Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Falošní proroci - Boží súd

Úvod: Vážení priatelia... Srdečne vás opäť vítam v relácii „Lekcie pre život“. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je revolučný ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu:

Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Otvárame text svätého Písma a snažíme sa ho čítať a objaviť v ňom poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119 žalmu, verš 18: „Pane otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci tvojho Slova“. Pri tomto kroku sa snažíme ísť pod povrch textu a tak si všímame detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slová a slovné spojenia, ktoré sú použité... Pýtame sa: „o čom tento text vlastne hovorí...“ Získavame tak všeobecný prehľad biblického textu.

Druhým krokom je interpretácia textu. Zápasíme tu o porozumenie biblického textu, rozmýšľame nad textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime po tom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril „um duše“ a teda myseľ, aby rozumeli Písmam a výkladu písma Lk 24,45. Chceme porozumieť, čo tento text znamená? Ako tomuto textu rozumeli prvotní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slová pôvodne adresované?

Tretím krokom je aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Boh chce, aby jeho Slovo bolo zasiate akoby do dobrej pôdy nášho srdca, aby sme ho žili a aby tak Božie slovo prinášalo v našom živote úžitok Lk 8,12.15. Z Písma, ktoré študujeme objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osobne osvojiť lekciu pre náš život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo PJK povedal, že šťastní a požehnaní sú tí, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojom každodennom živote ho zachovávajú, uvádzajú do života Lk 11,28.

Tak vás opäť pozývam objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať Druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom, ktorý študenta prevedie týmto listom krok za krokom. Takže vezmite si svoju Bibliu, taktiež aj knihu induktívne štúdium 2 list Petra, tužku i farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Ak túto študijnú knihu 2 list Petra ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú vidíte na televíznej obrazovke:

  1. preceptslovakia.estranky.sk email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predtým, než sa pustíme do samotného študovania mi dovoľte znova pripomenúť, že štúdiu Božieho slova, by mala predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu a povedieme procesom štúdia, ktorý vám pomôže porozumieť o čom je text 2 listu apoštola Petra. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu a zjaviť nám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha aby nám dal porozumenie jeho Slova...

Môžeme sa spolu modliť: Nebeský Otče, ďakujeme za tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu

myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť
v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a v zásluhách tvojho Syna a nášho Spasiteľa
Ježiša Krista. Amen.

Dnes začíname študovať druhú kapitolu Druhého listu apoštola Petra. Táto kapitola je veľmi
dôležitá a varovaniam, ktoré sú v nej, potrebujeme v dnešnej dobe veľmi pozorne načúvať.
Peter v nej totiž varuje veriacich v JK, cirkev Kristovu pred falošnými učiteľmiprorokmi, ktorí
povstanú z radov cirkvi, infiltrujú sa do cirkevných zborov, budú pôsobiť vo vnútri cirkvi
a rozkladať a ohrozovať ju zvnútra. Druhá kapitola je vlastne dlhým zoznamom určitých uka­
zovateľov, podľa ktorých môžu veriaci v Krista identifikovať týchto ľudí. Peter tieto vlastnosti
kategorizuje a opisuje ich charakter, ich životný štýl, ich učenie a ich koniec. Takže poďme si
túto kapitolu prečítať aby sme získali prehľad toho, čo tu Peter hovorí. Čítanie textu. !!!

Teraz, keď sme si prečítali túto kapitolu, poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé charak­
teristické znaky týchto falošných kresťanov a učiteľov v poradí, ako ich uvádza v tomto texte
apoštol Peter:

 

F A L O Š N Í P R O R O C I

 
         

Chamtiví,lakomí3 Vykorisťujú3 Nespravodliví9 Špinavážiadosť10 Neuznávajúautority10 Samoľúbi10 Bezočiví10 Nerozumní12 Rúhaví12 Skazení12 Lakomí14 Nezmenenésrdce acharakter22

