Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Boh je veľký a milosrdný

V roku 2007 vydal britský žurnalista a ateista Christhopher Hitchens knižku s názvom Boh nie je veľký: Ako náboženská viera otrávila všetko. Kniha sa veľmi rýchle dostala na predné miesto New York Times rebríčka najčítanejších kníh. Hitchens napísal, že „organizované náboženstvo je príčinou násilia, netolerancie, stojí na strane rasizmu, ľudskej stádovitosti, pokrytectva, ignorácie, neumožňuje klásť človeku otázky slobodne, utláča ženy a deti, vnucuje nám výčitky svedomia, atď. “ Kresťanskí kazatelia môžu s autorovou kritikou v mnohých ohľadoch súhlasiť. Dokonca môžu dodať, že organizované náboženstvá sú Satanovým účinným nástrojom, ktorý odvádza mnohých od poznania, kto Boh skutočne je. Na druhej strane môžeme povedať, že sa Hitchens mýli. Jeho najväčší životný omyl spočíva v tom, že Boh je bezvýznamný. Tento postoj bude autora a jemu podobných mysliteľov sprevádzať celý život ale aj celú večnosť. Z podobných postojov vidíme nie len aroganciu, ale aj iracionálne presvedčenie, že všetko, čo nás obklopuje vzniklo samo o sebe, bez príčiny a len tak náhodou. Hitchens sa najviac mýli v tom, že zamieňa jediného pravého Boha za množstvo ľudských predstáv falošných bohov a najrôznejších náboženských systémov. Preto je dôležité, aby sme zvážili informácie o pravom Bohu a neplytvali energiou uvažovaním o najrôznejších filozofiách sveta. Najprv si prečítajme dnešný sprievodný text:

Žalm 113  ALELUJA. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.  2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.  3 Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.  4 Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.  5 Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,  6 a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi?  7 Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára  8 a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.  9 Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.  

Mnoho problémov, ktoré v kresťanskom svete aj živote prežívame vyplývajú zo skutočnosti, že Božiu veľkosť a veľkoleposť dostatočnej nedoceňujeme. Preto je dôležité , aby naše predstavy o veľkosti Boha boli uvedené na správne miesto. Keby sme totiž Boha poznávali skrze Písmo, mali by sme pred ním náležitú bázeň. Pristupovali by sme k nemu s omnoho väčšou úctou a chvením. Uvedomili by sme si aký je Boh mocný a my slabí.  On je svätý, my sme hriešni. On vie a pozná všetko, naše znalosti, poznanie a chápanie je obmedzené. On je večný a nesmrteľný, my sme obmedzení časom, sme zraniteľní a smrteľní, môžeme sa stať obeťami nešťastia a choroby. Našťastie nám Žalm 113 taktiež ukazuje druhú stranu Božej tváre.

1.      Pre pravého Boha nie je nič neprekonateľné a nikto pre neho nie je bezvýznamný. Hlavnou myšlienkou tohto úžasného Žalmu je, že by sme mali vždy vzdávať chválu Bohu, pretože je významný a vľúdny ku každému bezmocnému človeku, ktorý k nemu volá.

2.     Ako Boží služobníci máme Boha chváliť ustavične:

Žalm 113 môžeme rozdeliť na dve hlavné časti. V prvej časti sme vyzvaní, aby sme Boha chválili a v druhej časti máme poznať aký je dôvod našej chvály. Zo tohto Žalmu môžeme prijať niekoľko poučení:

A.    Každý z nás by mal vedieť, že sme stvorení preto, aby sme vzdávali Bohu česť a slávu. Tomu, kto si uvedomí, čo pre nás Boh vykonal, milosrdenstvo, ktoré nám preukázal a múdrosť, s ktorou všetko riadi, nám poskytujú veľa dôvodov prečo a ako vyjadrovať chválu a vďakyvzdanie. To neznamená, že budeme všade chodiť so slovami  „chvála Pánu“, ale že budeme jednať podľa toho, čo sme o Bohu poznali z Písma a aký vplyv na nás toto poznanie má. Niektoré okamihy chvál prichádzajú celkom prirodzene a bez plánovania, iné musíme však vedome pestovať. Učme sa tejto zručnosti!

B.    Boha môžu chváliť len jeho služobníci. Boží služobníci, Boží ľud, sú všetci, ktorí boli vykúpení krvou Pána Ježiša Krista. Každý, kto poznal Spasiteľa Ježiša Krista a prijal ho ako svojho Pána, stal sa Božím služobníkom. A to nie sú iba slová, ktoré vyznávame ústami, ale životná premena, znovuzrodenie, úplná poddanosť a poslušnosť.

