Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. jún - Viera v budúcnosť

Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“; a preto prostredníctvom neho znie aj „amen“ Bohu na slávu skrze nás. (2.Kor.1:20)

Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje „áno“ v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz, v súčasnosti, znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery - dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi – veriť v spasenie v Ježišovi  - znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To „dobro“ je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristovi ako nášho najvzácnejšieho pokladu.

Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti, najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých (Rímskym 8:32). To, čo máme robiť teraz je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to jediný On, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život,  ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz.

Ak naše terajšie potešenie v Kristovi - naša terajšia viera - nemá v sebe to „Áno“ na  všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa  služby, ktorú nám Boh vo svojej moci  (v každom budúcom okamihu) dá. „Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! (1. Peter 4 : 11).

Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345