Rádio LOGOS na Facebook-u

Život kresťana

Prečo cirkev ?

list Efezským 2:19-22   Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.  20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.  21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,  22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.  

Hlavnou myšlienkou Pavlovho vyučovania je, že svätý chrám sú spoluobčania Božej rodiny. Pavol kladie dôraz na naše správne chápanie toho, čo miestna cirkev je, aby sme boli motivovaní ku vzťahu zodpovedajúcemu spolupatričnosti s Božou rodinou. Skrze duchovné znovuzrodenie v Kristu sme sa stali duchovnými občanmi Božieho kráľovstva. Získali sme určité privilégia, povinnosti a žijeme pod Jeho zákonmi. Ako členovia nebeského kráľovstva svetla sme odlišní od občanov pozemského kráľovstva tmy. Pán nebeského kráľovstva do nás vyžaduje úplnú oddanosť a vernosť. Všetci máme v Ježišovi Kristovi pred Bohom rovnocenné postavenie. A preto, že cirkev je súčasťou Jeho kráľovstva, musí každý z nás vedieť, komu patrí a komu slúži. Pavol poukazuje na nasledujúcu skutočnosť: Židia a pohania, ktorí si boli vzájomne odcudzení a odlúčení, sú teraz spoluobčania Kristovho kráľovstva. To znamená, že v Božom ľude boli prekonané všetky rasové, etnické a kultúrne rozdiely. Peter pre nás zhrnul všetko nasledovne:

 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.  10 Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. 1 Peter 2:9-10   

Peter nás ďalej vyzýva:

Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.  12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. 1 Peter 2:11-12a

Ale preto, že jedna analógia zvyčajne nestačí, Pavol pridáva ďalšiu:

Preto,  že si súčasťou Božieho domu, mal by si byť aj súčasťou miestnej cirkvi.  

V Pavlovej dobe byť súčasťou rodiny znamenalo mať útočisko, ochranu a osobnú identitu. Pavol myšlienku Božej rodiny rozširuje o príslušnosť k Božiemu kráľovstvu alebo národu. Byť občanom kráľovstva je veľké privilégium, ale vo všetkej veľkosti, ostáva neosobné. Každý národ a každá zem má milióny občanov. Až keď je niekto súčasťou určitej domácnosti, poznáva, že ide výhradne o osobné a intímne vzťahy. Pocit spolupatričnosti je omnoho silnejší v rodine, ako vo formálnej národnostnej príslušnosti. Pavol hovorí: prv ste neboli súčasťou, ale teraz ste súčasťou Božieho domu. Teraz ste jedna rodina. Byť súčasťou rodiny je potešenie a privilégium. Keď spolu hovoríte o tom, čo je pre rodinu najdôležitejšie – pokiaľ sú to Božie záležitosti- iste vám duchovná jednomyseľnosť pôsobí radosť. Keď Božia rodina vyjadruje svoje chvály Bohu a vďačnosť jeden za druhého, cítite dvojnásobnú radosť a spolupatričnosť. Keď sa máte spolu zísť ku spoločnej hostine, nemôžete sa dočkať a radi sa pripojíte. Vaša oddanosť rodine je stála, pretože ste jej súčasťou. Vidíte, aký je rozdiel medzi obyčajným navštevovaním zboru a začlenením sa do  Božej rodiny? Súčasťou duchovnej rodiny sa jedinec stane na základe dobrovoľného osobného rozhodnutia, keď zloží duchovný sľub.  A Pavol ide ešte o krok ďalej:

Osobná oddanosť a záväzok voči miestnemu zboru je nutnosť, pretože ide o stavbu. Neide o stavebný materiál pre hociakú budovu, ale o chrám, kde prebýva Boh nadprirodzeným spôsobom. Boh je všadeprítomný, preto je Jeho prítomnosť medzi nami o to vzácnejšia.

1.     Základy, stavba a funkcie nového chrámu. Nová zmluva niekedy hovorí o jednotlivcoch ako stavebných kameňoch Božieho chrámu, kde prebýva Duch svätý. Pavol má na mysli všetkých svätých v danej lokalite. Božiemu ľudu hovorí: 1. list Korintským 6:19-20  A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?  20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Pamätajme si, že Pavol hovorí o cirkvi ako ľude, nie o skutočnej chrámovej budove. Cirkev alebo zbor, ktorý zľahčuje alebo popiera význam Kristovho Božstva, Jeho obete za naše hriechy, nie je pravou cirkvou Kristovou. Spoločenstvo, ktoré spochybňuje autoritu Písma, pochybuje o jedinečnosti a pravdivosti Písma, nestojí na pevných základoch a v skutočnosti nás odvádza od jedinej Pravdy:

A.    Boh postavil cirkev na pravde Novej Zmluvy a Kristus je stredobodom všetkého:

list Efezským 2:20  Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.

