Loading Player...

Dnes sa budeme zaoberať otázkou poslucháča, ktorý sa nám nepredstavil. Píše: "Dobrý deň, pastor John. Môžete mi vysvetliť, čo je modla? Kresťania tento pojem používajú neustále, najmä v kázňach. V Biblii vidím, že modly boli sochy alebo podobizne niečoho.


Ľudia "chválili bohov zo zlata a striebra, bronzu, železa, dreva a kameňa" (píše sa o tom napríklad v knihe Daniel 5,4). Zdá sa, že niekedy boli modlami rôzne talizmany na ochranu pred zlými vecami. Myslím na 1. Samuelovu 5, 6 - 7, 2 , kde sa píše:

Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela: „Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstvá a aštarty, ak sa úprimne odovzdáte Hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci Filištíncov.“ Nato Izraeliti odstránili baalov i aštarty a slúžili len Hospodinovi.

Zdá sa mi však, že dnešné modly sú úplne iné. Predstavujú túžby srdca po peniazoch, sexe, moci a podobne. Kedysi boli modlami vyrobené veci, dnes sú to túžby srdca. Nerozumiem súvislosti medzi rukami vyrobenými sochami a modlami srdca. Môžete vysvetliť obe formy modlárstva? Ako spolu súvisia?"

Pokúsim sa o to. Začnime definíciou. Aby sme si ozrejmili všetky prípady, mali by sme definovať modlu (a myslím, že je to biblická definícia) ako čokoľvek, na čo sa spoliehame a dúfame, že nám poskytne nejaké požehnanie, pomoc alebo vedenie namiesto toho, aby sme sa celým srdcom spoliehali na pravého a živého Boha. To je moja definícia modly. Ako vidíte, patrila by sem aj králičia nôžka vo vrecku, obrázok svätca zavesený na stene, relikvia z posvätného miesta, obrazy z hinduistických alebo budhistických chrámov alebo zlaté teľa, ktoré Áron vyrobil, keď bol Mojžiš na vrchu.

Tieto predmety sa môžu stať modlami, ak sa odvraciame od úprimného spoliehania sa na pravého a živého Boha skrze Ježiša Krista a hľadáme v králičej nôžke, relikvii alebo obrázku nejakú zvláštnu ochranu, požehnanie, vedenie alebo pomoc, o ktorej si myslíme, že by sme ju nemohli získať, keby sme sa jednoducho spoliehali na Boha.

Aká je podstata modiel

Náš poslucháč, ktorý nám poslal túto otázku, má pravdu v tom, že Biblia používa pojem modla len na označenie konkrétneho predmetu z prírody alebo častejšie predmetu vyrobeného ľudskými rukami. Slovo modlárstvo sa nepoužíva na označenie neprimeranej lásky k manželke, pôde alebo peniazom. Preto si myslím, že má pravdu, keď hovorí, že Biblia sa zameriava na predmet vyrobený človekom alebo na niečo v prírode, nielen na silnú túžbu po niekom, alebo niečom.

Práve o tom hovorí druhé prikázanie:
Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia. (Exodus 20,4–5)

Inými slovami, Boh je taký žiarlivý na našu priamu osobnú závislosť od neho a na naše uctievanie jeho samého, že nielenže neuznáva žiadnych iných takzvaných bohov, ale ani modly, ktoré by ho mali predstavovať. Teda nielen falošní bohovia v podobe sôch, ale aj obrazy jeho samého, ku ktorým vzhliadame. Ak sa pýtame, prečo je Boh taký žiarlivý, keď ide o našu priamu osobnú závislosť na ňom a o naše uctievanie jeho samého, čiastočnú odpoveď nachádzame v Žalme 96, 5: "Lebo všetci bohovia národov sú márniví, ale Hospodin stvoril nebesia."

Inými slovami, jedným z problémov tohto modelu je, že je v rozpore s transcendentnou- teda ľudskými zmyslami nevystihnuteľnou povahou Boha Stvoriteľa. Akékoľvek ľudské napodobňovanie Boha vedie k nepochopeniu Božej transcendentnosti. Vzbudzuje to dojem, ak priamo nevedie k tvrdeniu, že Boh je v našej moci – že si ho môžeme vyrezať, namaľovať, vložiť do vrecka, položiť na poličku alebo prevážať v aute.

Preto žalmista hovorí: "Nie! Pán stvoril nebesá." To je dôvod, prečo je to tak. Inými slovami, je úplne ľudskými zmyslami nevystihnuteľný, nepredstaviteľný. Nemôžete ho vyrezať, ani ho vlastniť nejakým spôsobom.
Ďalší dôvod, prečo sa Boh tak dôrazne stavia proti obrazom, či už falošných bohov, alebo znázorňovaniu seba samého, je podľa mňa uvedený v Žalme 115, 4 - 8:

Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 6 majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú, 7 majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hláska nevydajú. 8 Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú.

