Loading Player...

Otázka: S manželom sa už niekoľko rokov snažíme pomáhať niekoľkým ďalším manželským párom, ktoré zápasia s problémami. Často sa za nich modlíme a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich povzbudili v hľadaní vedenia Duchom a Svätým v ich životoch a zároveň zachovávame zdravé hranice v tom, čo im môžeme dať. Máte nejaké rady pre páry, ktoré zasiahla manželská nevera? Riešenie týchto situácií patrí pre nás medzi tie najťažšie. Ako sa dá obnoviť dôvera medzi nimi? Aké biblické rady nádeje by sme na základe vašich pastoračných skúseností mohli využiť pri službe párom, ktorých manželstvá sa rozpadajú v dôsledku zničujúceho hriechu nevery?"

Odpoveď: Najmenej za dve veci som vďačný za takýto postoj k riešeniu nevery. Po prvé, že, títo manželia majú dostatok odvahy a súcitu, aby sa sklonili k zármutku iných ľudí, namiesto toho, aby sa od nich odklonili - čo je najľahšie. A po druhé, nepredpokladajú, že rozvod je správne riešenie problémov. Žijeme v dobe, keď sa ľudia, zdá sa mi, snažia vnímať rozvod v týchto prípadoch ako oprávnený. A som vďačný, že sa k tomu tento pár neprikláňa.

Vernosť až do konca

Niektorí by povedali, že došlo k cudzoložstvu, a to je Biblicky odôvodniteľný dôvod pre rozvod. Nemyslím si však, že cudzoložstvo je biblická priepustka na rozvod. Myslím si, že našou radou by malo byť vždy povzbudzovať k vernosti podľa Ježišových slov Petrovi, keď sa pýtal:

„Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem." (Matúš 18:21-22)

Sedemdesiatsedem krát nie je hranica. Ježiš chcel povedať: "Častejšie, ako si myslíš, Peter." Je to tak. A keď sa Pavla pýtali na jeho radu, aby kresťania išli proti sebe na súd, povedal:

„Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu?“ (1.Kor.6:7)

A keď Božia nevesta, Izrael, bola neverná, Boh v Jeremiášovi 3 a Izaiášovi 50 nehovorí o definitívnom rozvode, po ktorom by nasledovala nová Božia svadba. Vieme to, pretože o štyri verše neskôr, po tomto takzvanom "rozvode" v Jeremiášovi 3:8, Boh hovorí svojej odcudzenej manželke:

„Choď, volaj tieto slová smerom k severu a hovor: ‚Vráť sa, izraelská odpadlíčka!‘,“ znie výrok Hospodina. „Moja tvár sa na vás nebude mračiť, veď ja som milostivý,“ znie výrok Hospodina, „nebudem sa hnevať navždy.“ (Jeremiáš 3:12)

Rovnako Boh hovorí v Izaiášovi 54:6-7:

„Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a duchom skormútenú ženu. Možno zapudiť ženu mladosti?“ hovorí tvoj Boh. „Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V návale hnevu som na okamih skryl svoju tvár pred tebou, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutúvam, hovorí tvoj vykupiteľ, Hospodin.“

Nevesta kúpená krvou

Boh mal v skutočnosti vždy len jednu manželku. A kniha Ozeášova je najodvážnejším opisom jeho vernosti cudzoložnej manželke. Boh hovorí Ozeášovi:

„Choď, vezmi si smilnú ženu a maj smilné deti, lebo krajina sa dopúšťa veľkého smilstva tým, že opúšťa Hospodina.“ (Ozeáš 1:2)

Ozeáš teda zastupuje Boha, keď si berie nevernú manželku. A verte mi, vo svojej službe som videl odkaz tejto knihy, tento Ozeášov obraz, ako zachraňuje páry v nemožných situáciách, ktoré sú si dodnes, po rokoch, stále verné.

A ako to dopadne medzi Bohom a jeho nevernou manželkou? Tu je jeden záblesk z Ozeáša 2:14-15:

„Preto, hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Tam jej dám vinice a údolie Achór ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta.“

Božie dejiny s Izraelom spočívajú v tom, že si nikdy nezaslúžil jeho vernosť voči nemu - nikdy. Nakoniec ho však s nevýslovnou trpezlivosťou, mocou novej zmluvy a Ježišovej krvi privedie k tomu, aby sa stala krásnou nevestou, akú si zaslúži. To je zmysel aj listu Efezanom 5:25 -27:

„Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.“

To je to, čo Boh robí zo svojej nevernej manželky svojou trpezlivosťou a obetou.

Dva zázraky pre zachovanie manželstva

Odpoveď na druhú časť otázky: "Aké sú teda biblické rady pri službe párom, v ktorých došlo k nevere a cudzoložstvu?"

