Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Posmievači - druhý príchod Ježiša Krista

Úvod: Vážení priatelia... Srdečne vás opäť vítam v relácii „Lekcie pre život“. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je revolučný ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu:

Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Otvárame text svätého Písma a snažíme sa ho čítať a objaviť v ňom poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119 žalmu, verš 18: „Pane otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci tvojho Slova“. Pri tomto kroku sa snažíme ísť pod povrch textu a tak si všímame detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slová a slovné spojenia, ktoré sú použité... Pýtame sa: „o čom tento text vlastne hovorí...“ Získavame tak všeobecný prehľad biblického textu.

Druhým krokom je interpretácia textu. Zápasíme tu o porozumenie biblického textu, rozmýšľame nad textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime po tom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril „um duše“ a teda myseľ, aby rozumeli Písmam a výkladu písma Lk 24,45. Chceme porozumieť, čo tento text znamená? Ako tomuto textu rozumeli prvotní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slová pôvodne adresované?

Tretím krokom je aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Boh chce, aby jeho Slovo bolo zasiate akoby do dobrej pôdy nášho srdca, aby sme ho žili a aby tak Božie slovo prinášalo v našom živote úžitok Lk 8,12.15. Z Písma, ktoré študujeme objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osobne osvojiť lekciu pre náš život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo PJK povedal, že šťastní a požehnaní sú tí, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojom každodennom živote ho zachovávajú, uvádzajú do života Lk 11,28.

Tak vás opäť pozývam objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať Druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom, ktorý študenta prevedie týmto listom krok za krokom. Takže vezmite si svoju Bibliu, taktiež aj knihu induktívne štúdium 2 list Petra, tužku i farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Ak túto študijnú knihu 2 list Petra ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú vidíte na televíznej obrazovke:

  1. preceptslovakia.estranky.sk email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predtým, než sa pustíme do samotného študovania mi dovoľte znova pripomenúť, že štúdiu Božieho slova, by mala predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu a povedieme procesom štúdia, ktorý vám pomôže porozumieť o čom je text 2 listu apoštola Petra. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu a zjaviť nám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha aby nám dal porozumenie jeho Slova...

Môžeme sa spolu modliť: Nebeský Otče, ďakujeme za tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu

myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť
v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a v zásluhách tvojho Syna a nášho Spasiteľa
Ježiša Krista. Amen.

Dnešná lekcia je poslednou lekciou v tejto sérii študovania Druhého listu apoštola Petra.
Minule sme hovorili o falošných učiteľoch a prorokoch, o ktorých Peter hovorí v druhej
kapitole a ktorých základným vieroučným zvodom je popieranie Božieho súdu. Dnes sa
dostávame k ďalšej skupine, pred ktorou Peter varuje veriacich v Krista a tou skupinou sú
takzvaní „posmievači“, ktorí sa na scéne objavia v značnej miere, hlavne v posledných dňoch
dejín sveta a cirkvi 3,3. Peter hovorí, že veriaci v JK by nemali byť týmto prekvapení, lebo

  • nich hovorili aj svätí proroci, taktiež sám PJK, podobne aj niektorí apoštoli vo svojich listoch 3,2. Preto na začiatku tretej kapitoly pozýva veriacich k bdelosti a ku triezvosti zmýšľania 3,1. Poďme sa teda bližšie pozrieť, čo o týchto posmievačoch hovorí Peter a pred čím sa aj my dnes potrebujeme mať na pozore, aby sme sa vedeli chrániť pred ich bludnými učeniami a aby sme tak nevypadli z istoty našej viery a pevnosti našej nádeje.

Podobne, ako pri falošných učiteľoch, aj tu pri posmievačoch poukazuje Peter na ich život i na ich učenie, ktoré stojí v ostrom protiklade učeniu Písma. Ako prvé Peter hovorí, že títo ľudia budú chodiť podľa svojich vlastných telesných žiadostí 3,3. Ich životným krédom je užiť si život so všetkým, čo k tomu patrí. Alebo ako to Písmo hovorí: „Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme“ 1Kor 15,32. Toto je perspektíva ich života.

