Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. september - Úžasná výsada

Boh povedal Mojžišovi: "SOM, KTORÝ SOM." (2.Moj. 3:14-ROH)

Jedným z dôsledkov tohto veľkolepého mena „SOM, KTORÝ SOM“, je, že tento nekonečný, absolútny, na nikom a na ničom nezávislý Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi.

V Jánovi 8:56-58 Ježiš odpovedá na kritiku židovských vodcov. Hovorí: „Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa.“ Židia mu povedali: „Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, JA SOM!“

Mohol Ježiš vysloviť vznešenejšie slová? Keď povedal: "Skôr ako bol Abrahám, JA SOM," vzal na seba celý majestát Božieho mena, zabalil ju do pokory služobníka, ponúkol sa, že vezme na seba všetku našu vzburu a vytvorí pre nás cestu, aby sme bez obáv mohli vidieť slávu  nekonečného, absolútneho a všemocného Boha. V Ježišovi Kristovi máme my, ktorí sme sa narodili z Boha, výsadu poznať Jahveho ako svojho Otca - SOM, KTORÝ SOM – svojho Boha,

  • ktorý existuje
  • ktorého osobnosť a moc patrí výlučne jemu samému
  • ktorý sa nikdy nemení
  • od ktorého pochádza všetka moc a dianie vo vesmíre
  • a ktorému má všetko stvorenie podriadiť svoj život.

„V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.“ (Žalm 9:10).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345