Oni všetci videli vzkrieseného Pána a On ich pri vzniku cirkvi poveril zvláštnym úkolom. Proroci, ktorých má na mysli, sú novozmluvní proroci rannej cirkvi. Predtým, ako bol kánon Novej zmluvy uzatvorený, mali proroci zjavenie priamo od Boha. Budovali cirkev a povzbudzovali vznikajúce zbory a spoločenstvá. Pavol zdôrazňuje, že cirkev bola založená na pravde, ktorú môžeme nájsť v Písme a tou je svedectvo o Ježišovi Kristovi. Chrám je teda budovaný a postavený na tom, čo bolo zjavené v Kristovi, spolu s apoštolmi a prorokmi, ktorí podrobne rozvinuli a vysvetlili tajomstvo, ktoré im bolo zjavené Duchom svätým. Bolo to zcela nové tajomstvo, ktoré nebolo do tej doby ľuďom odhalené:

Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo.  5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom:  6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.  7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.  8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo  9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,  10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,  11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.  12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. list Efezským 3:4-12  

B.    Budovanie cirkvi: Už sme si povedali, že Boh používa jednotlivých veriacich ako stavebné kamene. Celú stavbu buduje a spojuje v jedno dielo.  Všetko závisí na jednote s ním:

V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,  22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

 list Efezským 2:21 - 22

Pavlova metafora sa najskôr odvoláva na cirkev ako kamene chrámovej stavby, ktoré tvoria jeden celok. 

Ale preto, že stavebné kamene sú neživé, ide o nedokonalý obraz. Preto používa oživenú analógiu-živý chrám, duchovný príbytok, církev ako živé kamene.

1 Peter 2:4-5  Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny,  5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

Pri stavbe Šalamúnovho chrámu boli stavebné kamene ťažené a opracovávané na mieste, mimo stavby samotnej. Až potom boli dovezené na stavbu a presne umiestnené na svoje miesto:

1 kniha Kráľov 6:7  Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali.

To je obraz toho, ako nás Pán spája dohromady, aby každý jednotlivý stavebný kameň bol neoddeliteľnou súčasťou celej stavby. Jednotlivé kamene nemajú sami o sebe cenu, ale keď sa spoja dohromady, celá stavba sa stane krásnym a účelným miestom, kde môže byť Boh uctievaný a chválený. Veriaci sa zhromažďujú v Jeho mene z mnohých dôvodov: list Kolosským 2:2-3  aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista,  3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Iba blízky a láskyplný vzťah medzi jednotlivcami Božieho ľudu môže byť použitý pre Boží účel a slávu. Aby sa to mohlo stať skutočnosťou, je treba obrusovať ostré hrany a to môže byť bolestivý proces. Často sú to práve konfliktné vzťahy v zbore, ktoré nás učia, ako sa potrebujeme zmeniť a rásť. A pokiaľ týmto procesom prejdeme, bude to len k nášmu úžitku, ale i k úžitku a jednote celej cirkvi ako je napísané v liste Efezským 2:22  …v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Na záver sa pozrime na to, čo znamená byť súčasťou cirkvi. J. Harris popisuje postavenie veriacich v siedmich bodoch. Zameriame sa len na to najdôležitejšie:

1. Staneš sa členom cirkvi

Oficiálne vstúpiš do zboru preto, aby kazateľ a ostatní vedeli, že si súčasťou spoločenstva a môžu s tebou počítať.

2. Miestny zbor bude na prvom mieste.

Celý tvoj život je založený na prioritách, takže ostatné záležitosti nebudú prednejšie.

3. Snaž sa, aby sa pastorova práca a služba v miestnom zbore stala potešením

Poslúchajte tých, ktorí vás vedú a buďte poddajní. Oni bdejú nad vašimi životami ako tí, ktorí budú musieť zložiť účty. Nech to môžu robiť s radosťou a nie nariekaním. Modlite sa za kazateľa a vyhýbajte sa ohováraniu voči nemu. Namiesto kritizovania mu žehnajte a celej jeho rodine.

4. Nájdi si spôsob, ako vo svojom zbore slúžiť

Harris hovorí, že služba je najrýchleší spôsob ako získať pocit – toto je môj zbor. Nečakaj, až budeš požiadaný o službu, hľadaj sám cestu a spôsob ako a kde môžeš slúžiť.

5. Dávaj a prispievaj finančne na zborovú prácu

Preto, že miestny zbor je miesto, kde duchovne získavaš, je to prvé miesto, kde by si mal časovo a finančne investovať.

6. Naviaž kontakty s ostatnými ľuďmi

Žiť vo zborovom spoločenstve znamená poznať niektorých členov lepšie než ako tomu býva zvykom v nedeľu ráno. 

7. Zdieľaj svoje nadšenie pre Božie veci s ostatnými

Harris cituje Johna Stotta: “Keď je cirkev prostriedkom Božieho cieľa ako vidíme z histórie a evanjelia, musí byť miestny zbor cieľom a stredom pozornosti nášho života. Ako môžeme brať na ľahkú váhu to, čo Boh berie tak vážne? Ako si môžeme dovoliť odsunúť zborový život niekam na okraj naších záujmov, keď má byť stredom nášho záujmu? Keď vnímaš svoj zbor ako časť Božieho kráľovstva, ako jeho dom, chrám, kde prebýva On, mal by si byť motivovaný k záujmu o zborové dianie. Kristus miloval cirkev tak, že za ňu položil svoj život.”

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345