Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. august - Potôčik a oceán

Naveky sláva Hospodinovi! Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel! Keď pozrie na zem, chveje sa; dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň! Budem sa radovať v Hospodinovi.(Žalm 104:31-34)

Boh sa raduje z diel svojho stvorenia, pretože poukazujú ďalej než na seba. Poukazujú na samotného Boha. Boh chce, aby sme boli užasnutí dielom jeho stvorenia. Ale nie kvôli nemu samému. Chce, aby sme sa my pozerali na jeho stvorenie a hovorili si: „Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa: Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Žalm 8:3) Ak samotné dielo jeho prstov (len jeho prstov!) je také plné múdrosti a moci, vznešenosti, majestátu a krásy, aký musí byť tento Boh sám osebe!

Teraz vidíme len okraje jeho slávy, akoby videné cez matné sklo. Aké to bude, keď uvidíme slávu samotného Stvoriteľa, nielen jeho stvoriteľského diela! Miliardy galaxií neuspokoja ľudskú dušu. Boh a iba Boh je uspokojením duše človeka.

Jonathan Edwards to vyjadril takto:

Radosť z Boha je jediným šťastím, ktoré môže uspokojiť našu dušu. Prebývať v nebi, naplno sa tešiť z Boha, je nekonečne lepšie ako najpríjemnejšie bývanie tu na zemi. Všetko tu je iba tieňom, ale podstatou je Boh. Teraz vidíme iba rozptýlené lúče svetla, ale Boh je slnko. Teraz vidíme len potôčiky, ale Boh je oceán.

Preto sa Žalm 104 končí vo veršoch 31-34 oslavou samotného Boha. "Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem... Budem sa radovať v Hospodinovi." Nebudú to moria ani nádherné hory, ani kaňony, ani vodopády, ani oblaky, ani veľké galaxie, ktoré naplnia naše srdcia až do krajnosti  úžasom, aby  naplnili naše ústa večnou chválou. Bude to sám Boh.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345