Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. apríl - Nakoniec nemôžete prehrať

Pilát im povedal: „Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete.“ (Mat.27:65)

Keď bol Ježiš mŕtvy a pochovaný, a veľký kameň bol privalený k hrobu, prišli farizeji k Pilátovi a požiadali ho o povolenie zapečatiť kameň a strážiť hrob. Urobili to tak, ako najlepšie vedeli, ale márne.

Vtedy to bolo beznádejné, beznádejné je to aj dnes a vždy to bude beznádejné. Ľudia sa môžu snažiť umlčať Ježiša najlepšie, ako vedia. Ale nedokážu ho nechať pochovaného. Nie je ťažké si predstaviť, prečo: Mohol ujsť, pretože nebol pripútaný. Dovolil, aby bol krivo obvinený, týraný, bičovaný, opovrhovaný, vystavený posmechu a zabitý. „...dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať.“ (Ján 10: 17–18)

Nikto ho nemôže nechať porazeného, pretože ho nikdy nikto neporazil. Skonal, keď bol na to pripravený. Keď sa zdalo,  že je definitívne pochovaný, Ježiš robí v tme niečo úžasné. „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako“(Marek 4: 26–27).

Svet si myslí, že Ježiš je porazený- odstránený z cesty- ale Ježiš pracuje nepozorovane ďalej. „Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“(Ján 12:24).

Nechal sa pochovať, ale - ​​„...nikto mi neberie môj život...“ - a zjaví sa v moci, kedykoľvek a kdekoľvek sa mu zachce. „...Mám moc dať ho a mám moc znovu  ho prijať.“ „Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.“ (Skutky 2:24). Ježiš je veľkňazom  „...ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života.“ (Hebrejom 7:16).

Dvadsať storočí sa svet snaží dať Ježišovi smrteľný úder  - márne. Nemôžu ho pochovať. Nemôžu ho zadržať. Nemôžu ho umlčať ani obmedziť. Ježiš je živý a je neobmedzene slobodný. Môže prichádzať a ísť kamkoľvek chce.

Verte v neho a choďte s ním, nech sa deje čokoľvek. Nakoniec nemôžete prehrať.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345