C.    Objektom našich chvál je Boh sám. Hlavnou náplňou  obecenstva s Bohom je, že vzdávame česť a chválu Božiemu menu. Písmo nám hovorí niekoľko dôležitých skutočností o Božích atribútoch. Po prvé, Boh je osobnosť, nie len duchovná myšlienka. Po druhé, Boh je preexistentný teda večný, čo znamená, že Boh tu bol od vekov a bude na veky, nemá začiatok ani koniec, nikto a nič nepôsobil, aby bol.  Po tretie, Boh je svojbytný – nepotrebuje anjelov, ľudské bytosti ani nikoho iného. Nikto a nič mu nemôže dať či pridať, čo by mu chýbalo alebo čo by nemal. Po ďalšie, Boh je nemenný- nikto nemôže zmeniť jeho vôľu a zámer. Preto mu môžeme naplno dôverovať.

Naším cieľom by malo byť, aby Božie meno bolo známe celému svetu. Je našou povinnosťou a zodpovednosťou, aby sme Boha chválili v našich rodinách, zdieľali vieru s deťmi a vnukmi, aby sa naše spoločné chvály niesli k nebesiam neustále. Žalmista píše, prečo máme Boha chváliť dňom aj nocou. Pretože:

D.    Boh je veľkorysý a milosrdný, a za to mu patrí úcta a chvála.  Nikto nie je ako On. Jeho milosrdenstvo a láska ku strateným ide ruka v ruke s trpezlivosťou a spravodlivosťou voči zatrpknutým. Nikto z nás ho nevidel, nikto z nás nemôže prísť do jeho prítomnosti, aby nám o ňom  rozprával:

Izaiáš 40:25-26   "Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?" - vraví Svätý.  26 Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna.

Kto z nás si dokáže predstaviť všetky galaxie vesmiru? Boh más spočítané všetky hviezdy. Žalmista hovorí, že Boh je nad všetkým, panuje nad národmi aj nebom, preto je dôležité, aby sme si nepredstavovali žiadnych falošných bohov, idoly alebo náhradné náboženské systémy:

Deuteronomium  4:15-19  A vy si - pri svojich dušiach - dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nijakú postavu, keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe,  16 aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy,  17 obraz nejakého zvieraťa na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom,  18 obraz niečoho, čo sa plazí po zemi, obraz ryby, čo je vo vode pod zemou;  19 a keď zdvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neuctievaj to, čo Pán, tvoj Boh, stvoril na osoh všetkým národom, ktoré sú pod nebom.

To, že Boh sídli vysoko je dôkazom jeho výnimočnosti. On kraľuje celému stvoreniu. Boh od nás nie je nikdy ďaleko. Vládne nie len na zemi, ale aj na nebi. Sídli mimo nás, ale svojou mocou riadi a udržuje každý atom. Nič sa nestane, nič sa nezmení bez Božieho dovolenia. Keby bol Boh len všemohúci, so strachom by sme sa pred ním triasli a nemali by sme odvahu k nemu pozdvihnúť svoj zrak. Slová žalmistu nás uisťujú, že:

Boh je milosrdný. Boh vo svojej veľkosti nezabúda na najslabších a najúbohejších. On je darcom aj udržovateľom života. Každý deň nám preukazuje milosrdenstvo skrze svoju trpezlivosť a veľkorysosť. Pomáha tým, ktorí k nemu volajú. Aj keď sami sebe nedôverujeme a myslíme si , že patríme k tým posledným, Boh  na nás vo svojej starostlivosti a láskavosti nezabúda. Ako málo si uvedomujeme a ďakujeme za každý nový deň, za každé požehnanie, ktoré nám deň čo deň daruje. Je to On, kto nás pozdvihuje z duchovnej biedy a chudoby, kto nám odpúšťa naše hriechy, omyly a slabosti. Z Písma poznáme desiatky zlomených a skrúšených ľudí, ktorých Boh v ich trápení pozdvihol a veľa mocných a slávnych, ktorých ponížil. On sám skrze svojho Syna ukázal, že nikto z nás sa sám nezachráni, že všetci potrebujeme odpustenie, zmierenie a spasenie. Boh väčšinou nenalieha na tých, ktorí sú samospravodliví, ktorí spoliehajú na svoje schopnosti a sily. Pretože Boh je neobyčajný, môže vo svojej zvrchovanosti pripraviť životné okolnosti tak, že zmení život aj najzatrpknutejšieho človeka. Boh je nekonečne veľký a skrze úžasné dielo celého stvorenstva, nemá nikto výhovorku, že Boha nemohol poznať:

list Rímskym 1:18-25  Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.  19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.  20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.  21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.  22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.  23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.  24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá  25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

Kto v stvorením nevidí ruku Stvoriteľa, je bez výhovorky. Nikto na svete nie je ako náš Boh a Pán. Nikto nebol, nie je a nebude dôležitejší, mocnejší a milosrdnejší k bezmocným, chudobným a chorým. Veľkoleposť Božej existencie spočíva predovšetkým v tom, že pre záchranu hriešnikouv vydal svojho jediného Syna, ktorý niesol trest smrti za nás. Prijal poslušne poslanie od Otca, ktoré ho priviedlo až na kríž, kde prelial svoju krv za nás hriešnikov. Najväčší dôvod na ustavičné vzdávanie chvál nášmu Bohu je, že skrze Ježiša Krista sme zmierení s Bohom.

list  Rímskym  5:1-2 A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.  2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345