Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ DVANÁSTY

2 KORINŤANOM 5:11-21

11 Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Boh nás však pozná a dúfam, že i vy vo svojom svedomí nás poznáte. 12 Nechceme sa vám opäť odporúčať, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália vonkajším zdaním, a nie tým, čo je v srdci. 13 Keď sme boli vo vytržení, bolo to medzi Bohom a nami, keď sme pri zmysloch, je to pre vás. 14 Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. 15 A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 18 To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. 19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. 20 V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

ČAS NA ZMENU

Zistil som, že Boh spôsobuje zmenu a obnovuje životy ľudí. Obnova kresťana je jedinečná, pretože sa spolieha na Kristovu moc meniť ľudí zvnútra smerom na vonok.
My všetci, bez výnimky, sme zaostali za Božími štandardami. Sme závislí od hriechu a samých seba. Každý jeden z nás potrebuje byť zachránený zo zovretia hriechu a stať sa novou osobou v Kristovi (2 Korinťanom 5:17).

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. 2 KORINŤANOM 5:17

Odo dňa, keď sme prijali Krista, vchádzame do jedinečného život meniaceho programu a tento program pokračuje v celom živote – nielen zopár mesiacov. Apoštol Pavol o tom hovorí takto: “Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.” (Filipanom 1:6).
Akokoľvek hrešíme, všetci potrebujeme toho istého Spasiteľa. A každý, kto prichádza k Nemu, opakuje to isté svedectvo: “Úžasná milosť, aký sladký zvuk, ktorý zachránil naničhodníka/úbožiaka ako som ja.”

Dovolíš Ježišovi Kristovi, aby ťa zmenil zvnútra von?

Joanie Yoder

Zapamätajme si:
Zmena správania začína zmenou srdca.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345