Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Úvod - Lekcie pre život

Úvod: Vážení priatelia... Srdečne vás vítam v relácii „Lekcie pre život“. Toto je jedinečný program štúdia Biblie induktívnou metódou, v ktorom chceme spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo Bibliu. Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívna metóda štúdia Biblie je revolučný ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu:

Prvým krokom je pozorovanie biblického textu. Otvárame text svätého Písma a snažíme sa ho čítať a objaviť v ňom poklady Božieho slova. Pri tomto prvom kroku ide o otvorenosť našich očí. Pri tomto kroku túžime aby Pán Boh otvoril naše oči, naše duchovné vnímanie a modlíme sa pritom spolu so žalmistom 119 žalmu, verš 18: „Pane otvor moje oči, aby som videl tie úžasné a predivné veci tvojho Slova“. Pri tomto kroku sa snažíme ísť pod povrch textu a tak si všímame detaily, ľudí, udalosti, historické pozadie, čas, slová a slovné spojenia, ktoré sú použité... Pýtame sa: „o čom tento text vlastne hovorí...“ Získavame tak všeobecný prehľad biblického textu.

Druhým krokom je interpretácia textu. Zápasíme tu o porozumenie biblického textu, rozmýšľame nad textom. Tu ide o otvorenosť našej mysle. Túžime po tom, aby nám Pán Ježiš, tak ako kedysi svojim učeníkom, otvoril „um duše“ a teda myseľ, aby rozumeli Písmam a výkladu písma Lk 24,45. Chceme porozumieť, čo tento text znamená? Ako tomuto textu rozumeli prvotní čitatelia, ľudia, ktorým boli tieto slová pôvodne adresované?

Tretím krokom je aplikácia textu do nášho života. Ide o otvorenosť nášho srdca. Boh chce, aby jeho Slovo bolo zasiate akoby do dobrej pôdy nášho srdca, aby sme ho žili a aby tak Božie slovo prinášalo v našom živote úžitok Lk 8,12.15. Z Písma, ktoré študujeme objavujeme určitý princíp a pýtame sa, ako ho môžeme aplikovať do svojho života. Chceme si osobne osvojiť lekciu pre náš život. V tomto spočíva skutočné požehnanie, lebo PJK povedal, že šťastní a požehnaní sú tí, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojom každodennom živote ho zachovávajú, uvádzajú do života Lk 11,28.

Tak vás teraz pozývam, poďme spoločne objavovať tie skryté poklady Božieho slova. Budeme spoločne študovať Druhý list apoštola Petra. Nachádza sa v Biblii v časti, ktorú nazývame Nová zmluva. Pre toto štúdium sme pre vás pripravili aj knihu, ktorá je vlastne pracovným zošitom, ktorý študenta prevedie týmto listom krok za krokom. Takže vezmite si svoju Bibliu, taktiež aj knihu induktívne štúdium 2 list Petra, tužku i farebné ceruzky a môžeme spolu začať. Ak túto študijnú knihu 2 list Petra ešte nemáte, môžete si ju objednať na našej adrese, ktorú vidíte na televíznej obrazovke:

  1. preceptslovakia.estranky.sk email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predtým, než sa pustíme do samotného študovania chcem pripomenúť, že akémukoľvek štúdiu Božieho slova, by mala predchádzať modlitba. Toto je Božia kniha a pravdy vo vnútri sú dané pôsobením Ducha Božieho. My vás budeme učiť metódu a povedieme procesom štúdia, ktorý vám pomôže porozumieť o čom je text 2 listu apoštola Petra. Ale je to predovšetkým práca Ducha Božieho vziať veci, ktoré patria Bohu a zjaviť nám. Začneme preto s modlitbou. Poprosíme Boha aby nám dal porozumenie jeho Slova...

Môžeme sa spolu modliť: Nebeský Otče, ďakujeme za tvoje sväté slovo, za to, že sa k nám ľuďom skláňaš vo svojej milosti a voláš nás k sebe. Prosíme, otvor náš vnútorný zrak, našu myseľ i naše srdce, aby sme mohli porozumieť tvojmu slovu a našli odvahu viery žiť v poslušnosti tvojho slova. Prosíme v mene a v zásluhách tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

Takže poďme k tomuto listu. Text Biblie, ktorý máme pred sebou je list. Keď od niekoho dostaneme list, tak si ho celý prečítame. Tak si teraz prečítame tento list. Čítanie !!!

