Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. apríl - Oslobodzujúca sila odpustenia

A Ježiš jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. (Luk.7:48)

Do domu farizeja prichádza k Ježišovi žena, plače a umýva mu nohy. Niet pochýb o tom, že cíti hanbu, keď Šimon naznačuje všetkým prítomným, že táto žena je hriešnica a že Ježiš nemal dovoliť, aby sa ho dotkla. Naozaj bola hriešnica. Mala sa za čo hanbiť. Ale netrvalo to dlho. Ježiš jej povedal: „Tvoje hriechy sa ti odpúšťajú.“ (Lukáš 7:48). A keď sa hostia nad tým pohoršovali, povzbudil jej vieru slovami: „Tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji“ (Lukáš 7:50). Ako jej Ježiš pomohol bojovať s ochromujúcim pocitom hanby? Dal jej prísľub: „Tvoje hriechy sú odpustené! Tvoja viera ťa zachránila. Tvoja budúcnosť bude pokojná.“ Vyhlásil, že ospravedlnenie z minulosti jej  prinesie pokoj v budúcnosti.

Riešením pre ňu teda bola viera v budúcu Božiu milosť založenej na autorite Ježišovej odpúšťajúcej moci a oslobodzujúceho slova. Toto je cesta, ktorou každý z nás musí prejsť, ak má prekonať problém skutočnej hanby - nie falošnej hanby, ale hanby, ktorú by sme skutočne mali precítiť, hanby z hriechu, ktorého dôsledky nás môže zničiť. S jeho ochromujúcimi dôsledkami musíme bojovať tak, že sa chopíme prísľubu budúcej milosti a pokoja, ktoré sa dostavia vďaka odpusteniu našich hriešnych skutkov.

  • „Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou." (Žalm 130: 4)
  • „Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa.“ (Izaiáš 55: 6–7)
  • „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ (1. Jána 1: 9)
  • „O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“ (Skutky 10:43)

Všetci potrebujeme odpustenie. Budeme to potrebovať dnes aj zajtra. Ježiš zomrel, aby to bolo možné dnes a zajtra. Dnes, aj zajtra platí takáto skutočnosť: Božie odpustenie nás oslobodzuje pre našu budúcnosť. Oslobodzuje nás od dôsledkov smrteľnej hanby. Odpustenie je zárukou budúcej milosti.

Keď žijeme vo viere v budúcu milosť založenej na Božom odpustení, sme oslobodení od pretrvávajúcich a paralyzujúcich účinkov hanby, ktorú si zaslúžime cítiť. To je to, čo znamená odpustenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345