Avšak to, čo je omnoho nebezpečnejšie pre Cirkev Kristovu sú slová, ktoré hovoria. Oni svojimi slovami spochybňujú najzákladnejšie pravdy biblického svedectva, vysmievajú sa z nich a úmyselne ich odmietajú. Ide o Božie stvoriteľské skutky; Božie skutky udržovania a zachovania všetkého a opätovný Kristov príchod. Peter hovorí, že na biblickú argumentáciu reagujú odmietaním biblického svedectva 3,5a, ako aj prekrúcaním Písma 3,16. Preto Peter povzbudzuje veriacich v Krista aby sa upevňovali v slovách prorockých, apoštolských i v slovách JK 3,2.

je biblické učenie, že Boh na počiatku, svojim slovom stvoril nebesia i zem a že mocou tohto slova až do dnes všetko nesie a drží 1M 1,1; Žid 1,3c. To znamená, že títo posmievači odmietajú koncept Božieho nadprirodzeného stvorenia, vysmievajú sa z neho, lebo tomu nerozumejú a prijali koncept prirodzeného vývoja Júda 1,10; 2P 2,12. Na porozumenie Božieho stvorenia potrebujeme vieru, lebo len vierou rozumieme, že veky sú stvorené slovom Božím, a že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí Žid 11,3. Keďže odmietajú akýkoľvek Boží nadprirodzený zásah do nášho sveta, samozrejme, že odmietajú prijať pravdu o tom, že Boh ešte raz pohne nebom a zemou (Žid 12,26) a že bude súdiť ľudí, nebo i zem, ako o tom hovorí aj Peter.

S týmto samozrejme súvisí aj druhá skutočnosť, ktorej sa posmievači posmievajú a tou je nebiblické chápanie dejín. Títo ľudia majú za to, že dejiny sú statické, nič sa v našom svete nemení od počiatku ľudstva, ľudstvo a dejiny ľudstva nikam nespejú, po prípade, že sú cyklické, že sa dookola opakujú tie isté veci a tak nič nové pod slnkom 2P 3,4. Žiaden Boží zásah nemôžeme čakať. Peter však hovorí, že dejiny sú dynamické, lineárne, progresívne, začali Božím stvorením a všetko smeruje k ich vyvrcholeniu v Kristovom príchode, v poslednom súde a v novom Božom stvoriteľskom skutku nového neba i novej zeme 2P 3,13. Peter hovorí, že títo ľudia nestavajú svoje učenie na nejakom vedeckom základe. Oni úmyselne odmietajú zvesť Božieho slova a nechcú vedieť skutočnosti, o ktorých hovorí Písmo ale i vedecké bádanie, že tento svet, ako ho dnes poznáme, nebol vždy takýmto svetom, že udiali sa tu kataklizmatické udalosti, ktoré zmenili náš svet. Podrobné štúdium Písma nám zjavuje, že v dejinách ľudstva, ktoré sú vlastne dejinami spasenia existuje niekoľko svetov. Tieto nám vlastne poukazujú na historickú perspektívu Božieho konania v dejinách:

Prvý svet – je stvorený svet, kozmos v celej neporušenej stvorenej kráse, ktorý ako dobré Božie stvorenie trval po pád človeka do hriechu.

Druhý svet je svet, ktorý začal pádom človeka, dostal sa pod kliatbu Božiu pre hriech a trval až po potopu. Je to svet, v ktorom na vládu nastúpil zákon hriechu a smrti, taktiež aj zákon odcudzenia, lebo človek sa odcudzil svojmu Stvoriteľovi (teologické či duchovné odcudzenie); človek sa odcudzil prírode (ekologické odcudzenie); človek sa odcudzil druhému človeku (sociologické odcudzenie) ale zároveň sa odcudzil aj sebe samému (psychologické odcudzenie). Všetky tieto skutočnosti spôsobili to, že v tomto svete nastali nové geografické, biologické i duchovné podmienky. Písmo ho nazýva „vtedajší svet“ 2P 3,6.

Tretí svet – je svet, v ktorom dnes žijeme, svet po potope, ktorý Písmo nazýva „terajšie nebesá i zem“ 2P 3,7. Potopou tiež nastali duchovné, biologické, geografické, geologické i ekologické zmeny a náš svet dostal novú podobu.