Výstrednosti2 Vykorisťovanie2 Úlisnéslová,reči3 Vymyslenéreči3 Bezbožníci6 Nemravníci7 Bezbožnéskutky8 Vedenínečistými žiadosťami10 RúhajúsaBožejsláve10 Hýrivýživot13 Nenásytníhriechu14 Pohľadplnýhriešnejtúžby 14 Nekráčajúpopriamej ceste,zblúdili15 Pramenebezvody,nič dobréhoneprinášajú17 Výstrednételesnéžiadosti 18 Robiahanebnéveci18 Klamú,zvádzajúneupevnenýchvoviere18 Súotrokmiskazy19 Nechalisapremôcť hriechu,znovasazaplietli dohriechu20

Samovoľnevykladajú Písmo1,21 Falošné1 Sektárske1 ZapierajúpanstvoJK1 Vobecenstveveriacichpri stolovanísavystatujú svojimibludmi13 Falošnýmučenímvábia nestáleduše14 OdmietlipriamuBožiu cestu15 Hovorianadutéaprázdne reči18 Učianebiblickúbezbrehú slobodu19

Uvalianasebaskazu 1 Odsúdenie azatratenie3 Nebudeim odpustené4 Večnezahynú12 Dostanúodplatu neprávosti13 Súdeťmikliatby14 Pripravenáimje večnátma17

 
           

Petrove varovania sú vlastne iba pripomienkou slov Ježiša Krista, ktorý pred svojim utrpením a smrťou varoval svojich učeníkov, že v dejinách cirkvi, predovšetkým v posledných dňoch pred jeho druhým príchodom povstanú mnohí falošní proroci, ktorí zvedú mnohých Mt 24,11. Budú robiť aj mnohé divy a zázraky, aby nimi, ak by len bolo možné, zviedli aj skutočných veriacich v JK Mt 24,24. Okrem toho PJ povedal, že bude problém zaregistrovať týchto ľudí na svojom radare viery, pretože budú žiť dvojtvárnym životom: navonok sa slovami budú prezentovať ako skutoční veriaci v JK, budú prichádzať do spoločenstva cirkvi obrazne povedané v ovčej koži, ale vo vnútri sú to dravými vlkmi, ktorí chcú trhať stádo. Ale PJ zároveň povedal, že po ovocí ich života ich bude možné poznať Mt 7,15.20. Preto Peter hneď na začiatku tohto listu pozíva veriacich v Krista aby ku svojej viere pridávali skutočnú biblickú „známosť“, aby rástli v poznávaní PJK a v poznávaní Božieho slova. Čím viac budú poznať „originál“, tým skôr budú schopní rozpoznať to nepravé, to falošné v živote i v slovách týchto ľudí.

Zo slov druhej kapitoly je zrejmé, že falošní učitelia či proroci popierajú jednu zo základných biblických doktrín a právd a to skutočnosť Božieho súdu. Preto žili výstredným a nemravným spôsobom života, akoby sa nikdy nemali postaviť pred Boha a zodpovedať sa pred ním za svoj život. Tak sa otázka Božieho súdu stáva druhou veľkou témou v tejto kapitoly, ale prechádza aj do kapitoly tretej. Poďme sa spolu pozrieť čo o tomto hovorí Peter a vôbec, čo na tému Božieho súdu hovorí Písmo.

Peter najprv v druhej kapitole robí akýsi dejinný prierez Božích súdov a ukazuje, že Boží súd je niečo, čím Boh od vždy zasahoval do dejín ľudstva, pretože Boh je aj sudca Žid 12,23; lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí Rim 1,18.

Boh bude súdiť anjelov, ktorí zhrešili a vzbúrili sa proti Bohu... 2,4

Boh potopou súdil aj starodávny svet v dobe Noacha (2,5), ktorý bol pre svoje bezbožnosti zatopený vodou a zahynul 3,6.

Boh súdil aj mestá Sodomy a Gomory pre ich bezbožnosť a obrátil ich na popol ako výstražný príklad ostatným 2,6.