Inými slovami, napodobňovanie nielenže deformuje Božiu prirodzenosť, ale ničí aj prirodzenosť človeka. Robia z človeka bezduchú a bezmocnú kôpku mäsa. Stávame sa podobnými sochám. Ničota modiel mení človeka na ničotu.

Zámena Božej slávy s napodobneninou

Dostávame sa k otázke nášho poslucháča. Ak takto chápe modly Biblia, potom "dnešné modly sú úplne iné. Predstavujú túžby srdca po peniazoch, sexe, moci a podobne. Ako je to možné? Kedysi boli modlami vyrobené veci, dnes sú to túžby srdca."

Myslím, že to je dobrá a aktuálna otázka. Ako je možné, že sa modly tak veľmi zmenili? V prvom rade by som povedal, že táto zmena v definícii modloslužby je spôsobená tým, že žijeme v západnej kultúre, kde je používanie obrazov na náboženské uctievanie menej bežné ako v iných kultúrach. Preto sa natíska otázka: Má toto učenie o modloslužbe nejaký význam pre nás, ktorí žijeme v kultúre, kde je uctievanie sôch a ich uctievanie menej bežné? Má to vôbec nejaký význam?

Odpoveď je - áno. Nemyslím si, že používanie termínu modlárstvo na označenie lásky k peniazom, sexu alebo moci, ktorá zneucťuje Boha, je nesprávnym používaním tohto termínu, keď si uvedomíme, aká je podľa Biblie skutočná povaha modlárstva.

Uvediem niekoľko novozmluvných textov, ktoré podľa mňa ukazujú, že je v poriadku používať termín modlárstvo tak, ako ho bežne používame dnes.

Po prvé, List Rimanom 1,21-23 hovorí o ľuďoch, ktorí nemajú jasné poznanie evanjelia, ale majú všeobecné zjavenie Boha v poznávaní prírody, ako božieho stvoriteľského diela. Takže takto môžu poznať Boha a sú zodpovední za to, aby ho oslavovali a ďakovali mu. Prečítajme si to:

Pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. 23 Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.

Som presvedčený, že tento text poukazuje na podstatu problému, ktorý sa viditeľne prejavuje ako modlárstvo, a to, že si zamieňame Božiu slávu s jej napodobňovaním. Prvým druhom napodobňovania, ktoré Pavol spomína, je obraz človeka. Nemyslím si, že je nadnesené tvrdiť, že obraz, ktorému najviac hrozí, že nahradí Boha, je obraz, ktorý vidíme v zrkadle. Radi vyvyšujeme samých seba, čo neustále ohrozuje naše vyvyšovanie Boha. Myslím, že takéto vyvyšovanie seba samého sa dá považovať za formu modlárstva.

Chráňťe sa modiel

Vráťme sa k mojej komplexnej definícii modly. Modla je čokoľvek, na čo sa spoliehame a dúfame, že nám poskytne nejaké požehnanie, pomoc alebo vedenie namiesto toho, aby sme sa celým srdcom spoliehali na pravého a živého Boha. Ak po niečom začneme túžiť, milovať to, spoliehať sa na to alebo tomu dôverovať, či už je to vyvyšovanie od ľudí, moc peniaze, sex, úspechy alebo čokoľvek iné, namiesto toho, aby nám sám Boh udelil svoje požehnanie, bol našou najväčšou pomocou, vodcom a najväčším potešením, potom v podstate robíme to, o čom modlárstvo vždy bolo.

Prečítam ešte jeden úryvok z 1 Jn 5,21. Je to úplne posledný verš Jánovho listu:
"Dietky, chráňte sa modiel!"

Prečo Ján končí svoj list práve takto? Ani raz v celej knihe nespomína modly. V celom evanjeliu sa ani raz nezmieňuje o modlách. A predsa z ničoho nič končí vetou, ktorá obsahuje slovo modla, čo zvyčajne znamená sochu niečoho, čím nahrádzame Boha. "Chráňte sa modiel!"

Prečo teda končí svoj list práve takto? Tu je moja odpoveď. V 1. liste Jána 2,15-16 povedal: "Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Lebo všetko, čo je vo svete - žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a prázdna chvála života - nie je z Otca, ale je zo sveta."

Apoštol Ján mal možno na mysli skutočné materiálne predstavy, keď povedal: "Chráňte sa modiel!" Myslím si však, že mal na mysli aj všeobecnejší vážny problém, a to, že všetko vo svete, čo ohrozuje našu lásku k Bohu, je modla. Dávajte si pozor na modly! To znamená: milujte Boha a všetko, čím je pre nás v Kristovi viac, než čokoľvek iné.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345