Štvrtý svet je „budúci svet“ (Žid 2,5; 6,5), ktorý bude poddaný Kristovi, jeho panstvu a jeho priamej vláde, je to svet Kristovho 1000 ročného kráľovstva. V tomto svete pod vládou Krista nastanú topografické, geografické, duchovné, ekologické i politické zmeny.

Piaty svet – je „nový svet“, v ktorom bude stvorené nové nebo i nová zem 2P 3,13, lebo prvé nebo i prvý svet boli pominuli ZJ 21,1. Napriek tomu, že posmievači hovoria: „Všetko tak stojí od začiatku stvorenia“ 2P 3,4, Božie slovo, skúsenosť ľudstva ale i geológia, biológia a archeológia hovoria, že to tak nie je. Boh už mnohokrát nadprirodzene zasiahol do behu nášho sveta a vedie beh dejín smerom k novému veku.

Peter nepriamo udáva dôvod výsmechu z viery, že Boh všetko stvoril svojim slovom. Hovorí, že oni úmyselne toto nechcú vedieť a prijať, lebo keby prijali koncept stvorenia, museli by uznať, že je tu Stvoriteľ, ktorému sa budem zodpovedať za svoj život. Okrem toho by museli uznať, že v našom svete je hriech, ktorý prešiel na všetkých ľudí Rim 5,12, a teda že aj oni sú hriešni a potrebujú Spasiteľa.

3,4. V skutočnosti spochybňujú eschatologickú orientáciu cirkvi, ktorá je jedným zo základných pilierov viery veriacich v Krista. PJK jasne povedal, že odchádza k svojmu Otcovi, že v dome jeho Otca je mnoho príbytkov, že nám ide pripraviť miesta a potom sa vráti a poberie si nás k sebe, aby sme na veky boli tam, kde je aj náš Pán J 14,23. Táto orientácia cirkvi smerom ku slávnej budúcnosti a večnosti a ku prorockým slovám víťazného dokonania všetkého v Kristu Ježišovi:

Dáva cirkvi silu nasledovať svojho Pána a niesť s ním pohanenie Kristovo Žid 11,26;

Dáva cirkvi v tomto medziobdobí očakávania príchodu Pánovho silu plniť poslanie, ktoré dostala od svojho Pána: zvestovať smrť i víťazstvo Ježiša Krista „...až kým nepríde“ 1Kor 11,26.

Prináša cirkvi radosť z budúcej slávy 2Kor 4,1718.

Podnecuje cirkev k čistote a svätosti života 1J 3,23; ZJ 22,14.

Pozýva cirkev žiť v bázni pred Pánom ako aj ku osobnej zodpovednosti života viery 2Kor 5,1011.

Pozýva cirkev usporiadať svoje priority z pohľadu večnosti, lebo cirkev tu žije na zemi, ale toto nie je jej domov, je na ceste a potrebuje byť sústredená na miesto budúcej slávy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh Žid 11,10.13.

Pozýva cirkev k bdelosti a k pripravenosti na stretnutie s Pánom slávy Mt 24,42; 2P 3,11.

  • druhom príchode JK. NZ vychádza z presvedčenia, že Boh už eschatologickým spôsobom jednal v Ježišovi Kristovi i keď rozhodujúce vyvrcholenie nastane až v budúcnosti. Preto Pán Ježiš hovoril o „tomto veku“ a
  • „budúcom veku“ Mt 12,32; Mk 10,2930. Novozákonná eschatológie tak obsahuje „realizovaný“ či prítomný aspekt v tom, že „kráľovstvo Božie sa už priblížilo, ba v Kristu je už medzi nami“ Mt 3,2; Lk 17,21 a že v Kristu už nastal nový vek, ktorý má pečať večnosti. Na druhej strane je tu aj „budúci“ aspekt Božieho kráľovstva, ktorý vedie cirkev k modlitbám „Príď kráľovstvo tvoje...“ Mt 6,10. To znamená, že na jednej strane prvým príchodom Krista už nastali posledné dni 1P 1,20, v ktorých nám Boh z konečnou platnosťou prehovoril a zjavil sa v Kristovi Žid 1,2. Preto nová zmluva hovorí, že k nám už došli konce vekov a nastala posledná hodina 1Kor 10,11; 1J 2,18. Na druhej strane vyvrcholenie dejín, vyvrcholenie drámy sveta, vyvrcholenie nádejí cirkvi ešte len má nastať, lebo „...príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista“ je otázkou eschatologického očakávania cirkvi Tit 2,13. Cirkev žije v napätí medzi starým a novým, medzi prítomným a budúcim, medzi tým, čo už je, a tým, čo má ešte prísť.

