Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. december - Tri vianočné dary

Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. (1.Ján 3:7-8)

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. (1.Ján 2:1-2)

Uvažujte so mnou o tejto pozoruhodnej situácii. Ak Boží Syn prišiel, aby nám pomohol prestať hrešiť - aby zničil diablove diela - a ak prišiel aj zomrieť, aby sme v prípade, že zhrešíme, dostali zmierenie, odstránenie Božieho hnevu, čo z toho vyplýva pre náš život?

Tri veci. A tie sú úžasné. Dávam vám ich v krátkosti ako vianočný darček.

Dar č. 1. Jasný cieľ života

Znamená to, že máte jasný zmysel života. V negatívnom zmysle je to jednoducho toto: nehrešiť - nerobiť to, čo zneucťuje Boha. "Toto vám píšem, aby ste nehrešili" (1.Ján 2:1). "Boží Syn sa zjavil preto, aby zničil skutky diabla" (1.Ján 3:8).

Ak sa pýtate: "Môžeš nám to povedať pozitívne, a nie negatívne?", odpoveď znie: Áno, všetko je to zhrnuté v liste 1. Ján 3:23. Je to skvelé zhrnutie toho, čo vyžaduje celý Jánov list. Všimnite si jednotné číslo "prikázanie":

„A toto je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.“

 Tieto dve veci sú pre Jána tak úzko spojené, že ich nazýva jedným prikázaním: veriť Ježišovi a milovať druhých. To je náš cieľ. To je súhrn kresťanského života. Veriť Ježišovi, milovať ľudí tak, ako nás to učil Ježiš a jeho apoštoli. Veriť Ježišovi, milovať ľudí. To je prvý dar: mať zmysel života.

Dar č.2: Nádej, že naše zlyhania budú odpustené.

Druhý dôsledok dvojnásobnej pravdy, že Kristus prišiel zničiť naše hriechy a odpustiť nám hriechy, je tento: Pokrok v prekonávaní hriechu dosiahneme vtedy, keď máme nádej, že naše zlyhania budú odpustené. Ak nemáte nádej, že Boh odpustí vaše zlyhania, keď začnete bojovať s hriechom, vzdáte sa.

Mnohí z vás v novom roku uvažujú o nejakých zmenách, pretože ste upadli do hriešnych zvykov a chcete z nich vystúpiť. Chcete nejaké nové návyky stravovania. Nové spôsoby zábavy. Nové spôsoby dávania. Nové spôsoby vzťahov s manželským partnerom. Nové spôsoby rodinnej pobožnosti. Nové spôsoby spánku a odpočinku. Nové vzory odvahy pri svedectve. Ale bojujete a premýšľate, či to má zmysel. Nuž, tu je váš druhý vianočný darček: Kristus neprišiel len zničiť diablove diela - naše hriechy - ale prišiel aj preto, aby sa nás zastal kvôli neúspechom v našom boji s hriechom.

Preto vás prosím, nech vám skutočnosť, že neúspech nebude trvať navždy, dodá nádej bojovať. Ale pozor! Ak zmeníte Božiu milosť na licenciu a poviete: "No, ak môžem zlyhať a nevadí to, tak načo sa namáhať v boji proti hriechu?" Ak to poviete a myslíte to vážne a budete podľa toho konať, pravdepodobne nie ste znovuzrodení a mali by ste sa triasť.

Ale dúfam, že to nie je situácia, v ktorej sa nachádza väčšina z vás. Väčšina z vás chce bojovať s hriešnymi zvykmi vo svojom živote. A Boh vám hovorí toto: Nech Kristovo prikrytie vášho zlyhania dáva nádej pre boj. "Toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale keby ste zhrešili, máte obhajcu, Ježiša Krista."

Dar č. 3. Kristus nám pomôže

Napokon tretí dôsledok dvojitej pravdy, že Kristus prišiel, aby zničil naše hriechy a odpustil nám ich, je tento: Kristus nám v našom boji skutočne pomôže. On vám naozaj pomôže. Je na vašej strane. Neprišiel zničiť hriech preto, že hriech je zábava. Prišiel zničiť hriech, pretože hriech je smrteľný. Je to klamné dielo diabla a zničí nás, ak s ním nebudeme bojovať. Prišiel nám pomôcť, nie ublížiť.

Takže tu je váš tretí vianočný darček: Kristus vám pomôže zvíťaziť nad hriechom. V 1. Jánovom liste 4:4 sa píše: "Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete." Ježiš je živý, Ježiš je všemohúci, Ježiš žije v nás skrze vieru. A Ježiš je za nás, nie proti nám. V novom roku vám pomôže v boji s hriechom. Dôverujte mu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345