlásaním evanjelia (1:1-11), zdieľal svoj osobný príbeh, aby povzbudil mladého muža (vv.12-16). Svedčil o Božom milosrdenstve vo svojom vlastnom živote. Pavol povedal, že sa vysmieval z Ježiša a kresťanov kruto a bezohľadne prenasledoval. Ale Boh ho zmenil. V Jeho milosrdenstve ho Boh nielenže uznal za verného a ustanovil ho do služby, ale ho posilnil (umožnil mu konať Jeho dielo) (v.12). Pavol pokladal seba za najhoršieho z hriešnikov, ale Boh ho spasil (v.16).

Pán je toho schopný! To je to, čo Pavol chce, aby Timotej videl. A čo aj my potrebujeme vidieť. V Pavlovom živote vidíme Božie milosrdenstvo. Ak si Boh môže použiť niekoho ako je Pavol, rovnako si môže použiť aj nás. Ak Boh mohol spasiť najhoršieho z hriešnikov, tak nik nie je mimo Jeho dosahu.

Podobne aj príbeh Božieho diela v našich životoch môže byť povzbudením pre iných. A tak rozprávajte aj iným, ktorí sú okolo vás, ako Boh Biblie stále pracuje!

Poh Fang Chia

Pamätajme si:
Nikto nie je mimo dosahu Božej lásky.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345