  1. AUTOR. Teraz, keď sme si prečítali celý list, poďme sa bližšie zoznámiť s niektorými skutočnosťami tohto listu. Keď od niekoho dostaneme list, či dnes už snáď email, tak chceme vedieť, kto a prečo nám píše. Takto budeme postupovať aj v našom prípade. Na začiatku tohto štúdia sa potrebujeme zoznámiť s autorom či pisateľom tohto listu. Taktiež potrebujeme objaviť aký je zámer písania tohto listu. Zámer písania je veľmi dôležitý, lebo je určujúci pre správne porozumenie textu.

V tomto liste, hneď na samom začiatku sa nám autor sám predstavuje a hovorí o sebe, že je Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista 1,1. Napriek tomu, že je mnoho dohadov o tom, či autorom tohto listu je skutočne učeník JK apoštol Peter, existuje mnoho skutočností, ktoré potvrdzujú, že autorom tohto listu je skutočne apoštol Peter. Vyvstáva tak otázka, ako sa dostal Peter do styku s cirkevnými zbormi v severnej Rímskej provincii Malej Ázie, ktorým píše svoj Prvý ale aj Druhý list 3,1.

  • Z evanjelií a zo Skutkov apoštolských sa nám jednoznačne črtá vodcovské postavenie apoštola Petra. Neraz vystupoval ako hovorca skupiny Ježišových učeníkov... Po tom, ako pri zajatí a ukrižovaní JK jeho viera zakolísala až tak, že zaprel svojho Pána, po vzkriesení sa stretáva so živým Kristom a jeho viera je obnovená a jeho služba i poslanie je Ježišom Kristom znova potvrdené. Ježiš mu povedal: pas moje ovečky J 21. A tak Peter neodchádza loviť ryby, ale sa stal rybárom ľudí. Zostáva tak v Jeruzaleme v kruhu učeníkov a spolu s nimi, na základe slova JK, očakáva na zmocnenie a naplnenie Duchom svätým. A tam začína jeho požehnaná služba. Čítame si, že na jeho Letničnú kázeň mnohí uverili v JK a začína sa v Jeruzaleme formovať spoločenstvo Kristovej cirkvi.

Po čase, keď Židia začali v Jeruzaleme prenasledovať kresťanov, odišiel Peter misijne pracovať mimo Jeruzalem. Napriek tomu, že sa v začiatočnej fáze svojho pôsobenia skôr pohyboval medzi Židmi Gal 2,7, nezostal iba pri nich. Neskôr ho vidíme, ako káže Židom i nežidom aj za hranicami Palestíny: bol v dome Kornélia, kde jeho službou začala misia medzi pohanmi Sk 10; v bol v Antióchii Gal 2,11, bol aj v Korinte, kde mal svojich skalných nasledovníkov 1Kor 1,12. To znamená, že sa postupom času stal Peter, tak ako aj Pavol misionárom a to ako Židov tak pohanov. A hoci presne nevieme, ako sa evanjelium dostalo do spomínaných severných rímskych provincií Malej Ázie, je možné, že sa tam dostalo práve službou apoštola Petra. Peter totiž v 2P 1,16 hovorí, že on a ešte niekto týmto ľuďom zvestovali moc a príchod PJK.

Je tu však aj iná možnosť, ako Peter týmto ľuďom zvestoval moc JK. Aj táto sa vzťahuje na pôsobenie apoštola Petra. V Sk 2,9 si čítame, že na Letnice pri zoslaní svätého Ducha boli v Jeruzaleme aj ľudia zo spomínaných miest Malej Ázie, ktorým Peter teraz píše svoj list: z Pontu, Kappadocie a Ázie. Videli tam mocné Božie dielo pri zoslaní Ducha, počuli Petrovu kázeň, uverili evanjeliu a keď sa vrátili do svojho rodiska, stali sa misionármi vo svojej oblasti. Tak mohli vzniknúť kresťanské zbory, ktoré mali hoci aj nepriamo, ale predsa len akýsi vzťah s apoštolom Petrom, pretože jeho služba Slova pri zoslaní svätého Ducha mala dopad na ich život a na ich vieru.

