Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Hospodin kraľuje

Žalm 97:1 Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.

Na prvý pohľad považujeme tento verš za základnú pravdu, ktorú vieroučne vyznáva väčšina kresťanov. Aj keď je táto informácia tak samozrejmá, málokto o nej hlbšie premýšľa. Často sa stretávame s argumentmi neveriacich typu: „Keď je Boh tak mocný, prečo je na svete toľko zla?“ Snáď všetci sme sa stretli so situáciou, kedy ľudia Boha preklínajú. Zo skúsenosti vieme, že Hospodinovo kraľovanie a Božia zvrchovaná moc vo svete mnoho nadšenia nevzbudzuje. Písmo hovorí o protivníkoch a nepriateľoch, ktorých Boh zničí svojim spravodlivým súdom. Neveriacemu človeku je Božia existencia prinajmenšom nepríjemná. Niekedy je Božie kraľovanie nepríjemné aj veriacim ľuďom. Žalmista im však nehovorí: „Hospodin kraľuje, zatni zuby a podriaď sa“, ale hovorí: „jasaj a raduj sa celá zem!“, aby aj ostatní videli, že Boh dáva človeku pokoj do srdca. Žalm 97 je práve o tom. Text si rozdelíme na tri časti. Každá z nich zdôrazňuje jeden dôvod k radosti a chvále.

1. Hospodin kraľuje!

Žalm 97:1-6  Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.  2 Vôkol neho oblaky a mrákavy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.  3 Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.  4 Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.  5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, pred Pánom celej zeme.  6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy.

Z textu vidíme, že Božia vláda nie je obmedzená len na určité územie Izraela, ale hovorí o vzdialených a odľahlých miestach. Medzi riadkami môžme vyčítať prorocký hlas o tom, že sa evanjelium bude šíriť všetkými smermi. Inak by sa nemohli národy radovať a jasať. To, že všetky národy budú poznať Božiu spravodlivosť a slávu, neznamená, že sa všetci ochotne podriadia Kristovej vláde. Ateisti a materialisti odmietajú uznať exitenciu Boha. Humanisti idú tak ďaleko so svojim tvrdením, že keby existoval všemohúci Boh, bol by sám zdrojom zla. Podobné rúhanie  a úmyslene deformované predstavy o Božích vlastnostiach sú častým zdrojom inšpriácie umelcov a autorov mnohých bestselerov, hudobných tvorcov, filmových scenárov a divadelných predstavení. Ich nenávisť voči Bohu svet odmeňuje obdivom za ich avantgardný spôsob umeleckého prejavu. Ale aj keby sa Božím nepriateľom podarilo všemohúceho odstániť zo scény všetkého diania, svet by bez Božieho pôsobenia nebol o nič lepší, ale naopak. Boží nepriatelia prežívajú Božie požehnanie napriek svojmu postoju. Pripomeňme si, že to bol práve Pán Ježiš, kto zaujal postoj k problému bezmocných ľudí, ktorí trpeli v rukách tyranov:

Matúš  5:44-45  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Kto skladá nádej v Bohu, nájde aj v najťažších skúškach nádej , že Boh svojim spôsobom uvedie všetko do rovnováhy. Kedykoľvek sa v našom živote objaví závažná aj menej závažná udalosť, uvádzame svoju vieru do praxe, inak prepadneme pochmúrnym myšlienkam, depresii a hnevu.  Je možné, že práve v tejto chvíli prežívate ťažkú životnú skúšku. Nech nasledujúce verše sú vám posilou:

Rímskym  8:28-30   Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.  29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.  30 A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Pred Božou svätosťou sa roztopia hory, zmiznú staroveké pamätihodnosti, pred Božím majestátom nie je úniku, ani všetky úkryty sveta neukryjú hriešnika. Majme pre Hospodinom náležitú bázeň, majme sa na pozore, aby sme s pokorou a úctou vzývali pravého Boha, pretože je napísané:

2. Boh kraľuje: modlári budú zahanbení, jeho ľud sa bude radovať.

Pozrime sa na dve roviny tejto skutočnosti.

Žalm 97:7-9   7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.  8 Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, nad tvojimi súdmi.  9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

A. Boh kraľuje, modlári budú zahanbení.

Skutočnosťou je, že každý, kto nie je podriadený zvrchovanému Bohu, slúži modlám a silám zla. Modly sú nie len človekom vyrobené symboly, ktorým sa ľudia klaňajú, ale čokoľvek, čo odvádza človeka od Boha. Modlou sa môže stať človek sám sebe. Modlou môžu byť peniaze, politická moc, šport, dokonca rodina. Pre naše poučenie je v Písme napísané:

Lukáš 16:13  Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone."

B. Boh kraľuje. Jeho ľud sa bude radovať.

Citované verše sa netýkajú len Starej zmluvy a množstva víťazstiev, ktoré Boh doprial izraelskému ľudu. Boží zvrchovaný plán sa dovŕši skrze Novú zmluvu a druhým príchodom Pána Ježiša Krista. To je radostná novina, ktorá dáva istotu a nádej, že žiadna neprávosť nezostane bez spravodlivého súdu. To je dobrá novina pre celý svet:

Žalm 96:10-13  hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.  11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,  12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa  13 pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.

3.  Boh kraľuje: spravodliví budú milovať Hospodina, nenávidieť zlo a radovať sa.

Žalm 97:10 - 12  Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.  11 Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.  12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno. 

A. Prikázanie: majte v nenávisti zlo.

Prečo by sme mali byť zaskočení tým, že náš Boh vyzýva, aby sme niečo nenávideli? Prečo tento logický príkaz môže v človeku vyvolať vzdor a pobúrenie? Či je možné jedným dychom vyznávať, že milujeme Pána Ježiša a pritom ďalej konať zlo ? Ten, kto poznal Krista ako svojho spasiteľa, bude stale viac nenávidieť hriech – predovšetkým ten svoj. Pokiaľ nebudeme svoj hriech vedome potláčať, potom naša láska ku spasiteľovi nie je opravdová.

B. Požehnanie je zasľubené tým, ktorí nenávidia zlo a milujú pravdu. Hospodin je zdrojom pokoja a radosti pretože vieme, že on stráži duše svojich verných, vytrhuje ich z ruky nepriateľov. Nepriateľ nás môže zosmiešňovať, ponižovať a trápiť, môže dokonca zabiť aj naše telo, ale nemôže nás odlúčiť od nekonečnej Božej lásky.

Rímskym  8:35-39   Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?  36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie."  37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.  38 A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Opravdová zbožnosť nie je ohrozená prítomnosťou zla, ani podmienená vonkajšími okolnosťami , v ktorých sa nachádzame, ale vnútorným postojom srdca. Hospodinova svätosť by mala usmerňovať každú našu reakciu a postoj tak, aby sme v pokore, oddanosti a s dôverou prijímali Boží zámer s nami, či už ide o požehnanie alebo skúšku. Vždy majte na mysli, čím musel prejsť Boží Syn, aby nám vydobyl spasenie.

Rímskym  8:18  A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

Pokiaľ veríš, že Boh je zvrchovaný vládca nie len nad celým vesmírom,  ale aj tvojho života, raduj sa a chváľ Pána za jeho prozreteľnosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345