Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. jún - Milosť je odpustenie a moc

Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.

(1.Kor.15:10)

Milosť nie je len odpustenie, keď sme zhrešili. Milosť je Boží dar a zmocnenie, ktoré nám dáva silu nehrešiť. Milosť je zmocnenie, nielen odpustenie.

Jasne to vidno napríklad v 1. Kor.15:10. Pavol opisuje milosť ako uschopňujúcu moc svojho diela. Nie je to len odpustenie hriechov; je to moc pokračovať v poslušnosti. „Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.“

Preto úsilie, ktoré vynakladáme na poslušnosť voči Bohu, nie je úsilie vynaložené vlastnými silami, ale: „Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista!“ (1.Petra 4:11). Je to poslušnosť viery. Viery v neustále prichádzajúcu milostivú Božiu moc, ktorá nás uschopňuje robiť to, čo máme. Pavol to potvrdzuje v 2.Tes.1:11 - 12, keď každý náš dobrý skutok nazýva "skutkom viery" a hovorí, že sláva, ktorú to prináša Ježišovi, je "podľa milosti nášho Boha", pretože sa to deje "z jeho moci". Počúvajte, čo hovorí:

„Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“

Poslušnosť, ktorá prináša Bohu potešenie, vzniká mocou Božej milosti skrze vieru. Táto moc pôsobí v každom okamihu kresťanského života. Moc Božej milosti, ktorá zachraňuje skrze vieru (Efez. 2:8), je tou istou mocou Božej milosti, ktorá posväcuje skrze vieru.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345