  • Poďme sa teraz trochu bližšie pozrieť na Petra ako na človeka a sluhu JK. V tomto liste sa Peter predstavuje aj svojim pôvodným menom: Šimon. Vidíme tu jeho pokoru. On, bývalý

                        rybár dostal milosť stať sa učeníkom JK. A po tom, keď ako prvý vyznal, že Ježiš je Mesiáš, je Pán a Spasiteľ sveta, Kristus mu dáva nové meno: Peter – Skala Mt 16,1618. Petrovo vyznanie, že Ježiš je Pán a Spasiteľ sa tak stáva základným kameňom vyznania viery v Cirkvi Kristovej. Na tomto vyznaní viery, že Ježiš je Pán a Spasiteľ, buduje Kristus svoju Cirkev. A každý, kto sa s Petrom, vierou postaví na tento kameň viery, že Ježiš je Spasiteľ a Pán, patrí do cirkvi Kristovej. Táto postupnosť viery v JK, je podstatným znakom Kristovej cirkvi. Práve preto Peter ku svojim čitateľom nepristupuje ako nejaký biskup, ale ako ten, ktorý s nimi zdieľa rovnakú vieru v Krista 1,1. Je sluhom a apoštolom JK, čo znamená človek, ktorý dostal od Krista poslanie hlásať evanjelium o spáse v JK celému svetu.

Pokiaľ ide o čas písania tohto listu, zo samého listu je zrejmé, že Peter napísal tento list tesne pred jeho smrťou. Hovorí, že vie, že čas jeho odchodu sa rýchlo blíži 1,14. Tento list sa tak dostáva do nového svetla a získava na vzácnosti a dôležitosti, lebo je akoby jeho testamentom, akoby jeho posledná vôľa pre čitateľov, v ktorej svojich čitateľov s celou naliehavosťou a vážnosťou povzbudzuje k vytrvalosti a rastu života viery. Túži po tom, aby aj po jeho odchode a teda po jeho smrti, pamätali na tieto slová 1,15. Okrem toho, ak je pozdrav z 1P 5,13 z Babylona krycím menom pre Rím, tak sa môžeme domnievať, že Peter zomrel v Ríme a tento list je písaný z Ríma tesne pred jeho smrťou.

Zámer písania listu. Z listu samého je zrejmý aj zámer písania tohto listu. Kým sa v Prvom liste hovorí o utrpení a prenasledovaní, ktorému veriaci v Krista čelia, v tomto liste niet zmienok o prenasledovaní. Zdá sa, že v tom čase bolo prenasledovanie ešte stále otázkou miestneho charakteru. V tomto Druhom liste sa ale objavujú iné problémy: zbory boli sužované a ohrozované zvnútra a to falošnými učeniami. Objavili sa falošní učitelia a proroci, ktorí spochybňovali Písmo, taktiež aj panstvo JK a jeho druhý príchod. Odmietali biblické učenie o Božom súde a tak žili bezbrehou slobodou v povoľovaní hriešnych telesných žiadostí, a túto slobodu propagovali ako možný životný štýl pre kresťanov 2,2.

Odmietanie skutočnosti Božieho súdu vychádza z nepochopenia dejín týchto učiteľov. Falošní učitelia v dobe Petra mali za to, že dejiny sú statické, nič sa tu nemení, ľudstvo a dejiny ľudstva nikam nespejú, poprípade, že sú cyklické, že sa dookola opakujú tie isté veci a tak nič nové pod slnkom 2P 3,4. Peter však hovorí, že dejiny sú dynamické, lineárne, progresívne, všetko smeruje k ich vyvrcholeniu v Kristovom príchode. Práve varovanie pred falošnými prorokmi a učiteľmi v cirkvi a výzva veriacim zostať vo viere pevnými, s pohľadom upretým na prichádzajúceho Krista, je jednou z hlavných tém tohto listu 3,1.11.14.

Okrem toho je zrejmé, že sa Cirkev dostala do štádia akéhosi duchovného útlmu; prechádzajú akousi stagnáciou viery. Peter tu spomína akúsi záhaľčivosť a neužitočnosť 1,8. Peter ich preto povzbudzuje k duchovnému rastu, k rastu v živote viery. Hovorí im, že viera nie je statická ale dynamická. Toto poukazuje na paradoxné napätie medzi statikou a dynamikou viery. Na jednej strane sa viera javí ako statická veličina, je raz daná svätým a s ňou majú veriaci v Krista všetko, čo je potrebné pre život viery a pre pobožnosť 2P 1, 3. Na druhej strane, hovorí Peter, viera je dynamická. Veriaci potrebujú v živote viery rásť a ku svojej viere pridávať ďalšie cnosti, ktoré túto vieru robia ucelenou, dokázanou a v ktorých to cnostiach sa skutočná viera prejavuje 2P 1,59. A práve táto výzva, aby vynaložili všetku svoju snahu k duchovnému rastu, je takou druhou hlavnou témou tohto listu 1,5.