Keď hovoríme o druhom príchode JK je treba povedať, že sväté Písmo jasne rozlišuje medzi druhým príchodom Pána Ježiša Krista na túto zem, keď sa jeho nohy znova postavia na horu Olivovú, lebo príde tak, ako odišiel (Sk 1,1112; Zach 14,4) a medzi jeho príchodom do oblakov, keď cirkev bude vytrhnutá z tejto zeme a zhromaždená k nemu 2Tes 2,1; 1Tes 4,1417; 1Kor 15, 5153. Pavol jasne hovorí o tom, že vytrhnutie cirkvi do oblakov bude „naše zhromaždenie k nemu“ 2Tes 2,1. Pán Ježiš si zhromaždí svoju cirkev, všetkých verných od Letníc: živých i tých, ktorí už v Kristu Pánu zomreli. Udeje sa to v „okamihu“ a v tú chvíľu budú počuť hlas archanjela a hlas trúby Božej len svätí v Kristovi. Toto náhle zmiznutie veriacich zo zeme bude veľkým prekvapením pre svet.

V tomto okamihu sa teda udeje aj prvé vzkriesenie. Najprv vstanú z mŕtvych telá všetkých zosnulých veriacich v Krista od Letníc až do tejto chvíle. Bude to deň, keď „ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj naše smrteľné telá...“ Rim 8,11. Teda veriaci v Krista až po chvíľu svojho zhromaždenia k nemu čakajú „vykúpenie svojho tela“ Rim 8,23. Pri vytržení cirkvi nastane chvíľa, keď všetci veriaci dostanú oslávené telá. Bude to chvíľa, keď si toto telo porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, telo smrteľné oblečie nesmrteľnosť, keď sa telo nášho poníženia premení na podobu Kristovej slávy 1Kor 15,5354; Fil 3,21. Toto je „prvé vzkriesenie“, ktoré sa týka len tých, ktorí zomreli vo viere v JK ZJ 20,6.

Písmo pokračuje a hovorí, že Veriaci v Krista, ktorí budú v tomto okamihu vytrženia cirkvi živí, budú „premenení“ 1Kor 15,5152. Bude to ten istý predivný proces premeny (metamorfóza) tela smrteľného na telo nesmrteľné a oslávené ako u mŕtvych vzkriesených. Bude to telo podobné vzkriesenému a oslávenému telu Ježiša Krista, lebo tam sa naplnia slová Písma, že „keď sme spolu zrastení s Kristom podobnosťou jeho smrti aj podobnosťou vzkriesenia budeme Rim 6,5.

Bude to deň, keď si Kristus ako Ženích príde po svoju Cirkev ako Nevestu; keď On ako Hlava sa navždy spojí so svojou cirkvou, ktorá je jeho Telom Ef 1,23. Preto Písmo hovorí, že šťastní sú tí, ktorí majú podiel na tomto prvom vzkriesení, lebo nad nimi druhá – večná smrť už nemá moc, lebo oni už prešli zo smrti do života. Vytrhnutie cirkvi je chvíľa, keď si Kristus svoju cirkev vychvacuje od prichádzajúceho hnevu, ktorý prichádza na celý svet 1Tes 1,10, pretože cirkev Kristova nie je postavená cieľom hnevu ale na to, aby nadobudla spasenie v Kristu Ježišovi 1Tes 5,9. Toto je slávna perspektíva Kristovej cirkvi, ktorej sa posmievači posmievajú a ktorú spochybňujú.

