Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. jún - Ako sa prihovárať za neveriacich

Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. (Rim.10:1)

Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie! Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia Novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta.

  • Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mäsité srdce: „Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa.“ (Ezechiel 11:19)
  • Obrež im srdce, aby ťa milovali: „Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil.“ (Deut. 30:6)
  • Otče, vlož do nich svojho Ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení: “ Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.“ (Ezechiel 36:27)
  • Udeľ im pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla: “...možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.“ (2.Tim.2:25-26)
  • Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu: “ Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol.“ (Skutky 16:14)

Keď veríme v Božiu zvrchovanosť - v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu - potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takejto modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345