Loading Player...

Akú legitímnu moc má satan nad týmto svetom? Je to veľmi dôležitá otázka od nášho poslucháča. Píše: "V Matúšovi 4:9 a v Lukášovi 4:6 sa hovorí o tom, že satan má moc na zemi aj na nebi. Klamal, že má moc nad kráľovstvami sveta? Alebo má skutočne nejakú moc? Ak áno, aká je jeho moc a ako to súvisí s Božou zvrchovanosťou nad všetkými vecami?"


Kto vládne tomuto svetu?

Tu, čo diabol povedal Ježišovi pri pokušení na púšti, vytvára otázku, ktorú sme si práve položili:
Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. (Matúš 4, 8-9).

Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu: „Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje.“ Ježiš mu odpovedal: „Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť. (Luk.4:5-8)

Moja prvá odpoveď je, že ak by sa Ježiš klaňal satanovi, samozrejme, že by sa vzdal svojej božskej autority. Prestal by byť Bohom. Ak by sa klaňal diablovi, nebol by Bohom. Diabol by bol Bohom. Satan by mu potom dal celý svet, ale stále by ho ovládal, pretože Ježiš by nebol Bohom. Bol by satanovým poskokom. Toto všetko sa, samozrejme, nestalo a ani nemohlo stať. Satan bol ako zvyčajne hlupák, keď to navrhoval. Vždy hovorí hlúpe a polopravdivé veci.

Moc na základe povolenia

Všimnime si, čo povedal. Satan nemá najvyššiu moc na svete, pretože v Lukášovi 4:6 to priznáva: "Tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo mi bola odovzdaná." Kto mu ju odovzdal? Boh. Boh vo svojej zvrchovanosti považoval za múdre v rámci svojho prekliatia sveta po páde Adama a Evy dať satanovi obrovskú moc v tomto svete.

Ale on nemá nekonečnú moc. Nie sme dualisti. Nemyslíme si, že vo vesmíre súperia o moc Boh a Satan. Boh je Boh, nie satan. Satan nie je Boh. Všetka satanova moc je z Božieho dovolenia. Nemá žiadnu nezávislú moc niečo, čo Boh nedovolí pre svoje nekonečne múdre ciele.
Vieme, že satan dostal povolenie trápiť Jóba. Toto je podobná situácia:
Hospodin odvetil satanovi: „Pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, len nesiahaj na jeho osobu.“ Vtedy satan odišiel spred Hospodina. (Jób 1:12)
Všetky jeho protivenstvá voči Bohu a Božiemu ľudu sú súčasťou Božieho plánu, keď dáva satanovi povolenie vykonávať obrovskú moc v tomto svete.

Skutočný, ale porazený

Napriek tomu je satanova moc v tomto svete obrovská. Čítame:
Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého. (1.Ján 5:19)
Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. (Efez. 2:1-2)
V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. (2.Kor.4:4)
Ježiš tiež hovorí počas svojej poslednej noci:
Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. (Ján 14:30)
Správa, ktorá zaznieva v Novej zmluve, je, že v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní bol zasadený rozhodujúci úder satanovi. Keď satan prichádza k Ježišovi v jeho posledných hodinách, Ježiš hovorí:
Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. (Ján 12:31).
V Jánovi 16:11 sa hovorí: "Vládca tohto sveta je odsúdený."
U Lukáša 22:53 Ježiš hovorí - milujem túto vetu: " Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.“ Ježiš v podstate hovorí: "Táto chvíľa je vo vašej moci. Máte k dispozícii iba jednu hodinu. Ja viem, kedy sa začne. Ja viem, kedy sa skončí. To je vaša hodina. Všetko je to však podľa výsostného dovolenia, že zajtra ráno môžete urobiť svoj podlý čin v Judášovi a pri mne."

Moc kríža

Najdôležitejšia pasáž o satanovej porážke v Kristovom kríži je napísaná v Kol. 2:13-15. Znie takto:
Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil.
To je sladká veta. Celý záznam nášho hriešneho života bol vymazaný. A rozhodujúci druhý verš: „Úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil.“

Takže tým, že Ježiš zomrel za naše hriechy, tým, že pribil záznam o našom dlhu na kríž, odzbrojil vládcov a autority tohto sveta a zvíťazil nad nimi. Odzbrojil ich tým, že pribil náš záznam o hriechu na svoj kríž, pretože satanova moc spočíva v tom, že je veľkým žalobcom.

Ak nemáme nič vo svojom súdnom spise, keď stojíme pred súdom, aby nás obvinil, čo urobí? V tejto súdnej sieni sa stáva bezmocným, pretože záznam o našich dlhoch bol vymazaný. Jeho jediná zbraň proti Božím vyvoleným je mu vytrhnutá z ruky. Už neexistuje žiadny neodpustený hriech. Je nám odpustené. Čo teda bude odsudzovať? Nič.
Boh je vždy väčší, ako si vieme predstaviť
Preto teraz môžeme mať v každom boji s diablom plnú istotu konečného víťazstva. Preto sa v liste Rimanom 8:38-89 píše:
Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Satan bol definitívne porazený.

Jeden priateľ mi raz rozprával o tom, ako sa na vysokej škole spolu s niekoľkými ďalšími športovcami obrátil. Je to veľký, zavalitý typ futbalistu. K viere ho priviedla staršia drobná žena. Usporadúvala vo svojom dome biblické stretnutia pre týchto futbalistov, ktorí boli dvakrát väčší ako ona. Ako svoju metódu učeníctva presadzovala, aby každý z nich po svojom obrátení stokrát týždenne povedal: "Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete" (1. Ján 4:4). Pomyslel som si: "Páni, to je múdry spôsob, ako začať kresťanský život, pretože je to naozaj pravda." Je to naozaj pravda.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345