Písmo hovorí o tom, že po týchto udalostiach Cirkev Kristova prichádza na Kristov súd, lebo sa musíme postaviť pred súdnu stolicu Kristovu aby bolo zhodnotené a preskúšané to, čo sme v tele a teda počas svojho pozemského života vykonali 2Kor 5,10; Rim 14,10b.12. Ide tu teda nie o súd nad ľuďmi ale nad skutkami a dielom veriacich. Ide o odmeňovanie Božích detí a očistenie Nevesty Kristovej. Vtedy sa naplnia slová Písma: „Radujme sa a plesajme a vzdajme Bohu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých ZJ 19,78. Toto je úžasná budúcnosť Cirkvi JK. Po tomto všetkom a po poslednom Božom súde, Boh tvorí nové nebo a novú zem ZJ 21,12. Toto znamená konečné vyjadrenie našej nádeje:

  • Nastolenie nového poriadku. Posledný súd patril k starému stvoreniu a znamenal jeho ukončenie, či bodku za ním. V novom nebi a v novej zemi Boh tvorí kvalitatívne úplne iný svet, v ktorom nastolí úplne nový poriadok, v ktorom budú platiť iné zákony a iná kvalita existencie.

Dokončenie Božích zámerov. V novom nebi a v novej zemi budú dokončené všetky Božie zámery spasenia, kde bude zrejmé, že Boh je vo svojej neobmedzenej moci Stvoriteľ sveta, je v Kristu aj jeho Vykupiteľ a zároveň i Dokonávateľ všetkého.

Nové nebo a nová zem bude znamenať aj naplnenie všetkých Božích prísľubov, lebo „Nové nebesia i novú zem podľa jeho zasľúbenia očakávame“ 2P 3,13. Sú to prísľuby nového sveta i mesta, ktorého architektom je Boh, prísľuby o nových príbytkoch v dome nebeského Otca z ktorých žili otcovia starozmluvnej viery i veriaci novej zmluvy Iz 65,17; 66,22; Ján 14,13; 17,24; Žid 11,10.13.1516.

Boží príbytok s ľuďmi. Sväté Písmo podáva krásny opis nového neba opisom toho nového mesta Jeruzalema. Hovorí o ňom, že je to Boží príbytok v ktorom Boh bude prebývať s ľuďmi, mesto, ktorého staviteľom a architektom je Boh, ktorého základy i múry sú z drahých kameňov, brány z perál, ulice zo zlata... Pán Ježiš ako Baránok je jeho svetlom... Žid 11,10; ZJ 21, 1221; 21,21.23. Bude to skutočne niečo, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo a čo na ľudské srdce nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú 1Kor 2,9.

V novom nebi a v novom Jeruzaleme nebude: bolesti, plaču, kriku, smútku, smrti, hriechu, noci... tieto veci všetky pominuli ZJ 21,4. Nebude tam ani nemocníc, ani pohrebov, ani zničených domov, ani zlomených sŕdc, ani zmarených životov a snov. Nebudú tam zranené city, neodpustenie, ani rozvody, ani utrpenie, ani požiare, hladomor, ani rozdelenie. Nebude tam nič nečisté, nič, čo nebude odrážať Krista, jeho život, jeho svetlo, jeho charakter, tam nebude mať miesta...

Bude tam požehnané spoločenstvo všetkých vykúpených, spoločenstvo s Ježišom Kristom, lebo ho budú vidieť tvárou v tvár tak aký je ZJ 22,4; 1Tes 4,17; 1J 3,2; bude tam plnosť blaženosti a radosti Ž 16,11; dokonalá spravodlivosť 2P 3,13; spievanie novej piesne, uctievanie, oslava i služba Baránkovi Kristovi ZJ 22,34. Toto je tá úžasná nádej, ktorá leží pred nami a ktorú máme sťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú v nebesiach tam, kde nás už predišiel náš Spasiteľ PJK Žid 6,1820. A túto nádej života večného ponúka Boh dnes ešte aj tebe. Aj ty môžeš žiť v očakávaní blahoslavenej nádeje pri príchode nášho PJK, ak prijmeš obeť Kristovu z kríža Golgoty ako obeť za tvoje hriechy Tit 2,13. Je mojim prianím a modlitbou pre všetkých vás, drahí priatelia, aby vás Boh darca nádeje naplnil radosťou, pokojom a dôverou, aby vo vás táto nádej večného života bola čoraz väčšmi upevňovaná mocou svätého Ducha Rim 15,13.

Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že odkaz Petrových slov zostane hlboko vo vašich srdciach a bude ku požehnaniu vášho života. Nech vás Boh žehná!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345