Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. jún - Viera v nemožné

Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. (Rim.4:20-21)

Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha je dôverou v Božiu  moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub: že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná (Rim.4:18). „Proti nádeji v nádeji uveril...“, to znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia.

Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé, (mal asi  sto rokov), alebo Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnel vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo sľúbil (Rim.4: 19–21). Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov.

Abrahám bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nielen to: Ako sa dá urobiť z jedného, alebo dvoch synov „veľa národov“, o ktorých Boh povedal, že Abrahám bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abrahám svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní - že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345