  • Pán Boh má moc priviesť nespravodlivých ľudí na súd... kde si odnesú odplatu neprávosti... 2,9.13. A Písmo jednoznačne hovorí, že odplatou za hriech je smrť Rim 3,23. Je to večné zahynutie v mukách pekla, toho ohnivého jazera, čo je druhá, večná smrť ZJ 20,1415.

Peter pokračuje v tejto téme aj v tretej kapitole a hovorí o Božom súde aj o dni Božieho súdu. Pritom skutočnosť Božieho súdu širšie rozvíja:

Boh na deň súdu odsúdi do zatratenia všetkých bezbožných ľudí 3,7.

  • Ale aj terajšie nebesá a zem sa opatrujú pre oheň v deň súdu 3,7. Aj nebesia a zem podliehajú Božiemu súdu: zem preto, lebo sa poškvrnila hriechom človeka a dostala sa pod Božie prekliatie 1M 3,17; nebesia preto, že sa poškvrnili hriechom Lucifera a jeho anjelov.

Okrem toho tu Peter hovorí, že Boží súd má na priamke času svoj presne vymedzený čas, ktorý tu Peter menuje ako Deň Pánov či Deň Boží. Bude to deň s veľkým „D“. O tomto dni Peter hovorí niekoľko vecí:

Tento deň príde „ako zlodej v noci“ a teda neočakávane 3,10. V tento deň Božieho súdu sa nebesia, s obrovským praskotom rozpustia a pominú, živly vesmíru i Zeme rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria 3,10.12.

Tento deň bude aj dňom zatratenia bezbožných ľudí 3,7.

 Tento deň bude akýmsi medzníkom medzi takzvaným „starým“ a „novým“ svetom, lebo po tom, ako Boh ohňom zahubí terajšie nebesia i zem, stvorí nové nebesia i novú zem, ktoré veriaci v Krista s nádejou očakávajú na základe Božieho zasľúbenia 3,13.

Peter hovorí, že nám veriacim v Krista „Deň Pánov“ musí byť výzvou k zodpovednému životu viery a pobožnosti 3,11; volaním k pripravenosti na stretnutie s našim Pánom a Spasiteľom JK, aby nás našiel v čistote viery a v svätosti života 3,14.17. Najlepším spôsobom prípravy v tomto období očakávania dňa Pánovho príchodu je rast v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa JK 3,18.

Božie slovo aj na iných miestach jednoznačne potvrdzuje skutočnosť Božieho súdu. O Božom súde hovoril aj JK. Povedal: „Zaiste vám hovorím, že kto verí v Syna Božieho nebude odsúdený, ale ten, kto v neho neverí, už je odsúdený...“ J 3,18. „Nedivte sa tomuto, čo vám hovorím, ale vedzte, že príde hodina, v ktorú všetci mŕtvy budú počuť Boží hlas a vyjdú tí, čo dobre robili na vzkriesenie života ale tí, čo zle robili na vzkriesenie súdu“ J 5,2829.

Posledná kniha vo svätom Písme, ktorá sa nazýva Zjavenie Jánovo, bližšie opisuje tieto záverečné udalosti dejín ľudstva i Božieho súdu. Ján hovorí, že videl „Veľký biely trón“ a na ňom Sudcu, pred ktorého boli postavené zástupy ľudí vo svojich vzkriesených telách k poslednému súdu. Ide teda o udalosť posledného všeobecného vzkriesenia mŕtvych i udalosť posledného súdu, ktorá vlastne už začala odsúdením diabla do ohnivého jazera ZJ 20,1115. Tento súd je na priesečnici času sveta a večnosti. Písmo nám o týchto udalostiach zjavuje niekoľko vecí:

Miesto Božieho súdu: Veľký biely trón. Tento trón je nazvaný „veľký“ aj preto, že ide

  • o najväčší súd všetkých čias, ide o najväčší súdny tribunál celého sveta i vesmíru, ktorý sa udeje pred najväčšou porotou všetkých anjelov nebeských i pred všetkými svätými a vykúpenými skrze Ježiša Krista. Je veľký aj preto, lebo je to trón, pred ktorým sa postaví najväčšie množstvo ľudí hriešnikov od Adama až do doby konca. Veľký aj preto, že tu sa zjaví Božia všemohúcnosť i preto, že odsúdenie bude najväčšie, aké do teraz bolo. Ide totiž
  • o večné, definitívne odsúdenie na večnú smrť. To, že je biely vyjadruje Božiu čistotu, svätosť a spravodlivosť. Čo na tomto súde nebude v súlade s jeho svätým a čistým charakterom, neobstojí pred ním.