Povedal by som toto: Na to, aby sa naplnila Božia vôľa pri zachovaní a obnove takéhoto manželstva, sú potrebné dva zázraky. Jedným zázrakom je odpustenie zo strany toho, komu bolo ublížené. A druhým zázrakom je pokánie a trpezlivosť - trpezlivosť a zhovievavosť zo strany toho, kto sa dopustil cudzoložstva. Preberme si ich po jednom.

Pamätajte, že obidva sú zázraky; to znamená, že takéto rady sa im budú zdať v prvej chvíli ich najhlbšej temnoty nemožné. Povedia vám: "To sa nikdy nestane. To sa nemôže stať. Je už príliš neskoro." Musíme si teda ujasniť, ako sa takýto zázrak sa stane. V liste Galaťanom 3:5 sa hovorí: "Ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa Zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery?" Kľúčom k tomu, aby sa udiali zázraky je počúvanie s vierou - teda počúvanie Božieho slova a viera v Boha, že On môže urobiť nemožné. To je kanál, cez ktorý sa dejú zázraky, ktoré sa zdajú nemožné.

1. Odpúšťajte tak, ako odpúšťal Kristus.

Prvým zázrakom je odpustenie. V liste Efez.4:32 sa píše: "[Odpúšťajte si] navzájom, ako Boh v Kristovi odpustil vám". Len keď budeme ohromení - a tým myslím, že keď budeme žasnúť - vlastným odpustením od Ježiša za cenu jeho nekonečne cenného života, len vtedy budeme schopní odpustiť takú hroznú a bolestivú zradu, akou je cudzoložstvo.

Presne takto vysvetľuje Ježiš zázračnú moc odpustenia v Matúšovi 18:24. Istý sluha dlhoval svojmu pánovi desaťtisíc talentov. Jeden talent mal hodnotu dvadsaťročného platu. To je dvestotisícročná mzda. Inými slovami, Ježiš hovoril, že každému manželovi a každej manželke, ktorí sú kresťanmi, bolo odpustených tisíc cudzoložstiev voči Bohu. Dvestotisíc rokov mzdy znamená milióny a milióny toho, čo nikdy nemôžeme vrátiť. To všetko nám bolo odpustené za cenu života Božieho Syna. Bože, pomôž nám to precítiť. A vtedy nás to môže zmeniť.

Keď pán zistil, že sluha nechce odpustiť svojmu spolusluhovi, povedal: "Ty zlý sluha! Odpustil som ti celý ten dlh..." Dvestotisíc rokov mzdy. Inými slovami, nevyčísliteľný dlh. "Odpustil som ti celý ten dlh, lebo si ma prosil. A nemal si sa aj zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?" (Matúš 18:32-33).

Takže toto je prvý zázrak, ktorý sa zdá nemožný, aby manželstvo prežilo a opäť prekvitalo. Je to zázrak.

2. Buďte si navzájom verní a pestujte vzájomnú dôveru.

A tu je druhý bod: pokánie a vernosť zo strany toho, kto sa dopustil cudzoložstva - pokánie znamená hlbokú zmenu srdca, ktoré nenávidí hriech a obracia sa k úplnej vernosti.

Pre dlhotrvajúcu vernosť, ktorá musí nastať, si treba uvedomiť, že prijať odpustenie nie je to isté ako prijať prísľub vernosti. Obnovenie dôvery si vyžaduje trpezlivú, pokornú a dlho trvajúcu vytrvalosť. Dostať odpustenie nie je právo, ktoré si treba vyžiadať, ale dar milosti, ktorý treba prijať s pokorou, vďačnosťou a slzami.

A dôvera od manžela, ktorý bol zradený, nie je ako kôl, ktorý zabodnete do zeme a budete chodiť okolo neho; je ako žaluď , ktorý zasadíte do zeme. A jedného dňa, ak Boh dá, z neho môže vyrásť mohutný dub dôvery. Ale musí rásť v podmienkach s nežnou starostlivosťou, trpezlivou ochranou, zalievaním a ošetrovaním počas búrok, ktoré budú ohrozovať malý stromček pred zahynutím.

Oba tieto zázraky - odpustenie a roky trpezlivosti - prežívame s vierou v Božie zasľúbenia. "Nikdy ťa neopustím. Nikdy vás neopustím - ani jedného z vás" (pozri Joz. 1:5; Žid. 13:5). Držať sa týchto zasľúbení počas všetkých budúcich rokov spôsobí, že sa stane zázrak.

"Ja vás posilním. Budem vám pomáhať. Budem vás podopierať. Nedovolím, aby ťa postihlo niečo, čo ti zabráni okúšať milosť vydržať. A spôsobím, že aj tie jazvy z minulosti , ktoré nezmiznú – pretože sa nedajú odstrániť -, spôsobím, že budú slúžiť ako prejav mojej milosti. A ja ťa budem chrániť a prevediem ťa až do staroby."

Jeden z mojich najobľúbenejších obrazov pre takéto páry je, ako obaja sedia oproti sebe, držia sa za zvráskavené ruky a so slzami a úsmevom hovoria: "Zvládli sme to. Zvládli sme to."

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345