  1. ADRESÁTI. Na úvod tohto štúdia sa ešte potrebujeme zoznámiť aj s čitateľmi tohto listu. Na základe slov 3,1 je zrejmé, že ide o tých istých adresátov ako v 1 liste apoštola Petra. Peter teda aj tento list píše „vyvoleným cudzincom, žijúcim v diaspóre v oblastiach Pontu, v Galácii, v Kappadocii, v Ázii a v Bitýnii“ 1P 1,1. Čitatelia listu teda pochádzajú zo severnej časti provincie Malej Ázie. Ide o okružný list písaný niekoľkým kresťanským zborom. Aby sme získali obraz týchto ľudí, musíme si pomôcť aj 1 listom apoštola Petra. Pozrime sa teda, kto sú títo ľudia?

Pozrime sa najprv na náboženské pozadie týchto ľudí. Diaspóra bolo označením pre Židov, ktorí žili v rozptýlení mimo územia Palestíny. Hoci sa niektorí na základe tohto domnievajú, že tu ide iba o veriacich zo Židov, niektorí, že iba o pohanov, niektoré verše poukazujú na to, že najpravdepodobnejšie je, že tu ide o zmiešané spoločenstvo, v ktorom boli veriaci v JK zo židovského národa, veriaci z pohanov, ktorí sa už predtým obrátili na židovskú vieru, rovnako aj veriaci z pohanov. Peter v Prvom liste používa a cituje Písmo Starej Zmluvy Iz 40,68 v 1P 1,2425; Iz 28 v 2,68; Ž 34 v 3,1012; Pr 11,31 v 4,18; Pr 3,34 v 5,5, a teda slová, ktorým dobre rozumeli židovskí veriaci. Hovorí o prorockých slovách Izaiáša o tom, že Boh na Sione kladie uholný kameň Iz 28,16; cituje Žalm 118 a hovorí o kameni, ktorý zavrhli stavitelia a ktorý sa stal hlavou uhla... Niektoré iné narážky sa vzťahujú jednoznačne na čitateľov pohanského pôvodu ako napríklad 1P 1,18; 2,10; 4,3. Hovorí, že oni kedysi neboli ani ľudom; hovorí im, že už dosť bolo predošlého života v pohanských spôsoboch, v ktorých kedysi chodili... Tým, že Peter toto pomenovanie diaspóra vťahuje na kresťanov, kresťanstvo je prehlásené za pravý Boží ľud, ktorý je cudzincom v pozemskej vlasti.

Sociálne postavenie čitateľov. Čo sa týka sociálneho postavenia, zdá sa, že títo ľudia tvoria akýsi prierez spoločnosti. Z Prvého listu sa priamo dozvedáme, že tam boli muži a ženy 3,1.7, chudobní otroci 2,18, mladší muži 5,5, starší vedúci 5,14. Niektoré ženy zdá sa mali blízko ku komfortnému životnému štýlu a teda šlo o bohatších ľudí...3,3. Rôzni ľudia rôzneho náboženského i sociálneho pozadia – teraz však skrze živú vieru spoločne pristúpili k živému kameňu k Ježišovi Kristovi a spoločne tvoria svätý Boží národ, duchovný dom, cirkev Ježiša Krista.

  1. Stručný prehľad tohto listu:

BOH

Je sudca

Buďte preto svätí vo svojom živote 3,11

JK

Príde

Usilujte sa, aby vás našiel bez škvrny: v čistote života 3,14

Falošní proroci

Budú zvádzať

Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť 3,17

Posmievači

Sa budú posmievať

Neverte im, Pán nemešká so svojim príchodom 3,9

Boží súd

Boh bude súdiť

Pán vie vytrhnúť veriacich 2,9 Veriaci očakávajú nové nebo a novú zem 3,13

Božie slovo

Popierané a prekrúcané ale pevné a stále

Stojte pevne v Božom slove, je sviecou životu 1,19

Pánov príchod

Falošní učitelia popierajú ale je istý

Je istý – Pán dáva čas milosti aby mohli ešte mnohí prísť ku pokániu 3,9

Veriaci v Krista

Stagnácia

Rastite v milosti a v známosti nášho PJK 3,18a

Ďakujem vám, že som mohol spolu s vami stráviť tento čas pri študovaní Biblie. Verím, že aj dnes nanovo potrebujeme počuť odkaz týchto Petrových slov. Modlím sa, aby Božie slovo zostávalo vo vašich životoch a bolo vám návodom pre každodenný život viery s našim Pánom Ježišom. Nech vás Boh žehná! Dovidenia do nasledujúceho vysielania!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345