Sediaci na tróne, Ježiš Kristus. Hoci z tohto textu priamo nevyplýva osoba sudcu, z ostatných biblický textov je zrejmé, že ide o Pána Ježiša Krista. Pavol hovorí, že Pán Ježiš má súdiť živých i mŕtvych 2Tim 4,1. Pán Ježiš sám povedal, že Otec všetok súd odovzdal Synovi J 5,22. Táto skutočnosť je potvrdená i Jánom v zjavení, keď hovorí, že ten, ktorý sedel na tróne a ktorý činí všetko nové je „Alfa i Omega, počiatok i koniec“ ZJ 21,56; 1,17. Ježiš, pred ktorého sa ľudia nechceli postaviť ako pred svojho Spasiteľa, teraz sa musia pred neho postaviť ako pred Sudcu. Bude však hrozné upadnúť do rúk živého Boha Žid 10,31.

Koho sa súd týka mŕtvy malí i veľkí. Sväté Písmo zjavuje, že pred týmto trónom boli „mŕtvy, veľkí aj malí... more vydalo svojich mŕtvych i smrť i peklo vydalo svojich...“ To, že smrť čiže hrob i peklo vydalo mŕtvych hovorí, že došlo ku všeobecnému vzkrieseniu. Tento súd sa netýka veriacich v Krista lebo títo prešli zo smrti do života a na súd neprichádzajú J 5,24. Ich hriechy už boli súdené na kríži Golgoty. Keďže vierou prijali Krista, pre nich sa už udial súd sveta J 12,31. Pre nich už niet nijakého odsúdenia Rim 8,1. Na tomto súde sú zhromaždení všetci nevykúpení hriešnici od Adama až do posledného dňa, veľkí i malí, chudobní či bohatí, nábožní či bezbožní. Teraz stoja pred trónom Božím vo svojich vzkriesených telách. Veď Kristus je ten, ktorý má kľúče pekla i smrti ZJ 1,18. Prikázal hrobu aby vydalo telá zo zeme i mora, i peklu, aby vydalo duše všetkých tých, ktorí zomreli bez viery v Krista. Toto je druhé vzkriesenie ZJ 20,5. Keďže všetci títo ľudia pre svoju neveru v Krista nemali účasť na prvom vzkriesení nie sú blahoslavení, lebo len prvé vzkriesenie je ku životu, toto druhé vzkriesenie je ku odsúdeniu na večnú smrť ZJ 20,6;J 5,29.

Princípy súdu Otvorili sa knihy. Sväté Písmo zjavuje, že boli súdení podľa svojich skutkov. Táto skutočnosť poukazuje na to, že tu vlastne ani nepôjde o súd v pravom slova zmysle, či niekto bude odsúdený alebo nie, pretože Písmo hovorí, že na základe skutkov nebude nik spasený Ef 2,89. Ježiš povedal, že kto ho neuveril, už je odsúdený, žiadne skutky neprichádzajú v úvahu J 3,18. Pán Ježiš povedal, kto neverí v Syna Božieho neuzrie života ale hnev Boží zostáva na ňom J 3,36. Tento hnev Boží sa teraz v pravom slova zmysle zjaví z neba na každú bezbožnosť i neprávosť týchto ľudí, ktorí teraz stoja pred veľkým bielym trónom Rim 1,18. Na tomto súde ide iba o určenie miery či výšky trestu, ktorá je

závislá od činov človeka. Budú rôzne stupne trestu pre hriešnikov a to podľa miery svetla alebo zjavenia pravdy Mt 11,2124. Ján ďalej píše, že otvorili sa knihy. To po prvé poukazuje na to, že pred Pánom je všetko zapísané, každý skutok človeka a všetko bude nakoniec obnažené a odhalené Žid 4,13. Naplnia sa tu slová múdreho kazateľa, že Boh každý skutok privedie na súd Kaz 12,14.

