Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

28. apríl - Veľká výmena

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť. (Rim 1:16-17)

Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime - spravodlivosť; a máme to, čo Boh nenávidí a odmieta - hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu?

Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. „Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele.“ (Rimanom 8: 3). Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť v 2. Kor. 5:21: „Pre nás ho učinil hriechom, ktorý nepoznal hriech, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“

Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh napĺňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista; jeho spravodlivosť bola položená na nás.

Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť, alebo mu dostatočne byť vďační, alebo byť na ňom dostatočne závislí. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi.

Toto je evanjelium - dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás, a že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.  Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Efez.2: 8–9).

To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, napĺňa nás radosťou a posilňuje nás.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345