Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. august - Odpustené vďaka Ježišovi

Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. (Žalm 25:11)

Boh sa neradí s nikým, aby vedel, čo je správne. Jeho vlastná autorita je najvyššou hodnotou vo vesmíre. Preto pre Boha robiť to, čo je správne, znamená konať to, čo je v súlade s touto najvyššou hodnotou. Boh má nekonečnú radosť zo svojej spravodlivosti, čo je najvyššia hodnota, totiž hodnota svojej vlastnej dokonalosti. Ak by konal v rozpore s touto večnou radosťou zo svojej dokonalosti, bol by nespravodlivý - bol by modloslužobníkom.

Je možné, že by taký spravodlivý Boh mohol niekedy upriamiť svoju priazeň na hriešnikov, ako sme my, ktorí sme opovrhli jeho dokonalosťou? Práve zázrak evanjelia spočíva v tom, že v jeho božskej spravodlivosti spočíva základ našej spásy. Nekonečná úcta, ktorú má Otec k Synovi, umožňuje, aby som ja, skazený hriešnik, bol milovaný a prijatý v Synovi, pretože svojou smrťou potvrdil hodnotu a slávu svojho Otca.

Vďaka Kristovi sa môžeme s novým zmýšľaním modliť modlitbu žalmistu: „Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká.“ (Žalm 25:11). Nové zmýšľanie spočíva v tom, že vďaka Kristovi namiesto toho, aby sme sa modlili len: "Pre svoje meno, odpusť mi moju vinu," teraz sa môžeme modliť: "Pre Ježišovo meno, Bože, odpusť mi moju vinu."

V 1. liste Jána 2:12 sa píše: „Píšem vám, dieťatká, lebo pre jeho – (Ježišovo) - meno sú vám odpustené hriechy.“ Ježiš odčinil hriechy a potvrdil Otcovu spravodlivosť, takže naše "hriechy sú odpustené pre jeho meno". Boh je spravodlivý. Nezametá hriech pod koberec. Ak je hriešnik oslobodený, musí niekto zomrieť, aby ospravedlnil nekonečnú hodnotu Božej slávy, ktorú hriešnik pošpinil. Práve to urobil Kristus. Preto povedať "pre tvoje meno, Hospodin" a "pre Ježišovo meno" je to isté. A práve preto sa s dôverou môžeme modliť za odpustenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345