Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. máj - Potešenie z jeho prikázaní

Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (1.Jána 5:3-5)

 Z týchto veršov je zrejmé, že znovuzrodenie - narodenie sa z Boha - zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí: „Toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera“ (1. Jána 5: 4). Inými slovami, to, že narodenie z  Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1.list Jána 5: 1, ktorý hovorí doslova: „Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, sa narodil z Boha.“

Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovuzrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste: „Boh ...ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“ (1. Petra 1: 3). Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia.

Takže keď Ján hovorí: „Každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet,“ a potom dodáva: „A toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera“ (1. Jána 5: 4), znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet, to znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením, a nie záťažou.

Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania, takže môžeme povedať spolu so žalmistom: „Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach“ (Žalm 40: 8-ROH).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345