Hoci s istotou nevieme o aké knihy pôjde, predsa sa však môžeme domnievať, že tam pravdepodobne bude Biblia, lebo Slovo Kristovo bude ľudí súdiť v posledný deň J 12,48; kniha prázdnych slov Mt 12,3637; kniha myšlienok Rim 2,1416; kniha skutkov ZJ 20,13; kniha života ZJ 20,12. Na základe týchto kníh, keď bude život každého jedného premietnutý pred celým vesmírom, pred „porotou“ cirkvi i SZ veriacich Mt 12,41 i množstvom anjelov, budú hriešnici usvedčení, že bez Krista niet spravodlivého ani jedného, niet toho, kto by činil dobré, ani jedného Rim 3,1012, že všetky domnelé dobré skutky sú pred Bohom ako ohyzdné rúcho lebo neboli vykonané v Bohu Iz 64,6; J 3,21b, že všetci zhrešili a stratili Božiu slávu a že Boží rozsudok večného zahynutia je spravodlivý Rim 3,23.

Výsledky súdu – konečné večné odsúdenie ľudí. Písmo hovorí, že „Kto nebol nájdený zapísaný v knihe života bol uvrhnutý do ohnivého jazera.“ Bude to miesto, kde bude plač a škrípanie zubami Mt 22,13; vonkajšia tma Mt 8,12; večné zahynutie preč od blízkosti Pánovej 2Tes 1,9; večné trápenie v ohni neuhasiteľnom, i skrze červ, ktorý neumiera Mt 25,46; Mk 9,43.48. Je to miesto večných múk ZJ 14,11; 20,10. Písmo hovorí, že i podsvetie či peklo i hrob mali len dočasnú platnosť, lebo aj oni boli uvrhnutí do ohnivého jazera – čo je druhá, večná smrť. Tento deň súdu bude naozaj hrozný a strašný Mal 4,5, lebo to bude deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdu Božieho Rim 2,5, ako to aj Peter hovorí, deň súdu a zatratenia bezbožných 2P 3,7. Ľudia budú tráviť večnosť preč od tváre Pánovej, v spoločnosti diabla a jeho anjelov Mt 25,41, na mieste, kde bude večná hanba a večné opovrhnutie Dn 12,2.

 Súd nad nebom a zemou. Na tomto súde sa naplnia slová Ježiša, ktorý povedal, že nebo a zem pominú Mt 24.35. Avšak po tomto, Kristus stvorí všetko nové, nové nebesia i novú zem v ktorých bude prebývať spravodlivosť ZJ 21,1; 2P 3,13. Tak je posledný súd zároveň aj náprava všetkých vecí.

Práve preto, že len Boh pozná hrôzu večného odsúdenia a že nás ľudí miluje, dal za nás v obeť svojho milovaného Syna JK, aby nik, kto v neho verí nezahynul, ale aby mal život večný J 3,16. Boh neposlal na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet zachránený skrze neho J 3,17. Preto aj Peter hovorí, že Pán neodkladá so svojim príchodom, ako sa to niektorí domnievajú, ale zhovieva vzhľadom na nás, lebo nechce, aby ľudia zahynuli ale aby všetci prišli ku pokániu a ku spáse 2P 3,9. Drahí priatelia, ak ste ešte neprijali obeť Kristovu ako obeť za svoje hriechy, ak ešte vaše meno nie je zapísané v knihe života, tak Peter hovorí, že Boh ešte stále čaká aj na teba. Ponúka ti svoju milosť. Prijmi ešte dnes túto ponúknutú Božiu ruku záchrany. Nikdy to neoľutuješ.

Na dnes tu končíme. Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že odkaz Petrových slov i odkaz Písma zostane hlboko vo vašich srdciach. Nech vás Boh žehná! Dovidenia do nasledujúceho vysielania!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345